4 VSPH 592/2015-P5-14
KSUL 85 INS 23695/2014 4 VSPH 592/2015-P5-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Přátelství 254, 435 42 Litvínov, o odvolání věřitele č. 4 Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO 00043257, Československé armády 1766, 434 01 Most proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 23695/2014-P5-2 ze dne 4. prosince 2014

takto:

Odvolání věřitele se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 85 INS 23695/2014 ze dne 11.3.2015 v bodu I. výroku odmítl přihlášku pohledávky P5b ve výši 20.014,30 Kč věřitele č.4 Stavební bytové družstvo Krušnohor (dále jen věřitel), přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka Václava anonymizovano (dále jen dlužník). V bodu II. výroku konstatoval, že se k přihlášce P5b ve výši 20.014,30 Kč nepřihlíží a v bodu III. výroku konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele s pohledávkou ve výši 20.014,30 Kč v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se věřitel odvolal a navrhl jej změnit tak, že se přihláška pohledávky neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se nekončí. Dovolával se přitom plné moci ze dne 7.10.2014, jíž udělil Ing. Kateřině Kurkové zmocnění k zastupování v řízení před soudem. Měl za to, že veškerá korespondence soudu (event. správce) měla být z tohoto důvodu doručována věřiteli prostřednictvím jím zmocněné osoby. Uvedl, že v daném případě bylo soudem nesprávně doručováno věřiteli namísto jeho zástupci, a to jak vyrozumění o popření pohledávky, tak odvoláním napadené usnesení soudu I. stupně. Měl za to, že z důvodu nesprávného doručení vyrozumění o popření pohledávky zástupci nepočala věřiteli běžet lhůta k podání žaloby.

Odvolací soud rozhodl o podaném odvolání podle § 94 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona (dále jen IZ) bez nařízení jednání.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení použijí přiměřené ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li tento postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 71 odst. 1 IZ se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení.

Zvláštní způsob doručení dle § 75 IZ spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Podle § 204 o.s.ř. se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Podle § 83 IZ není prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení přípustné. Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že odvoláním napadené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (P5-2) o odmítnutí přihlášky pohledávky P5b ve výši 20.014,30 Kč, bylo věřiteli doručeno dne 10.12.2014 prostřednictvím datové schránky. Dne 29.12.2014 marně uplynula lhůta k podání odvolání. Věřitel podal odvolání proti tomuto usnesení prostřednictvím doručující pošty k přepravě teprve dne 2.2.2015, tedy opožděně.

Pokud jde o odvolací argumentaci spočívající v nesprávném doručování napadeného usnesení odvolací soud dále zjistil, že věřitel připojil k přihlášce pohledávky P5 listinu ze dne 7.10.2014 nazvanou plná moc. Z jejího obsahu zjistil, že věřitel pověřil zaměstnance Ing. Kateřinu Kurkovou, aby jej zastupovala v insolvenčním řízení. Z toho plyne, že jde o pověření zaměstnance věřitele, jenž jedná jménem věřitele před soudy dle § 21 odst. 1 písm. b) o.s.ř. Nejde o plnou moc zástupce k jednání dle § 24 o.s.ř., jak se věřitel mylně domníval. Z toho dále plyne, že soud I. stupně v řízení postupoval správně, pokud doručoval věřiteli na adresu jeho sídla, když jinou adresu pro doručení (korespondenční adresa dle kolonky č. 5 formuláře přihlášky) věřitel neuvedl, nikoliv podle § 50b o.s.ř. Ing. Kateřině Kurkové, která není zástupcem věřitele s procesní plnou mocí dle § 24 o.s.ř., ale je vedoucí ekonomického oddělení.

Jelikož o odmítnutí opožděného odvolání nerozhodl v rozporu s § 208 odst. 1 o.s.ř. soud I. stupně, učinil tak dle § 218a o.s.ř. odvolací soud.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné

V Praze dne 18. srpna 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná