4 VSPH 825/2016-B-41
KSPH 35 INS 1487/2012 4 VSPH 825/2016-B-41

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužnice Dariny anonymizovano , anonymizovano , bytem Nymburk, Rašovice 43, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. února 2016, č.j. KSPH 35 INS 1487/2012-B-32,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. února 2016, č.j. KSPH 35 INS 1487/2012-B-32, s e m ě n í tak, že se oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře nezrušuje a konkurs na majetek dlužnice se neprohlašuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze rozhodl pod bodem I. výroku o tom, že se zrušuje schválené oddlužení Dariny anonymizovano (dále jen dlužnice), že se na její majetek prohlašuje konkurs (bod II. výroku), který bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), a deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 14.3.2012 (A-10) zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil insolvenčním správcem společnost První konkursní v.o.s. (dále jen správce) a že usnesením ze dne 12.6.2012 (B-12) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Zprávou ze dne 10.3.2015 (B-22) správce upozornil soud I. stupně na skutečnost, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když uhradila věřitelům 93.294,-Kč, což představuje 16,9 % přihlášených isir.justi ce.cz pohledávek, je vedena na úřadu práce, avšak lze předpokládat, že si najde nové zaměstnání, dluh doplatí a nadále bude řádně splácet. Ze zprávy správce ze dne 10.9.2015 (B-25) soud I. stupně zjistil, že dlužnice ukončila předchozí pracovní poměr ze zdravotních důvodů, avšak v posudkovém řízení nebyla dlužnici přiznána invalidita a ze zprávy správce ze dne 30.12.2015 (B-27) vyplynulo, že dluh dlužnice na splátkovém kalendáři činí ke dni podání zprávy 15.091,-Kč. Soud I. stupně dále uvedl, že na jednání o návrhu na zrušení oddlužení a prohlášení konkursu konaném dne 23.2.2016, k němuž se dlužnice bez omluvy nedostavila, správce shrnul, že dlužnice je od konce roku 2014 nezaměstnaná, poslední srážka ze mzdy ve výši 3.818,-Kč proběhla v lednu 2015, kdy dlužnice plnila na 33 %, posledních 7 měsíců vkládala na účet majetkové podstaty částku 2.500,-Kč, předtím po dobu 6 měsíců částku 500,-Kč (od února do července 2015), v březnu 2015 částku 1.200,-Kč, dále že z darovací smlouvy bylo plněno v prvních dvou letech oddlužení a že dluh na plnění oddlužení činí částku 17.762,-Kč. Správce dodal, že dlužnice od doby, co ztratila zaměstnání, se správcem nespolupracuje.

Soud I. stupně po citaci § 418 insolvenčního zákona (dále jen IZ) uzavřel, že dlužnice dlouhodobě neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, je bez pracovního poměru, do majetkové podstaty plní nepravidelně neodpovídající částky a není plněno ani z darovacích smluv. Proto soud I. stupně s odkazem na § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ schválené oddlužení zrušil a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala (B-34), neboť se zrušením schváleného oddlužení nesouhlasila. Uvedla, že v únoru 2015 změnila trvalý pobyt, avšak korespondence jí byla stále doručována na původní adresu, a proto o ní nevěděla, když nic nevěděla rovněž o možnosti sledovat insolvenční řízení elektronicky, a že do 20.4.2016 doplatí dluh na splátkovém kalendáři ve výši 17.762,-Kč a měsíčně bude hradit splátky ve výši 5.000,-Kč, s čímž jí vypomůže její syn, u něhož také bydlí.

Na výzvu odvolacího soudu ze dne 18.10.2016 (B-37), jež jí byla doručena dne 21.10.2016, aby se dlužnice vyjádřila k tomu, zda souhlasí s tím, aby o jejím odvolání bylo rozhodnuto bez nařízení odvolacího jednání s poučením, že pokud se nevyjádří, bude odvolací soud předpokládat, že s rozhodnutím o odvolání bez nařízení jednání souhlasí, a aby předložila přehled všech svých příjmů za období od 1.4.2016 do 30.9.2016 a listinné důkazy, z nichž bude zřejmé, jakou částku za uvedené období uhradila k rukám správce, uvedla a doložila jakým způsobem usiluje o získání příjmu, je-li stále nezaměstnaná, doložila splnění svých závazků uvedených v odvolání, že do 20.4.2016 doplatí splátky v celkové výši 17.762,-Kč, a že bude měsíčně hradit splátky ve výši 5.000,-Kč, a aby předložila listinné důkazy (např. novou pracovní smlouvu, novou darovací smlouvou apod.), z nichž bude zřejmé, že je schopna navýšit své příjmy tak, aby do konce splátkového kalendáře (do července 2017 včetně) obdrželi nezajištění věřitelé na své pohledávky nejméně 30 % jejich hodnoty a byly v plné výši uhrazeny odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, dlužnice reagovala podáním doručeným odvolacímu soudu dne 1.11.2016, v němž předložila výplatní pásku za měsíc červenec 2016, potvrzení o zaměstnání u zaměstnavatele KUTIFEL s.r.o. od 1.6.2016 do 14.9.2016, detailní přehled plateb poskytnutých Úřadem práce České republiky, příjmový pokladní doklad o složení částky 17.762,-Kč dlužnicí na účet majetkové podstaty dne 6.4.2016 a dále příjmové pokladní doklady o složení částky 5.000,-Kč dlužnicí na účet majetkové podstaty každý měsíc v období od dubna do října 2016. K výzvě odvolacího soudu, zda souhlasí s rozhodnutím o podaném odvolání bez nařízení jednání, se dlužnice nijak nevyjádřila, tudíž má odvolací soud za to, že s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí.

Správce ve zprávě ze dne 20.10.2016 (B-38) uvedl, že souhlasí s rozhodnutím odvolacího soudu bez nařízení jednání a že do doby před vyhlášením konkursu na majetek dlužnice, tj. k 28.2.2016 byla věřitelům vyplacena celkem částka ve výši 100.336,99 Kč, tj. za 43 měsíců trvání oddlužení splátkovým kalendářem byly pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny do výše 18,26 % jejich hodnoty, přičemž na odměně správce dlužnice dluh neměla, když na odměnu uhradila celkem 48.942,-Kč. Po prohlášení konkursu se dlužnice snažila dluh dorovnat a na účet majetkové podstaty ke dni 30.9.2016 došla částka celkem ve výši 47.762,-Kč s tím, že pokud by tato částka byla rozvržena po odečtení odměny správce mezi věřitele, dlužnice by v této chvíli zákonné podmínky oddlužení plnila, přičemž nadále by musela po zbývající dobu trvání oddlužení platit minimálně částku ve výši 4.000,-Kč měsíčně, když v současné době dlužnice platí částku ve výši 5.000,-Kč. Správce uzavřel, že za předpokladu setrvání stávajícího stavu, by byla dlužnice schopna plnit splátkový kalendář, pokud by došlo k jeho obnovení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ za použití § 101 odst. 4 o.s.ř.), přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Odvolací soud ověřil správnost skutkových zjištění soudu I. stupně, jež mají v obsahu insolvenčního spisu potřebnou oporu a z nichž plyne, že v průběhu oddlužení byla dlužnice v delikvenci s plněním splátkového kalendáře, jak bylo zřejmé z pravidelných zpráv správce. Byla tedy naplněna podmínka pro zrušení oddlužení podle § 418 písm. b) IZ, neboť v insolvenčním řízení vyšlo najevo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude dlužnice schopna splnit. Soud I. stupně proto nepochybil, když v této situaci zrušil schválené oddlužení.

Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je však dle odvolacího soudu rozhodující skutečnost, že po vydání napadeného usnesení uhradila dlužnice, jak se k tomu v podaném odvolání zavázala, mimořádnou splátkou dne 6.4.2016 schodek na splátkovém kalendáři ve výši 17.762,-Kč a následně každý měsíc skládala na účet majetkové podstaty částku 5.000,-Kč. Jak tedy vyplývá z listin předložených dlužnicí i z posledního sdělení správce ze dne 20.10.2016 (B-38), dlužnice-na poslední chvíli -obnovila své platby tak, že nároky správce jsou prozatím zcela zapraveny a je zde předpoklad, že dlužnice bude schopná za 5 let trvání splátkového kalendáře uhradit alespoň 30 % hodnoty zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů.

S přihlédnutím ke zlepšené platební morálce dlužnice a příslibu pomoci jejího syna, u něhož nově bydlí a který jí vypomůže, lze důvodně očekávat, že se finanční situace dlužnice výrazně zlepší a je zde opodstatněný předpoklad, že (jinak nemajetné) dlužnici stále zůstává zachována šance na to, aby oddlužení plněním splátkového kalendáře mohlo být splněno. Odvolací soud nemá důvod nevěřit snaze dlužnice dostát všem podmínkám oddlužení plněním splátkového kalendáře a je přesvědčen o tom, že si dlužnice bude napříště dobře vědoma všech svých povinností, jež musí plnit po schválení oddlužení.

Dle přesvědčení odvolacího soudu chování dlužnice v odvolacím řízení nasvědčuje snaze následky nezvládnutí své ekonomické situace napravit, a že veškerých svých schopností a možností využívá k úhradě závazků, a lze proto očekávat, že i pro věřitele bude oddlužení i nadále výhodnějším řešením jejího úpadku, než nepatrný konkurs. Za této situace je odvolací soud toho názoru, že řešit úpadek dlužnice-za změněného skutkového stavu-již nyní konkursem by též odporovalo zásadám insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (§ 5 písm. a/ IZ). Nelze totiž přehlédnout, že řešení úpadku dlužnice splátkovým kalendářem může být stále ještě reálné a nezajištění věřitelé by z něho mohli obdržet stále ještě více než při nepatrném konkursu (a absenci majetku dlužnice) a nároky insolvenčního správce by byly zcela zapraveny. Veden těmito úvahami dospěl odvolací soud k závěru, že je namístě-protentokrát-umožnit dlužnici, aby v blízkém budoucnu svým zodpovědným a seriózním přístupem přesvědčila insolvenční soud a zejména své věřitele o tom, že její snaha dostát v maximální možné míře svým závazkům je míněna skutečně upřímně, poctivě a se vší vážností. Ostatně kdyby se v průběhu dalšího řízení ukázalo, že odvolací soud se v tomto svém úsudku zmýlil a že dlužnice nepřistupuje k oddlužení dostatečně svědomitě nebo poctivě, může kdykoliv později dojít ke změně způsobu řešení jejího úpadku a úpadek by pak byl již definitivně řešen konkursem.

Pro tuto chvíli však ještě není zrušení schváleného oddlužení dlužnice namístě. Proto postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a usnesení v napadeném bodě I. výroku, jakož i v ostatních na něm závislých bodech II., III., IV. výroku, změnil ve výroku uvedeným způsobem.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 15. listopadu 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v . r . předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková