4 VSPH 782/2016-B-80
KSPH 61 INS 3376/2014 4 VSPH 782/2016-B-80

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníků-manželů Vlastislava anonymizovano , anonymizovano , bytem 10. června 1942 č.p. 145, 273 54 Lidice, t.č. Hostivická 7/14, Praha 5 Sobín a Ivany Procházkové, nar. 3.8.1959, bytem Hořovského 12/409, 163 00 Praha 65 Řepy, oba zastoupeni Mgr. Marií Klinerovou, advokátkou, sídlem V Jámě 1, 110 00 Praha 1, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 3376/2014-B-60 ze dne 26. února 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 3376/2014-B-60 ze dne 26. února 2016 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze zrušil oddlužení dlužníků-manželů Vlastislava anonymizovano a Ivany Procházkové (dále jen dlužníci; nebo též dlužník, dlužnice; bod I. výroku), na majetek dlužníků prohlásil konkurs (bod II. výroku), jenž bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), a konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 10.2.2014 (A-1) podali dlužníci společný insolvenční návrh, jenž spojili s návrhem na povolení oddlužení, dne 11.3.2014 (A-8) byl zjištěn úpadek dlužníků a bylo povoleno jeho řešení oddlužením, usnesením ze dne 26.8. 2014 (B-10) bylo schváleno oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, jenž měl být plněn z postižitelné části mzdy isir.justi ce.cz dlužníka i dlužnice z jejich pracovních poměrů, dále pro účely plnění splátkového kalendáře uzavřeli dlužníci darovací smlouvu s Jakubem Procházkou, jenž se zavázal plnit měsíčně částku 9.000,-Kč pro účely oddlužení a předpoklad uspokojení 17ti přihlášených nezajištěných věřitelů s pohledávkami ve výši 5,012.143,89 Kč byl 32,53 % celkové jejich výše. Po schválení oddlužení podal k insolvenčnímu soudu podnět ke zrušení oddlužení dlužníků nepřihlášený věřitel Top Confidence s.r.o. s tím, že dlužníci v insolvenčním návrhu, ani v jeho povinných přílohách neuvedli svůj další závazek vůči němu ve výši 1,500.000,-Kč, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 25.11.2009, uzavřené mezi dlužníkem a Bohumilem Bendou, jenž byl dlužníkem dne 16.8.2013 uznán co do důvodu a výše, dlužník se zavázal dluh zaplatit do 31.10.2013, což neučinil a Top Confidence s.r.o. nabyl pohledávku ve výši 1,500.000,-Kč smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 24.2.2014. Zástupce věřitelů (přihlášený nezajištěný věřitel č. 14) se připojil k podnětu Top Confidence s.r.o., aby bylo oddlužení dlužníků zrušeno s tím, že již při první schůzi věřitelů uplatnil konkrétní námitky proti oběma formám oddlužení z důvodu, že dlužníci nemají stabilní zaměstnání. Dlužníci se k tomuto podnětu nevyjádřili, k ústnímu jednání konanému dne 11.9.2015 (B-45) se bez omluvy nedostavili. Ze zprávy insolvenčního správce Ing. Jiřího Krejčiříka (dále jen správce) o průběhu oddlužení ze dne 2.9.2015 (B-44) soud I. stupně zjistil, že předpoklad míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů byl v březnu 2015 v 47,44 % celkové jejich výše, postupně se snižoval a k srpnu 2015 činil 37,82 %, za celé uvedené období byl měsíčně poskytován dar ve výši 9.000,-Kč a byly prováděny srážky z postižitelných příjmů dlužníků. Ze seznamu závazků, jenž byl přílohou insolvenčního návrhu dlužníků, vyplynulo, že v něm dlužníci neuvedli svůj závazek vůči věřiteli Top Confidence s.r.o., ani vůči věřiteli Bohumilu Bendovi a tento uvedli v seznamu majetku a závazků teprve po výzvě správce. Při ústním jednání konaném dne 10.11.2015 (B-54) se dlužník vyjádřil, že je společníkem ve společnosti Prague transfers & services, s. r. o. od roku 2012, funkci jednatele převedl na syna, on sám nepodniká, majetek a zaměstnance společnost nemá a je ztrátová, avšak doufal, že syn svojí činností tuto hospodářskou situaci společnosti změní, čistý zisk za rok 2015 byl zatím 1.000,-Kč, daňové přiznání za rok 2015 bude podáno, jelikož byl dlužníkovi zrušen účet u Raiffeisenbank, a.s., probíhají platby v hotovosti, dlužníkovi jako fyzické osobě byla pozastavena živnost, vlastní jednu doménu a tyto okolnosti neuvedl v seznamu majetku, jelikož je nepovažoval s ohledem na zcela zanedbatelnou hodnotu tohoto majetku za podstatné. Existenci půjčky ve výši 1,500.000,-Kč dlužník nepopřel, uvedl, že byla podkladem pro zpracování insolvenčního návrhu, jenž za dlužníky zpracovával pan Křivohlavý.

Soud I. stupně zjistil, že je dlužník od roku 2012 jediným společníkem ve společnosti Prague transfers & services, s. r. o. a je dosud zapsán i jako její jednatel, že všechny zprávy dlužníků určené správci jsou odesílány na papíru obsahující grafické logo s přizpůsobeným znakem hl. m. Prahy, obsahující text Vlastislav Procházka Shuttle Prague airport a grafické logo Prague transfers & services s vyobrazením letadla, zjistil, že dlužníci neuvedli v seznamu majetku obchodní podíl ve společnosti Prague transfers & services, s.r.o., jež není jen mrtvou schránkou , nýbrž vyvíjí podnikatelskou činnost, že neuvedli internetovou doménu vlastněnou dlužníkem, nedostavili se bez omluvy k prvnímu jednání konanému dne 11.9.2015 (B-45). Soud I. stupně dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení dlužníků podle § 418 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ), neboť sledovali podáním návrhu na povolení oddlužení nepoctivý záměr, jelikož porušili zásadním způsobem své povinnosti tím, že neuvedli do seznamu majetku a závazků všechny rozhodné skutečnosti pro povolení oddlužení, zatajili část majetku dlužníka a jeho pohledávku ve výši 1.500.000,-Kč, zatajili příjmy dlužníka ve společnosti Prague transfers & services, s.r.o., aby nebyl postižen podíl dlužníka v této společnosti a s ohledem na výši přiznaných závazků, do nichž nepromítli závazek vůči věřiteli Bohumilu Bendovi, resp. Top Confidence s.r.o., sledovali cíl, že jim bude povoleno oddlužení. Soud I. stupně dovodil, že i nepřihlášený věřitel TOP CONFIDENCE, s. r. o. byl aktivně legitimován k podání podnětu a k němuž se připojil zástupce věřitelů. Zrušil schválené oddlužení dlužníků podle § 418 odst. 3 IZ a rozhodl současně o řešení úpadku dlužníků konkursem, který je podle § 314 odst. 1 písm. a) IZ projednán jako konkurs neparný.

Jen proti bodům I. a II. výroku usnesení Krajského soudu v Praze se dlužníci včas odvolali a navrhovali je zrušit. Uvedli, že oddlužení není dobrodiním soudu, že závazek vůči věřiteli Bohumilu Bendovi ve výši 1,500.000,-Kč oznámili správci, jak je zřejmé z vyjádření samotného správce, a tento závazek nezatajovali. Zdůraznili, že se věřitel Top Confidence s.r.o. nepřihlásil do insolvenčního řízení, že materiálně svou podstatou nebyl naplněn skutek nepoctivého záměru, jenž dlužníci při podání návrhu neměli, že insolvenční soud posuzoval věc formalisticky a nespravedlivě bez ohledu na zájmy věřitelů, že plní splátkový kalendář poctivě a v roce 2015 jej plnili nad míru uspokojení 47,44 % pohledávek nezajištěných věřitelů, a že ke zhoršení platební morálky u nich nedošlo. Pokud se týká vlastnictví dlužníka internetové domény, jde o zcela marginální hodnotu 120 Kč, pokud se týká obchodního podílu, měl dlužník za to, že ztrátová společnost s minimálním ziskem by mohla být v budoucnu zdrojem jeho příjmů, jenž by použil pro úhradu svých dluhů a její hospodářskou situaci lze ověřit z přiložených daňových přiznání. Dlužníci svých chyb litují, navrhovali posoudit průběh insolvenčního řízení jako celek a měli za to, že měl soud podnět nepřihlášeného věřitele odmítnout.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadených bodech I. a II. výroku i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova

úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že byl usnesením ze dne 11.3.2014 (A-8) zjištěn úpadek dlužníků a bylo povoleno jeho řešení oddlužením, usnesením ze dne 26.8. 2014 (B-10) bylo schváleno oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Soud I. stupně vyšel ve svém rozhodnutí o povolení oddlužení dlužníků a o schválení jejich oddlužení plněním splátkového kalendáře ze zjištění, že v řízení nevyplynuly takové skutečnosti, pro které by nebylo možno oddlužení dlužníků schválit, vyšel z předpokladu uspokojení 17ti přihlášených nezajištěných věřitelů s pohledávkami ve výši 5,012.143,89 Kč v 32,53 % celkové jejich výše plněním z postižitelné části mzdy dlužníka i dlužnice z jejich pracovních poměrů a dále z darovací smlouvy uzavřené s Jakubem Procházkou, jenž se zavázal plnit měsíčně pro účely oddlužení částku 9.000,-Kč. Posléze však v řízení vyplynulo, že dlužníci v podaném insolvenčním návrhu neuvedli závazek z titulu půjčky vůči věřiteli Bohumilu Bendovi, resp. Top Confidence s.r.o. ve výši 1,500.000 Kč, tedy v nikoliv zanedbatelné výši, jež by měla podstatný vliv na rozhodnutí insolvenčního soudu o navrhovaném povolení řešení úpadku dlužníků oddlužením. Odvolací soud shledal, že je existence této pohledávky nepochybná, dlužník ji uznal a pro účely posouzení poctivosti jednání dlužníků při podání insolvenčního návrhu je zcela bez významu, že se tento věřitel do insolvenčního řízení s pohledávkou nepřihlásil, neboť za situace, že by dlužníci tuto pohledávku v insolvenčním návrhu uvedli, nesplnili by podmínky pro požadované oddlužení. Tento závěr podporuje i zjištění, že se míra uspokojení nezajištěných věřitelů v průběhu plnění splátkového kalendáře dlužníky snížila natolik, že dle poslední zprávy insolvenčního správce o průběhu oddlužení ze dne 4.7.2016 (B-67) činí jen 29,93% celkové výše pohledávek nezajištěných přihlášených věřitelů a je zřejmé, že počáteční předpoklad naplnění očekávané míry uspokojení nezajištěných věřitelů a slibovaný dlužníky i v podaném odvolání není naplňován (nepočítaje v to závazek vůči nepřihlášenému věřiteli Top Confidence s.r.o. ve výši 1,500.000,-Kč), ba naopak se snížil pod zákonem předpokládanou 30 % výši uspokojení přihlášených věřitelů, jež byla předpokladem pro schválení oddlužení dlužníků, přičemž neplnění této míry uspokojení přihlášených nezajištěných věřitelů by mohlo být již samo o sobě důvodem pro zrušení schváleného oddlužení za situace, že dlužníci nemají souhlas nezajištěných věřitelů s nižším plněním nežli 30 % celkové výše jejich pohledávek (§ 395 odst. 1 písm. b) a c) IZ). Závěr soudu I. stupně, že jsou dány důvody pro zrušení oddlužení podle § 418 odst. 3 IZ, je tedy správný, protože v řízení vyplynuly takové skutečnosti, jež nasvědčují závěru, že byl navrhovaným oddlužením sledován dlužníky nepoctivý záměr, a to nejenom z důvodů uvedených výše, ale i na základě zjištění soudu, že dlužníci neuvedli v insolvenčním návrhu celkový přehled o své majetkové situaci, míněno tím například majetek v podobě obchodního podílu ve společnosti Prague transfers & services, s r.o.

Veden názory vyjádřenými shora odvolací soud proto usnesení v napadených bodech I. a II. výroku podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 3. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková