4 VSPH 591/2016-B-32
KSPH 38 INS 17996/2013 4 VSPH 591/2016-B-32

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Vojkovice 63, o odvolání JUDr. Věry Sedloňové, sídlem Sudoměřská 814/46, Praha 3, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. března 2016, č.j. KSPH 38 INS 17996/2013-B-23,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. března 2016, č.j. KSPH 38 INS 17996/2013-B-23, se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze udělil souhlas insolvenční správkyni JUDr. Věře Sedloňové (dále jen správkyně) k vydání výtěžku zpeněžení nemovitosti parc. č. st. 251 se všemi součástmi a příslušenstvím, především s rozestavěnou stavbou, a nemovitosti parc. č. 208/60 v k. ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou, zapsaných na LV č. 350 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník (dále jen nemovitosti) ve výši 1.238.633,76 Kč zajištěné věřitelce Hypoteční bance, a.s. (dále jen zajištěná věřitelka; bod I. výroku), uložil správkyni povinnosti spojené s vydáním výtěžku (bod II. výroku) a přiznal jí zálohu na odměnu ze zpeněžení nemovitostí ve výši 120.449,87 Kč včetně DPH (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 5.11.2013 zjistil úpadek dlužnice Jany anonymizovano (dále jen dlužnice), povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správkyni, a že usnesením ze dne 31.12.2013 (B-11) schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře. Konstatoval, že dne 12.2.2016 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška, kterou vyrozuměl věřitele a dlužnici o podání návrhu správkyně na vydání výtěžku zpeněžení nemovitostí zajištěné věřitelce, proti němuž nebyly ve lhůtě do 7 dnů ode dne zveřejnění podány žádné námitky. Připomněl, že celková výše přihlášené zajištěné pohledávky zajištěné věřitelky činí 2.477.267,52 Kč, přičemž tato pohledávka byla přihlášena duplicitně i do insolvenčního řízení ve věci manžela dlužnice Čestmíra Brožka vedeného pod sp. zn. KSPH 38 INS 17990/2013, v němž bude též isir.justi ce.cz uspokojována. Uvedl, že nemovitosti byly prodány za částku 3.512.000,-Kč, z níž do projednávaného insolvenčního řízení náleží její polovina (tj. částka 1.756.000,-Kč), a že náklady spojené se zpeněžením a správou činily 2.477,50 Kč. Citoval § 298 odst. 2 a 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a uzavřel, že v daném insolvenčním řízení se pohledávka zajištěné věřitelky bude uspokojovat ve výši 1.238.633,76 Kč a odměna z této částky podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. činí 120.449,87 Kč včetně DPH.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se správkyně včas odvolala (B-25) a navrhovala, aby je odvolací soud změnil tak, že jí udělí souhlas k vydání výtěžku zpeněžení nemovitostí zajištěné věřitelce ve výši 1.253.533,48 Kč, přizná jí zálohu na odměnu ve výši 120.499,87 Kč, určí náklady spojené se správou a udržováním nemovitostí ve výši 383,-Kč a náklady spojené s jejich zpeněžením ve výši 160.134,50 Kč a dlužnici vrátí přeplatek ze zpeněžení nemovitostí v částce 236.348,87 Kč, nebo aby je zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu projednání. Uváděla, že v jejím návrhu na vydání souhlasu k vydání výtěžku zpeněžení zajištěné věřitelce (B-21) z důvodu administrativního pochybení absentovala mezi položkami nákladů daň z nabytí nemovitosti ve výši 70.240,-Kč. Zároveň tvrdila, že po předložení návrhu soudu jí byla NEXT REALITY GROUP, a.s. vystavena a doručena faktura č. 20160103 ze dne 22.2.2016 na částku 175.600,-Kč za poskytnuté realitní služby za prodej nemovitostí, pročež ani tato částka (resp. její polovina) nebyla zahrnuta do jejího návrhu, jakožto výdaj spojený se zpeněžením nemovitostí. Podrobně rozvedla upravený výpočet částky určené k vydání zajištěné věřitelce včetně výpočtu částky určené k výplatě dlužnici. Domnívala se, že z těchto důvodů nemůže napadené usnesení obstát. Namítala rovněž, že mělo obsahovat také výrok o výši nákladů spojených se zpeněžením a o výši nákladů spojených s udržováním a správou nemovitostí, jelikož bez těchto údajů je nepřezkoumatelné. Dodala, že napadené usnesení mělo obsahovat také výrok ukládající jí povinnost vyplatit dlužnici přeplatek z výtěžku zpeněžení nemovitostí (hyperochu).

Vrchní soud v Praze podle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a (aniž podle § 94 odst. 2 písm. c/ IZ nařizoval jednání) dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 298 IZ zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4). Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti (odst. 5). Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3 (odst. 6). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Podle § 38 odst. 1 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že soud prvního stupně zveřejnil dne 12.2.2016 vyhlášku (B-22), kterou uvědomil účastníky insolvenčního řízení, že správkyně předložila soudu dne 2.2.2016 (B-21) návrh na vydání výtěžku zpeněžení nemovitostí, a že věřitelé a dlužnice mohou proti němu podat do 7 dnů ode dne zveřejnění námitky podle § 298 odst. 3 IZ. Správkyně v návrhu rozvedla, že nemovitosti byly zpeněženy na základě pokynu zajištěné věřitelky za částku 3.512.000,-Kč, nacházely se ve společném jmění manželů, pročež vycházela z poloviny kupní ceny, tj. z částky 1.756.000,-Kč, kterou ponížila o náklady spojené se správou a zpeněžením v celkové výši 2.477,50 Kč a o svoji odměnu ve výši 145.370,49 Kč, čímž se dostala k částce 1.608.152,01 Kč, nicméně hodnota pohledávky zajištěné věřitelky zbývající k uspokojení činila 1.238.633,76 Kč, a proto v návrhu uvedla, že částka 369.518,25 Kč přebývá k výplatě dlužnici (hyperocha).

Soud prvního stupně v napadeném usnesení upravil výpočet odměny správkyně a určil zálohu na odměnu ve výši 120.449,87 Kč, jinak návrh správkyně převzal, ačkoliv v něm absentovaly položky, které bylo možné předpokládat, tj. daň z nabytí nemovitostí a také vyčíslení částky za poskytnuté realitní služby. Správkyně pochybila, jestliže návrh na vydání výtěžku tyto údaje neobsahoval a jestliže tyto údaje doložila až v odvolacím řízení. Nicméně odvolací soud přisvědčil odvolací argumentaci správkyně, že napadené usnesení mělo obsahovat výrok o výši nákladů spojených se správou a zpeněžením nemovitostí. Rozhodnutí o návrhu správkyně na vydání výtěžku zpeněžení podle § 298 IZ je rozhodnutím ve věci samé a musí být odůvodněno způsobem zákonem předepsaným (v § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.), aby z něj bylo patrné, z jakých konkrétních skutkových a právních závěrů soud vycházel a na jakém podkladě své závěry učinil. Z konstatování v odůvodnění napadeného usnesení, že náklady spojené se zpeněžením a se správou činily částku 2.477,50 Kč, není zřetelné, jaké náklady a na základě jakých důkazů soud prvního stupně posuzoval. Nadto nejsou tyto náklady výslovně vyjádřeny ve výrocích napadeného usnesení, ačkoliv je od nich odvislá částka výtěžku zpeněžení určená zajištěné věřitelce, popř. částka přebytku (hyperochy) určená dlužnici. Tyto skutečnosti brání odvolacímu soudu přezkoumat věcnou správnost napadeného usnesení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž soud vyzve správkyni k předložení řádného návrhu na vydání výtěžku zpeněžení nemovitostí, o němž rozhodne postupem podle § 298 IZ.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnsot vyhotovení: Mandáková