4 VSPH 779/2015-A-21
KSPA 59 INS 35316/2013 4 VSPH 779/2015-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka AL-ART, s.r.o. v likvidaci, IČO 27488586, sídlem Palackého 252, 533 12 Chvaletice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 35316/2013-A-16 ze dne 3. dubna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 35316/2013-A-16 ze dne 3. dubna 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích uložil dlužníkovi, jenž se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 9.12.2013 domáhal vydání rozhodnutí o zjištění úpadku, aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně cituje § 108 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) konstatoval, že podle obsahu insolvenčního návrhu dlužník nemá žádné hotové finanční prostředky, jimiž by mohly být pokryty náklady insolvenčního řízení a dobytnost jeho majetku je nejistá. Dlužník vlastní jen vozidlo v odhadované ceně 30.000,-Kč a další jeho majetek by bylo možno do majetkové podstaty získat v rámci odpůrčích žalob či uplatněním neplatnosti úkonů, kterými byl majetek z dlužníka vyveden. Podle seznamu závazků má 9 věřitelů s nezajištěnými pohledávkami ve výši 1.789 tis. Kč s příslušenstvím. Jako způsob řešení úpadku dlužníka přichází v úvahu toliko konkurs, neboť dlužník nesplňuje podmínky pro oddlužení či reorganizaci a odměna insolvenčního správce činí dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. minimálně 45.000,-Kč, popřípadě 54.450,-Kč s DPH. Další náklady insolvenčního řízení budou tvořeny především případnými náklady na správu a údržbu majetkové podstaty a hotovými výdaji insolvenčního správce. Povinnosti zaplatit zálohu nebrání ani to, že je dlužník v likvidaci a platná právní úprava neumožňuje soudu vést insolvenční řízení, aniž by nebyly zajištěny prostředky pro úhradu nákladů tohoto řízení.

Proto soud podle § 108 IZ dlužníku uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích podal dlužník prostřednictvím soudem ustanoveného likvidátora včasné odvolání a požadoval jeho zrušení. Uvedl, že nenalezl žádný majetek, vyjma vozidla Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI, RZ: 3E7 7676, avšak jeho cena nedosahuje, vzhledem k jeho technickému stavu, ani výše 30.000,-Kč. Dlužník nedisponuje žádnými finančními prostředky a veškeré náklady likvidace nese prozatím likvidátor z vlastních prostředků. Musel by tedy zaplatit z vlastních zdrojů i zálohu na náklady insolvenčního řízení, s čímž nesouhlasí.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 108 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odst. 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč (odst. 2). Nebude-li záloha náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odst. 3).

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Odvolací soud z insolvenčního spisu ověřil, že je dlužník v likvidaci, jeho jediným majetkem je vozidlo Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI, RZ: 3E7 7676, jež nedosahuje hodnoty 30.000,-Kč, jiný majetek, pohledávky, ani zaměstnance dlužník neuvádí, avšak má 9 věřitelů s nezajištěnými pohledávkami ve výši 1.789 tis. Kč. V daném případě přichází v úvahu jako způsob řešení úpadku dlužníka toliko konkurs (popř. nepatrný konkurs), v němž tvoří náklady insolvenčního řízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, která dle § 1 odst. 5 nebo § 2a vyhlášky bude činit nejméně 45.000,-Kč bez DPH. S ohledem na dosud zjištěnou absenci majetku dlužnice nelze mít za odůvodněný předpoklad, že zpeněžením majetkové podstaty mohou být získány finanční prostředky postačující k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Odvolací soud shodně se závěry insolvenčního soudu dospěl k závěru, že okolnosti, za nichž podal dlužník insolvenční návrh vyžadují, aby mu byla uložena záloha na náklady insolvenčního řízení, byť s ohledem na výše uvedené minimální náklady insolvenčního řízení má za to, že poměry věci by vyžadovaly zálohu vyšší (je však třeba respektovat, že osoba povinná nesmí v důsledku svého odvolání si způsobit vyšší újmu, než utrpěla-zákaz reformatio in peius).

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. z důvodu jeho věcné správnosti potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. července 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D. ,v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná