4 VSPH 593/2015-A-13
KSUL 85 INS 2558/2015 4 VSPH 593/2015-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužnice Miluše anonymizovano , anonymizovano , IČO 75283859, bytem Čapkova 2024, 436 01 Litvínov, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 2558/2015-A-8 ze dne 9. března 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 2558/2015-A-8 ze dne 9. března 2015 se mění tak, že se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužnici neukládá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem uložil dlužnici, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se dlužnice návrhem doručeným soudu dne 3.2.2015 domáhala rozhodnutí o zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Dlužnice byla usnesením ze dne 4.2.2015 (A-5) a opakovaně usnesením ze dne 18.2.2015 (A-7) mimo jiné vyzvána, aby doplnila svůj návrh na povolení oddlužení o doložení čistých měsíčních příjmů za rok 2014 týkající se plátců důchodu-paní Stanislavy Borejové a pana Oty Adámka a byla zároveň výslovně poučena o následcích nesplnění této povinnosti, tedy že návrh na povolení oddlužení bude odmítnut a úpadek dlužnice bude řešen konkursem. Protože dlužnice přes opakovanou výzvu návrh na oddlužení nedoplnila, soud prvního stupně uzavřel, že její úpadek bude řešen konkursem, v němž činí jen odměna insolvenčního správce dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. minimálně 45.000,-Kč. Výši zálohy soud I. stupně stanovil s ohledem na majetkové poměry dlužnice, kterou tvoří zastavená bytová jednotka v pořizovací ceně 420.000,-Kč a drobné movité věci menší finanční hodnoty, přičemž celková výše jejích zajištěných závazků činí cca 380.000,-Kč a výše nezajištěných závazků činí cca 1.700.000,-Kč. Proto postupoval podle § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) uložil dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužnice včas odvolala s tvrzením, že je připravena oslovit další členy rodiny a upravit smlouvy o důchodu tak, aby odpovídaly příjmům poskytovatelů. Žádala soud, aby nebyl její úpadek řešen konkursem, neboť by ztratila jedinou obživu, již má z podnikatelské činnosti, a navrhla, aby byla snížena vyměřená záloha, již není schopna zaplatit z důvodu špatné finanční situace.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 136 odst. 4 věty druhé IZ uloží insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že lze-li bez zbytečného odkladu očekávat vydání rozhodnutí o úpadku, s nímž bude spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, nelze dlužníkovi uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení před vydáním takového rozhodnutí, ale až v rozhodnutí samém, a to jen ve formě záloh.

Odvolací soud z obsahu insolvenčního spisu ověřil, že dlužnice spojila insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři (A-1) a předložila řádné seznamy majetku, pohledávek a závazků a prohlásila, že nemá žádné zaměstnance (A-2, A-6). Z přeložených listin zjistil, že dlužnice má 11 věřitelů s pohledávkami po lhůtě splatnosti delší 30 dnů v celkové výši 2.096.893,57 Kč, z toho nezajištěné pohledávky činí 1.719.244,57 Kč, dlužnice není zaměstnána a zaměstnání aktivně hledá, z dosavadní podnikatelské činnosti činí její měsíční průměrný výdělek cca 5.000,-Kč. Pro své oddlužení nabízí dlužnice pravidelný měsíční příjem ve výši 21.000,-Kč ze dvou smluv o důchodu, z nichž dlužnice předpokládá za 5 let trvání splátkového kalendáře uhradit 32 % hodnoty pohledávek věřitelů při měsíční splátce (jen) ve výši 10.293 Kč včetně splátky 1.089,-Kč, čímž by zaplatila celkem 552.240,-Kč. V kolonce 11 označila dlužnice očekávané příjmy po dobu následujících 5 let, a to příjmy z podnikání ve výši 5.000,-Kč měsíčně, příjmy z důchodu ve výši 21.000,-Kč měsíčně, výživné na nezletilého syna ve výši 1.400,-Kč dle rozhodnutí Okresního soudu v Mostě č.j. 18 P 144/2007. Dlužnice vyživuje jednu osobu a její majetek tvoří běžné vybavení domácnosti zanedbatelné hodnoty a bytová jednotka č. 2024/2 v budově čp. 2023, 2024, 2025 zapsaná v katastru nemovitostí katastrální území Horní Litvínov na LV 4169, o pořizovací hodnotě 420.000,-Kč, jež je však předmětem zástavního práva. Z předložených smluv o důchodu ze dne 26.1.2015 (A-2) odvolací soud zjistil, že byly platně uzavřeny a podpisy na nich byly úředně ověřeny, jak stanoví § 392 odst. 3 IZ.

Pro účely oddlužení by tudíž měly být použity toliko veškeré prostředky poskytované podle dvou důchodových smluv v celkové výši 21.000,-Kč měsíčně, neboť příjmy z podnikání ani výživné na oddlužení použití nelze.

Předpokladem oddlužení plněním splátkového kalendáře je to, že dlužnice uspokojí alespoň 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů, tj. v daném případě 515.773,-Kč; protože celková částka použitelná k plnění splátkového kalendáře činí 21.000,-Kč měsíčně ze dvou smluv o důchodu, měla by za 60 měsíců trvání splátkového kalendáře dlužnice uhradit celkem 1.260.000,-Kč. Po odečtení odměny a náhrad hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 65.340,-Kč (včetně DPH ve výši 21 %) podle vyhlášky č. 313/2007 Sb. by na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů měla být k dispozici částka 1.194.660,-Kč, což je 69 % hodnoty nezajištěných pohledávek. Je tedy zjevné, že dlužnice bude schopna za trvání splátkového kalendáře uspokojit pohledávky svých nezajištěných věřitelů v rozsahu převyšujícím 30 % a že insolvenční soud může o insolvenčním návrhu rozhodnout bez zbytečného odkladu.

Na rozdíl od soudu prvého stupně je tudíž odvolací soud toho názoru, že úpadek dlužnice lze řešit oddlužením. Pro posouzení důvodnosti odvolání je přitom určující, že rozhodnutí o úpadku, s nímž by bylo spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, nebylo dosud vydáno, a povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení uložit proto dlužnici nelze uložit.

Pro úplnost považoval odvolací soud za potřebné doplnit, že závazek plátců důchodu poskytovat dlužnici po dobu trvání splátkového kalendáře pravidelný důchod je závazkem dobrovolným, a insolvenčnímu soudu nepřísluší přezkoumávat bonitu plátců nebo to, zda budou plátci plnění poskytovat nad rámec nezabavitelné částky svých příjmů (například z úspor apod.); opačný postup insolvenčního soudu postrádá oporu v zákoně.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 14. července 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná