4 VSPH 536/2016-A-23
.___ Š...

Ěš

Ěiäí.

..as _ ĚĚ Š

!šli- širší . nic-1: u ...Enfi-uä-...uanu ___-..naši _. ..ii ...as EI:: za aaa.. n. ĚŠĚĚĚĚĚÉĚ

ĚĚ=§=Š.ĚE.̧= :EEE _ ĚIEĚĚH !Ě .. . . dä_iš.=aiałäřšla šumu... m.. .__.._. _ ..a E, Ě? mäa ___, Jánwł

ĚHEÉEĚEĚEEĚŠ_ĚĚ3 listin...

E.. ..xľľn . +u. .:.=. .:. äüsä

.. ..rT :N:šuffĚĚăganäsřäEĚĚš EĚĚĚĚĚĚŠ _ĚĚHĚ

ĚĚĚŠŠĚĚ ĚĚĚ _u /-EEEHÉ Eufă=ám EE... .5 nvmuzm .łúEĚMm Emma.. Ýmăüm Eçm mĚ mm. ImmE .::NIE DNĚMM Emma.. Guam mi.. WZ mm :k . .il-II: .H-a_ u .cmmq . ____E______;_____=______ ___ =__=___a________________ 3-155 .::Ě .__.Ě ..Š EEE Emma 3:4 :u: ..EEE EEE __ĚĚ š:: i:: H ___Em Š a . ...HE m EEE :5.1. ___-...š auf.. _.. _äă ?EEE Em i Eăämá mucmřmmłůšmömn Immb ?m EmăEcm m7: mm 2mm.; á š- . :5...: wr . Ě-v Emi 5 E: mWwa.-_ Ěäąăaăšăä §23 F..-. .. . . EŠWĚE EF.. m: i _. mwo mumna wxmmu a' mšm ...muž

___ ::E .ă EE äE.. _ Ěm ?Emi

_Eämäo:u: :___-EE známou... :šumu

__________________ mamka. :a GN..:łůš _ _ __ :§35: .šíři-:EEE ...... .Jlłąłřä äišnän

...aaa-...1151:

..Il-..la

9

Ě mF

EEĚĚ

.r

?3203 .š

................ :IŠ u

4.5.5. E.. ._Ěuă 3.5.. EEĚ EE 3...... a .ř EE a:Hmünt.m. ĚHEEĚESĚĚosiřn F ĚĚ x . (x. x. ir ..___ .till-__-_. . . __.,.. .r r1_u__...-._r .. ...____...n.,. ř ł.. HJ-ru .mublełt u. .xx .ü u... . ... ...r.f. ... . . .ra.ăššäsš

._Éă íeă :Ě . Ě _Euă Ěšă :s :BEER Ě E523,.: EEE .u*Ěäa 5:3 Eng . a ĚĚĚE ăăňä 2535.... :u: ..Eau EEE.. u ::qu!a :ĚEÉE ÉĚH: 22.53.. :En: ::ĚEH=..._ .::Ě ...3% ..EEE u u

.__EĚEĚE-EEE .as ?až ăăăäăä

.__Eă Ěeš EE.. . ..Ě 532. EŠă u.: E253 .fa už.. ..maš EEE.. a

Ě.ĚHĚĚĚɧ_ĚĚ ĚEäušazř_ššíä .u

___ă: .Ěäaššíă

.Ed ._aääašääša_=5

EĚŠĚĚEĚ

GĚĚŠĚÉĚĚĚWE muzea Ěm \ m mcmbm:: m.-i

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv . vv-I-vlv Ivv vvi-v .I'vv l-vlvluvl'

95lNS 30615/2015 --usnesení LHŮTA

|h.20/6, tisková skupina 14390-5/2016 Lhůta: 20.06.2016

4 VSPH 0536 2016 potvrzen 2016/05/06 09:15:19 Credit Post, s.r.o., IČ: 29146178, právnická, ID: CREDIT P029146178 1 Typ DS: P0

Credit Post, s.r.o., Kaprova 42/14, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 3ibpb6c

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.2016 07:55:14

Jana Sušická 17.05.2016 00:03:58

Zprávu vypravil: Doručeno:

16.05.2016 07:55:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.05.2016 00:03:58 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 18.05.2016 13:39 Kontrolu provedl:

17.05.2016 00:59

Sušická JanaSpisová značkaz951NS 30615/2015 Identifikace dotazuzl4390-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.05.2016 14:09 Kontrolu provedl: Sušická Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů

Adresát:Credit Post, s.r.o., IČ: 29146178, právnická Údaje o schránce: typzpo

Typľprávnická

ID DS:31bpb60

Název DS firma:

Credit Post, s.r.o.

IČ: 29146178

Adresa: Kaprova 14/42, 11000 Praha 1, CZ

ID:CREDIT P029146178 1

Stav DS Přístupná

nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKováčik Dušan, nar. fyzická Hledáno V DS:typ:

12.09.1963, TYP: fyzická

FO, Kováčik, Dušan, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

12.09.1963

ID:KovÁČIKDUšA12O963

2Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R