4 VSPH 696/2015-B-26
KSCB 27 INS 21901/2012 4 VSPH 696/2015-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Oldřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Hliněnce 450, 378 42 Nová Včelnice, adresa pro doručování: Popelínská 105, 394 68 Žirovnice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. března 2015, č.j. KSCB 27 INS 21901/2012-B-17,

t akt o:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. března 2015,

č.j. KSCB 27 INS 21901/2012-B-17, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil schválené oddlužení dlužníka (bod I. výroku) a na jeho majetek prohlásil nepatrný konkurs (body II. a III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 6.3.2013 (B-11) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, přičemž ze zprávy insolvenční správkyně (dále jen správkyně) ze dne 11.9.2014 vyplynulo, že dlužník neplní splátkový kalendář podstatným způsobem. Uvedl, že splátkový kalendář byl založen na daru, který však byl za 18 měsíců jeho trvání poskytnut pouze 4x, a také na předpokladu, že v souvisejícím insolvenčním řízení sp. zn. KSCB 28 INS 23490/2011 bude ze zajištění uspokojen věřitel, jenž je současně věřitelem v daném řízení, a jeho pohledávka bude ve významné výši vzata zpět, avšak tento předpoklad se naplnil pouze částečně, neboť pohledávka byla vzata zpět v daleko menším rozsahu, než bylo předpokládáno. Uvedl, že zároveň byla vůči dlužníku uplatněna pohledávka na výživném ve výši 7.000,-Kč, ke dni 9.9.2014 byl splátkový kalendář plněn na 23,52 % a dlužná částka na jeho plnění (oproti původnímu plánu) činila 68.090,-Kč, přičemž dlužník podle svého telefonického vyjádření není schopen navýšit své příjmy, ani nenavrhl žádné řešení nastalé situace. Soud proto nařídil na den 7. 11. 2014 jednání podle § 418 odst. 4 IZ, k němuž se řádně předvolaný dlužník bez omluvy nedostavil a při němž správkyně uvedla, že je dlužník od ledna 2014 v dlouhodobé pracovní neschopnosti, srážky z jeho příjmů poklesly na polovinu, za 19 měsíců trvání splátkového kalendáře plnil dárce pouze 5x (naposledy v lednu 2014), dlužníkovy aktuální příjmy postačují jen na úhradu její odměny a běžného výživného a dlužník s ní v posledních 3 měsících nekomunikuje. Soud konstatoval, že dlužník neplní splátkový kalendář a s ohledem na trvání jeho pracovní neschopnosti, neposkytování daru dárcem a nově vzniklý závazek na výživném, nelze splnění splátkového kalendáře ani předpokládat. Uvedl, že dlužník je již více než 6 měsíců nekontaktní a nekomunikuje se správkyní. Soud uzavřel, že dlužník naplnil skutkovou podstatu § 418 odst. 1 písm. a), b) IZ. Proto zrušil schválené oddlužení a současně rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, který bude projednáván jako nepatrný, jelikož dlužník splňuje podmínky § 314 IZ.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník včas odvolal (B-18). Tvrdil, že zásilku od soudu neobdržel a poukazoval na svou dlouhodobou pracovní neschopnost. Uvedl, že od 23.3.2015 nastupuje do nového zaměstnání u ESW Bohemia, k.s., se sídlem 391 17 Košice u Soběslavi a sdělil rovněž svou doručovací adresu. K odvolání dlužník nedoložil žádné listiny prokazující jeho tvrzení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl.

Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil správnost rozhodných skutečností, na nichž soud I. stupně vystavěl napadené usnesení, tedy především to, že dlužník dlouhodobě neplní splátkový kalendář, a to prakticky již od jeho počátku, neboť očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů dosud v žádném měsíci nedosáhla ani 30 %, ale pohybovala se max. v míře okolo 20 %. Aktuálně nedosahuje ani 16 %. Plnění ze smlouvy o důchodu ze dne 31.7.2012 a z darovací smlouvy ze dne 14.12.2012 pro účely oddlužení (v celkové výši 3.800,-Kč měsíčně) bylo poskytnuto toliko v 5 měsících, naposledy v lednu 2014. Od července 2014 včetně došlo pouze ve dvou měsících k tomu, že srážky z příjmu dlužníka po uspokojení pohledávek správkyně z titulu odměny a náhrady hotových výdajů včetně DPH a výživného ze zákona umožnily rozdělení splátek mezi věřitele. V listopadu 2014 tak byla mezi věřitele rozdělena částka 607,-Kč a v únoru 2015 částka 2.807,-Kč. V ostatních měsících (od července 2014) nemohlo být věřitelům vyplaceno ničeho. Od února 2015, který byl 23. měsícem splátkového kalendáře, je dosavadní poměr uspokojení nezajištěných věřitelů v nezměněné výši 7,26 %. Ze zprávy správkyně ze dne 28.8.2015 (B-24) vyplývá, že tento stav nedoznal změny ani za odvolacího řízení.

Přípisem ze dne 14.4.2015 (B-19), který převzal dne 16.4.2015, přitom soud I. stupně vyzval dlužníka k zaslání ověřené kopie pracovní smlouvy s jeho novým zaměstnavatelem včetně mzdového výměru. Dne 30.4.2015 (B-22) dlužník doručil soudu prostou kopii první strany své pracovní smlouvy se zaměstnavatelem ESW Bohemia, k.s., IČO: 26045842, z níž vyplývá vznik pracovního poměru dne 23.3.2015na dobu určitou do 31.3.2016 se sjednanou zkušební dobou do 22.6.2015 s tím, že výše mzdy dlužníka je stanovena v samostatném mzdovém výměru, který však dlužník nepředložil. V průvodním dopise dlužník uvedl, že první výplatní pásku zašle soudu dne 6.5.2015 a druhou výplatní pásku za celý měsíc doručí do 26.6.2015. V uvedených termínech ani později však dlužník žádnou výplatní pásku soudu nepřeložil.

Následně odvolací soud usnesením ze dne 23.7.2015 (B-23) uložil dlužníku, aby mu nejpozději do 15 dnů od jeho doručení předložil doklady o pracovním poměru a všech svých příjmech od března 2015 včetně (zejména úplnou pracovní smlouvu, mzdový výměr a výplatní pásky), vyčíslení aktuálního dluhu na výživném a písemné vysvětlení neplnění smlouvy o důchodu a darovací smlouvy plátkyní Marií Brýnovou a v případě, že by jeho příjem z pracovního poměru nepostačoval k dosažení nejméně 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, také další listiny prokazující jeho schopnost dosáhnout v případě oddlužení splátkovým kalendářem alespoň této míry uspokojení. Odvolací soud zároveň dlužníka poučil, že pokud neprokáže svou schopnost uhradit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, nebude lze jeho odvolání vyhovět. Na toto usnesení, které mu bylo doručeno dne 30.7.2015, dlužník ve stanovené lhůtě ani později žádným způsobem nereagoval a odvolacímu soudu ničeho nepředložil.

Liknavý přístup dlužníka k těmto výzvám soudů obou stupňů potvrzuje dle odvolacího soudu závěr, že dlužník řádně neplní své povinnosti v insolvenčním řízení.

Protože správnost zjištění a závěrů soudu I. stupně nebyla odvoláním ani jiným způsobem zpochybněna, je odvolací soud přesvědčen o tom, že postupu soudu I. stupně, jenž rozhodl o zrušení schváleného oddlužení z důvodů podle § 418 odst. 1 písm. a), písm. b) IZ (tedy, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit) a o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, nelze vytknout žádné pochybení. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 1. září 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D. , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná