4 VSPH 64/2016-P33-11
KSPH 62 INS 12987/2015 4 VSPH 64/2016-P33-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem Kladno, Italská 2314, o odvolání věřitelky č. 32 MIRACON, s.r.o., sídlem Praha 6, Na Šťáhlavce 1555/2, IČO: 27601277, zast. JUDr. Ing. Pavlem Fabianem, advokátem, sídlem Brno, Marešova 304/12, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. září 2015, č.j. KSPH 62 INS 12987/2015-P33-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. září 2015,

č.j. KSPH 62 INS 12987/2015-P33-4, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl přihlášku pohledávky č. 33 v celkové výši 12.783 Kč věřitelky č. 32 MIRACON, s.r.o. (dále odvolatelka; bod I. výroku), konstatoval, že právní mocí tohoto usnesení její účast v řízení končí (bod II. výroku) a určil, že odvolatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 14.7.2015 byl mj. zjištěn úpadek dlužnice Anny anonymizovano (dále jen dlužnice), bylo povoleno její oddlužení a věřitelé byli vyzváni k přihlášení svých pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.7.2015 a lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 13.8.2015. Přihláška pohledávky odvolatelky ve výši 2.978 Kč byla soudu doručena elektronicky prostřednictvím jejího právního zástupce dne 13.8.2015, a to bez platného certifikátu a kvalifikovaného elektronického podpisu zástupce odvolatelky, přičemž přihláška byla doplněna podáním (přihláškou) znějícím na částku 12.783 Kč doručeným soudu prostřednictvím datové schránky až dne 18.8.2015. Soud I. stupně dále citoval § 173 odst. 1,4 a 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a s odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.11.2008, sp.zn. KSUL 70 INS 1845/2008,

1 VSPH 225/2008-P37, 1VSPH 226/2008-P38 uzavřel, že přihláška pohledávky odvolatelky byla podána po uplynutí 3 denní lhůty pro doplnění přihlášky podané v elektronické podobě bez zaručeného podpisu o písemné podání shodného znění a rovněž po uplynutí lhůty pro podání přihlášek do řízení. Proto postupoval dle § 185 IZ a odmítl ji pro opožděnost.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Namítala, že v přihlášce ze dne 13.8.2015 opomněla vyčíslit příslušenství pohledávky, že v přihlášce ze dne 18.8.2015 byla již tato částka uvedena správně, že soud zcela nepřihlédl k přihlášce ze dne 13.8.2015, ačkoli k tomu neměl žádný zákonný důvod, že žádný takový důvod nebyl uveden ani v napadeném usnesení a že měl hodnotit včasnost přihlášky ze dne 13.8.2015 (vadné přihlášky) a nikoli opraveného doplňujícího podání ze dne 18.8.2015. Odvolatelka dále uvedla, že platnost elektronického podpisu nemá absolutně žádný vliv na zpracování přihlášky, že jí nepochybně vznikl nárok na zaplacení přihlášené pohledávky a že její nezařazení mezi ostatní přihlášené pohledávky pouze z důvodu vadného elektronického podpisu je přehnaným formalismem, který brání spravedlivému uspokojení práv věřitele.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 42 o.s.ř. písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (odst. 2). V případě podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo podání v elektronické podobě podle zvláštního předpisu se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 2 (odst. 3).

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle § 173 odst. 1 IZ.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu bylo zjištěno, že usnesením ze dne 14.7.2015 (A-13) byl mj. zjištěn úpadek dlužnice, bylo povoleno její oddlužení a věřitelé byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky za dlužnicí ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku s tím, že byli řádně poučeni o následcích zmeškání určené lhůty podle § 173 odst. 1 IZ. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne v 9:48 hod. a tímto okamžikem nabylo účinnosti (§ 89 odst. 1 IZ). Zákonná 30 denní lhůta k podávání přihlášek (§ 136 odst. 3 IZ) započala ve smyslu § 57 odst. 1 o.s.ř. běžet následujícího dne a její poslední den připadl na čtvrtek 13.8.2015. Vzhledem k tomu, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je podle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Dne 13.8.2015 (poslední den lhůty) byla soudu elektronicky doručena přihláška pohledávky odvolatelky ve výši 2.978 Kč (P33-1), přičemž ze záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu soudu (P33-1/6) vyplývá, že k tomuto podání nebyl připojen uznávaný elektronický podpis. Dne 18.8.2015 byla soudu elektronicky doručena oprava (doplnění) přihlášky odvolatelky (P33-3) s tím, že v původní přihlášce nebylo v důsledku administrativní chyby vyčísleno příslušenství přihlášené pohledávky a že správná výše přihlášené pohledávky je 12.783 Kč; toto podání již bylo učiněno z datové schránky právního zástupce odvolatelky. Z uvedených skutečností odvolací soud dovodil, že soud I. stupně nepochybil, když přihlášku odvolatelky odmítl, neboť její v pořadí první podání ze dne 13.8.2015 zaslané elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu (P33-1) nebylo ve lhůtě podle § 42 odst. 2 o.s.ř. doplněno; k takovému podání proto nelze přihlížet a nemělo žádných účinků (jako kdyby nebylo podáno), které zákon spojuje s včasným podáním přihlášky. Pokud jde o v pořadí druhé

(již perfektní) podání odvolatelky učiněné elektronicky prostřednictvím datové schránky (P33-3), to již bylo sice perfektní z hlediska požadavků kladených na podání činěná v elektronické podobě, avšak bylo učiněno až dne 18.8.2015, tj. 4 dny po uplynutí přihlašovací lhůty, tedy opožděně.

Odvolací soud považuje za vhodné uvést, že v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty podle § 83 IZ přípustné. Za tohoto stavu proto platí, že se k přihlášce odvolatelky podané po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku podle § 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží a nemůže v něm tedy být přezkoumávána ani uspokojována.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 28. ledna 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková