4 VSPH 754/2016-A-24
KSPL 52 INS 29523/2014 4 VSPH 754/2016-A-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenčním řízení dlužnice Pavlíny anonymizovano , anonymizovano , bytem Kdyně, Chodská Lhota 102, zahájeném k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. února 2016, č.j. KSPL 52 INS 29523/2014-A-18,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. února 2016, č.j. KSPL 52 INS 29523/2014-A-18, se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni odmítl insolvenční návrh dlužnice Pavlíny anonymizovano (dále jen dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že mu byl dne 31.10.2014 doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, že usnesením ze dne 2.11.2015 byla dlužnice podle § 104 insolvenčního zákona (dále jen IZ) mj. vyzvána, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy předložila seznam svého majetku a závazků, seznam zaměstnanců a listiny dokládající její aktuální příjmy s poučením o následcích nesplnění výzvy, tedy o odmítnutí návrhu podle § 128 odst. 2 IZ; výzva byla dlužnici doručena dne 17.12.2015. Protože dlužnice na výzvu soudu nereagovala a nedodala žádný z požadovaných seznamů, postupoval soud I. stupně podle § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení. Namítala, že všechny doklady požadované soudem usnesením ze dne 2.11.2015 měl již soud v této době k dispozici, isir.justi ce.cz

že s ohledem na požadavek k doložení již doloženého dlužnice nerozuměla tomu, jak dále postupovat a že byla připravena znovu doložit podklady, jež byly dokládány k původnímu návrhu a zároveň požádat o bližší specifikaci požadovaných dokumentů. Výzva ji však byla doručena dne 17.12.2015 a s ohledem na probíhající svátky nezvládla stanovenou lhůtu dodržet, neboť konec lhůty vycházel na den 24.12.2015, kdy nebylo možné podat odvolání, stejně jako v následující sváteční a víkendové dny. Dlužnice má za to, že splňuje podmínky k tomu, aby byl její návrh přijat, bylo schváleno oddlužení a že v návrhu uvedla všechny podstatné náležitosti potřebné proto, aby soud rozhodl, což bylo uvedeno i v rámci předchozího odvolání dlužnice, kterému bylo odvolacím soudem vyhověno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 103 odst. 1 a 2 IZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Podá-li insolvenční návrh dlužník, je dle § 104 IZ povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svých zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu majetku je povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3). Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Podle § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.) se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že se dlužnice nedatovaným návrhem doručeným soudu dne 31.10.2014 (A-1) domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 3.12.2014 (A-6) odmítl soud I. stupně návrh dlužnice podle § 128 odst. 1 IZ s tím, že tvrzení dlužnice neposkytují dostatečný podklad pro závěr, že se nachází v úpadku. Toto usnesení bylo k odvolání dlužnice změněno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 1.9.2015 (A-13) tak, že se její insolvenční návrh neodmítá. Dne 2.11.2015 bylo dlužnici usnesením soudu I. stupně (A-16) uloženo, aby ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení doplnila svůj návrh mj. o řádný seznam majetku a závazků a seznam zaměstnanců, přičemž byla řádně poučena, jak má být doplnění provedeno s tím, že nebude-li návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 17.12.2015, avšak tato na výzvu nijak nereagovala a svůj návrh ve stanovené lhůtě (ani později) nikterak nedoplnila, zejména pak nepředložila žádný seznam svého majetku a závazků.

Dlužnice tedy ani na výzvu soudu I. stupně nesplnila povinnost dle § 104 IZ, neboť k insolvenčnímu návrhu nepřipojila žádný seznam svého majetku a závazků opatřený zákonem předepsanými náležitostmi. Ostatně, i kdyby se dlužnice pokusila o odstranění tohoto nedostatku v rámci odvolacího řízení, což však neučinila, neměla by taková skutečnost z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu, neboť v řízení o odvolání se nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly po vydání napadeného usnesení (§ 146 odst. 2 IZ). Postupu soudu I. stupně, jenž za této situace odmítl její insolvenční návrh podle § 128 odst. 2 IZ, proto nelze vytknout žádné pochybení.

Pokud jde o odvolací argumentaci dlužnice spočívající v přesvědčení, že její insolvenční návrh obsahuje všechny potřebné náležitosti tak, aby bylo možno lze rozhodnout o jejím úpadku, když tento závěr byl vyjádřen i v usnesení odvolacího soudu ze dne 1.9.2015 (A-13), pak Vrchní soud v Praze ve věci sp.zn. 1 VSPH 352/2015 posuzoval a přezkoumával toliko nedostatky (náležitosti) insolvenčního návrhu dlužnice ve smyslu § 128 odst. 1 IZ a nikoli též jeho povinných příloh resp. náležitosti seznamu majetku a závazků dlužnice podle § 104 IZ, nadto dlužnice ani žádné povinné přílohy k návrhu nepřipojila.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Tedy za situace, kdy bylo usnesení s výzvou soudu dlužnici doručeno dne 17.12.2015 a konec stanovené 7 denní lhůty tak připadl na pondělí 28.12.2015, měla dlužnice dostatek časového prostoru (i přes právě probíhající vánoční svátky), aby svůj návrh řádně doplnila dle pokynů soudu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníků důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 26. května 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková