4 VSPH 737/2016-B-33
KSHK 42 INS 3921/2014 4 VSPH 737/2016-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka: Ireneusz Pawel anonymizovano , anonymizovano , IČO 73651958, bytem Družstevní 349, 582 63 Ždírec nad Doubravou, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 3921/2014-B-24, ze dne 28. ledna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 3921/2014-B-24, ze dne 28. ledna 2016, se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové zrušil oddlužení dlužníka Ireneusz Pawel anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (bod II. výroku) a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 3.3.2014 (A-6) zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením, insolvenčním správcem ustanovil společnost Indra-Šebesta v.o.s. (dále jen správce). Usnesením ze dne 8.7.2014 (B-9) schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním doručeným soudu dne 9.4.2015 správce oznámil, že nezajištěným věřitelům nebylo vyplaceno ničeho, na odměně insolvenčního správce bylo uhrazeno celkem 5.445,-Kč, dluh na odměně činí částku 8.712,-Kč, dlužník nedoložil správci ani soudu přehled příjmů za uplynulých šest měsíců, který měl povinnost doložit k 8.1.2015. Na dlužném výživném bylo ke dni podání zprávy uhrazeno pouze 10.555,-Kč z celkové částky 110.715,-Kč a zároveň vznikl dluh na běžném výživném. Dlužník byl insolvenčním správcem písemně upozorněn na neplnění oddlužení a byla mu dána lhůta na doplacení dlužné částky 37.500,-Kč do 25.04.2015. Dlužník byl přípisem ze dne 1.6.2015 soudem upozorněn na neplnění splátkového kalendáře a poučen ve smyslu § 418 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Při jednání soud konaném dne 24.8.2015 soud konstatoval, že oddlužení bylo schváleno v červenci 2014 a splátkový kalendář měl být plněn ze tří smluv o důchodu. Dlužník při jednání uvedl, že ze stávajících smluv o důchodu do budoucna pravděpodobně nebude plněno, pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná v lese, hledá lepší zakázky a slíbil, že od září 2015 bude schopen potřebných osm tisíc měsíčně plnit, rád by požádal rodinné příslušníky o jednorázovou finanční výpomoc. Ze zprávy správce doručené soudu dne 13.1.2016 vyplývá, opakovaná telefonická upozornění správce o dlužníka nedošly žádné finanční prostředky. Protože v řízení vyšlo najevo, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, postupoval soud prvního stupně podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ, schválené oddlužení zrušil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, podal dlužník včasné odvolání, a to podle jeho obsahu proti bodům I. a II. výroku, jimiž soud rozhodl o zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka, neboť s ním nesouhlasil. V odvolání uvedl, že se snaží pracovat, ale jeho jediným majetkem je on sám, má malý příjem a téměř mu nezbývá na základní potřeby, jeho dluhy jej trápí.

Správce k výzvě odvolacího soudu ze dne 20.4.2016 (B-30) ve svém podání ze dne 5.5.2016 (B-31) mj. uvedl, že do majetkové podstaty nepřibyly žádné příjmy, dluh na odměně správce dosahuje částky 21.780,-, dluh na běžném výživném činí 19.500,-Kč a dlužník je navíc povinen uhradit dlužné výživné ve výši 110.715,-Kč. Aby bylo dosaženo alespoň 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, musel by dlužník od dubna 2016 hradit nejméně 8.800,-Kč měsíčně.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ), přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Ze spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodných skutečností, na nichž soud prvního stupně vystavěl napadené usnesení, tedy především to, že dlužník od počátku řádně neplnil splátkový kalendář, přičemž přes opakovaná poučení soudů obou stupňů nepředložil novou darovací smlouvu nebo jiný doklad, jenž by prokazoval navýšení jeho příjmu tak, aby byl dán předpoklad alespoň 30 % úhrady pohledávek nezajištěných věřitelů, úhrady odměny a hotových výdajů správce a dlužného výživného do skončení pěti let trvání oddlužení.

Odvolací soud proto postupoval podle § 219 o.s.ř. a usnesení v napadeném rozsahu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. května 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková