4 VSPH 66/2014-P88-12
KSPH 42 INS 18186/2012 4 VSPH 66/2014-P88-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenčním řízení dlužníka: REAL INVEST FRANC, s.r.o., IČO: 27119351, sídlem Křivoklátská 968, 271 01 Nové Strašecí, o odvolání věřitele č. 84: FIMMO CZ, s.r.o., IČO: 24765406, sídlem Na Spravedlnosti 1185, Nové Strašecí, zast. JUDr. Michalem Račokem, advokátem se sídlem Štěpánská 49/633, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 18186/2012-P88-6 ze dne 17. října 2013

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 84: FIMMO CZ, s.r.o., (dále jen odvolatel) ve výši 1.495.955,92 Kč (bod I. výroku) a vyslovil, že právní mocí usnesení se účast odvolatele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně uvedl, že odvolatel v insolvenčním řízení dlužníka REAL INVEST FRANC, s.r.o. (dále jen dlužník) přihlásil pohledávku ve výši 1.495.955,92 Kč a že na přezkumném jednání konaném 1.7.2013 ji insolvenční správce popřel co do pravosti v plné výši, neboť neexistuje. Uvedl, že odvolatel se zúčastnil přezkumného jednání, jak plyne z prezenční listiny a o popření své pohledávky byl při přezkumném jednání informován. Poté, co uběhla zákonem stanovená lhůta 30 dnů od přezkumného jednání, aniž by odvolatel podal žalobu na určení popřené pohledávky, dospěl soud I. stupně k závěru, že dle § 197 a § 198 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon) k přihlášce pohledávky nelze přihlížet, a proto podle § 185 insolvenčního zákona přihlášku pohledávky odvolatele odmítl a vyslovil, že jeho účast právní mocí usnesení v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl odvolatel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním bez jakéhokoliv odůvodnění, jež nedoplnil ani poté, co mu bylo 28.11.2013 doručeno do datové schránky usnesení insolvenčního soudu č.j. KSPH 42 INS 18186/2012-P88-8 z 26.11.2013 obsahující výzvu k doplnění odvolání ve lhůtě 15 dnů s poučením, že nedoplní-li v této lhůtě podané odvolání a v řízení nebude tak pro tento nedostatek možné pokračovat, soud podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) podání odmítne.

Podle § 212a odst. 1 o.s.ř. rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny. Rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odst. 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody.

Vrchní soud v Praze již v usnesení sp. zn. KSHK 34 INS 337/2009, 1 VSPH 317/2009-P156 ze dne 19.6.2009 (s odkazem na závěry usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 ze dne 4.9.2008) vysvětlil, že insolvenční zákon přiznává přihlášce pohledávky v některých situacích stejné účinky jako žalobě a vazbu mezi oběma procesními podáními posiluje. V porovnání s úpravou známou dříve ze zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, totiž úprava obsažená v ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) InsZ již se zahájením insolvenčního řízení pojí i ten účinek, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou. Jakkoli nejde o podání (žalobu nebo jiný návrh), jímž se zahajuje insolvenční řízení (tím je insolvenční návrh), lze přihlášku označit za podání, jímž se ohledně přihlašovatele (věřitele) zahajuje řízení o uspokojení tímto podáním přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení. V intencích tohoto výkladu lze z hlediska citovaného ustanovení § 212a odst. 1 o.s.ř. považovat rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky za rozhodnutí o věci samé, neboť jeho následkem je i nemožnost tento nárok uplatnit žalobou.

Jelikož v odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky odvolatel, jenž byl řádně vyzván soudem prvního stupně, neuvedl žádné odvolací důvody, a pro tyto nedostatky ve smyslu § 212a odst. 2 o.s.ř. nelze napadené usnesení přezkoumat, postupoval odvolací soud dle § 43 odst. 2 za užití § 211 o.s.ř. a odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. února 2014

Mgr. Luboš D ö r f l , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková