4 VSPH 695/2016-A-13
KSPL 53 INS 1442/2016 4 VSPH 695/2016-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenčním řízení dlužníků-manželů Jakuba anonymizovano , nar. 28.1.1985, a Marty anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Kaceřov, Horní Pochlovice 15, zahájeném k návrhu dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. března 2016, č.j. KSPL 53 INS 1442/2016-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. března 2016, č.j. KSPL 53 INS

1442/2016-A-8, se m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni odmítl insolvenční návrh dlužníků-manželů Jakuba anonymizovano (dále též dlužník) a Marty anonymizovano (dále též dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že mu byl dne 22.1.2016 doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužníci domáhali zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Protože přílohy insolvenčního návrhu nesplňovali zákonem stanovené náležitosti, vyzval soud dlužníky usnesením ze dne 28.1.2016 k doplnění návrhu ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení o řádný seznam závazků, jež bylo dlužníku doručeno dne 15.2.2016 a dlužnici dne 4.2.2016. Dne 8.2.2016 dlužníci k výzvě soudu předložili seznam závazků obsahující IČO všech věřitelů, avšak neuvedli data splatnosti u všech závazků resp. u věřitele s Autoleasing, a.s., nadále uvedli pouze datum poslední úhrady a výši měsíční splátky a nikoli datum splatnosti závazku, byť nastane až v budoucnu. Soud I. stupně proto postupoval podle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a požadovali jeho zrušení a pokračování v řízení. Namítali, že neuvedli splatnost pohledávky zajištěného věřitele, neboť tento nebyl dosud zesplatněn, že konečná splatnost je až v roce 2021, a že současně s odvoláním předkládají řádný seznam závazků (doplněný o konečnou splatnost zajištěného závazku).

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ shodně pro návrh podávaný (jakožto navrhovatelem) dlužníkem či jeho věřitelem tak, že kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) musí být insolvenční navrhovatel a dlužník (není-li sám insolvenčním navrhovatelem) označeni způsobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba označena jménem, příjmením a bydlištěm /sídlem/, u podnikatele též identifikačním číslem, a právnická osoba označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem). Dále musí být v insolvenčním návrhu uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Insolvenční návrh musí být rovněž opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží (§ 97 odst. 2 IZ). Podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ (zejména řádnými seznamy svého majetku a závazků). Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-je nutno i v případě insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem předepsaném řádném vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ), mezi něž patří mimo jiné i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Tuto povinnost nelze mít proto za splněnou tím,

že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné-tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. (výzva k odstranění vad podání) se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dne 22.1.2016 podali dlužníci insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři (A-1), v němž v kolonce č. 7 vyznačili, že se domáhají vydání rozhodnutí o svém úpadku, popisovali jeho příčiny a uvedli, že mají celkem 9 závazků u 6 věřitelů v celkové výši 1.026.571 Kč, že zastavili splátky podstatné části svých peněžitých závazků, což vedlo k jejich zesplatnění, že tak tedy mají peněžité závazky 30 dnů po splatnosti, a že jsou v platební neschopnosti. V kolonce č. 10, č. 11, č. 12 a č. 13 návrhu na povolení oddlužení dlužníci popsali okolnosti, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění pro účely oddlužení, uvedli výši svých příjmů za poslední tři roky a výši jejich očekávaných příjmů v následujících 5 letech s tím, že mají vzájemnou vyživovací povinnost. Z kolonky č. 15 se podává, že majetek dlužníků tvoří obvyklé vybavení domácnosti a zajištěný majetek-osobní automobil Ford Focus; v kolonce č. 17, č. 18 a č. 19 pak dlužníci označili své věřitele, uvedli výši jednotlivých svých závazků a jejich právní důvod. V seznamu závazků (A-3, A-7) dlužníci řádně označili své věřitele jménem, sídlem, IČO, konkretizovali výši svých jednotlivých závazků a téměř u všech uvedli jejich splatnost (vyjma zajištěného závazku, u něhož uvedli toliko datum poslední uhrazené splátky); z takto označené splatnosti závazků dlužníků lze dle názoru odvolacího soudu spolehlivě usuzovat na dobu prodlení dlužníků s plněním většiny jejich závazků po dobu delší než několik let před podáním insolvenčního návrhu. K návrhu dlužníci rovněž připojili seznam svého majetku (A-3) tvořící obvyklé vybavení domácnosti a zajištěný osobní automobil Ford Focus. Předložené seznamy dlužníci datovali, opatřili je svými podpisy a prohlášením o jejich správnosti a úplnosti.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužníci řádně vylíčili skutečnosti, na jejichž základě je možno lze dospět k závěru, že mají vůči vícerým (alespoň dvěma) konkrétním věřitelům pohledávky, které jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti (určité datum) a které nejsou schopni plnit. Dle názoru odvolacího soudu lze tak předložený seznam majetku a závazků dlužníků (ve spojení s jejich návrhem) považovat za dostatečný podklad pro věcné rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. května 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková