4 VSPH 780/2015-P1-10
KSHK 41 INS 31216/2014 4 VSPH 780/2015-P1-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Ladislava anonymizovano , anonymizovano , IČO 16285760, bytem Vrchlického 1230/2, 500 02 Hradec Králové-Pražské Předměstí, o odvolání věřitele č. 1 JUDr. Oldřicha Svobody, soudního exekutora, IČO 70957908, sídlem Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 31216/2014-P1-3/celk.2 ze dne 23. února 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 31216/2014-P1-3/celk.2 ze dne 23. února 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové odmítl přihlášku pohledávky P1 ve výši 28.665 Kč věřitele č. 1 JUDr. Oldřicha Svobody (dále jen věřitel; bod I. výroku) a konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 9.12.2014 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 28.665 Kč (P1) na předepsaném formuláři. Jako důvod vzniku pohledávky uvedl pouze sp. zn. Nc 8652/2002 OS Hradec Králové . K přihlášce nepřipojil žádné přílohy či listiny dokládající vznik a důvod pohledávky. Dne 23.1.2015 byla věřiteli doručena výzva insolvenčního správce (P1-2) k doplnění přihlášky a věřitel byl poučen o následcích nesplnění výzvy. Protože věřitel v předepsané lhůtě vady přihlášky neodstranil (řádně neuvedl důvod vzniku pohledávky) a nedoložil ani listiny dokládající vznik a důvod pohledávky, soud I. stupně podle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) odmítl přihlášku pohledávky P1 ve výši 28.665 Kč a konstatoval, že účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Uvedl toliko, že dne 12.6.2002 bylo insolvenčnímu soudu doručeno usnesení o nařízení exekuce ze dne 27.5.2002, č.j. Nc 8652/2002-5, proto měl soud k dispozici listinu, kterou požaduje a v přihlášce je na ni odkaz.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 188 odst. 1 IZ insolvenční správce přihlášky pohledávek přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 IZ).

Kromě obecných náležitostí podání musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ), jde o tentýž požadavek, který občanský soudní řád klade na žalobu v § 79 odst. 1 o.s.ř. v podobě vylíčení rozhodujících skutečností. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ). Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 IZ). Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že přihláškou P1, doručenou insolvenčnímu soudu na předepsaném formuláři dne 9.12.2014, přihlásil věřitel nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku ve výši 28.665 Kč. K přihlášce nepřipojil žádné listiny a jako důvod vzniku pohledávky uvedl jen sp. zn. Nc 8652/2002 OS Hradec Králové . Insolvenční správce vyzval věřitele řádnou výzvou ze dne 9.1.2015 (P1-2), doručenou věřiteli dne 23.1.2015, aby vady přihlášky odstranil, tedy aby uvedl veškeré skutečnosti, z nichž dovozuje svůj nárok, a aby k nim připojil listinné důkazy, stanovil mu k tomu lhůtu 15 dní a zároveň jej poučil o následcích nesplnění výzvy dle § 188 odst. 2 IZ. Věřitel přes poučení zůstal nečinný.

Odvolací soud konstatuje, že věřitelem uvedený důvod vzniku přihlášené pohledávky sp. zn. Nc 8652/2002 OS Hradec Králové je po skutkové stránce vylíčen zjevně nedostatečně, neboť na jeho základě nelze ve smyslu § 174 odst. 2 IZ vymezit rozhodující skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá a jichž by bylo možné se důvodně dovolávat v případném incidenčním sporu o pravost nebo výši popřené pohledávky (srov. § 198 odst. 2 IZ).

Soud I. stupně proto nepochybil, když přihlášku odmítl a věřiteli ukončil jeho účast v řízení za situace, když v přihlášce (ani přes výzvu správce) nebyl řádně specifikován důvod vzniku pohledávky, v důsledku čehož ji nelze přezkoumat.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 19. srpna 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová