4 VSPH 484/2015-P14-11
KSUL 77 INS 16890/2014 4 VSPH 484/2015-P14-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníků Jana anonymizovano , anonymizovano a Dagmar anonymizovano , anonymizovano , IČO 86716832, oba bytem Děčínská 140, 407 21 Česká Kamenice, o odvolání věřitele UniCredit Leasing CZ, a.s., IČO 15886492, sídlem Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4-Michle, zast. Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem, sídlem Václavské nám. 33, 110 00 Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 16890/2014-P14-3 ze dne 5. ledna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 16890/2014-P14-3 ze dne 5. ledna 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem v bodu I. výroku odmítl přihlášku pohledávky P14 ve výši 119.362,-Kč věřitele UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále jen věřitel), přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníků Jana anonymizovano a Dagmar anonymizovano (dále jen dlužníci). V bodu II. výroku konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem zejména uvedl, že usnesením ze dne 12.8.2014 (A-9) vyzval věřitele, aby do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku přihlásili pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka. Zároveň je poučil, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Lhůta k přihlášení pohledávky uplynula dne 11.9.2014. Insolvenčnímu soudu byla doručena přihláška věřitele teprve dne 24.9.2014, neboť ji věřitel doručil elektronickou poštou dne 2.9.2014 Krajskému soudu v Ostravě jako soudu odlišnému od soudu insolvenčního. Soud I. stupně proto rozhodl podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a zároveň konstatoval, že právní mocí usnesení končí účast tohoto věřitele v řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se věřitel včas odvolal a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška P14 neodmítá a jeho

účast v insolvenčním řízení se nekončí. Uvedl, že administrativním pochybením byla přihláška doručena Krajskému soudu v Ostravě, jenž ji postoupil insolvenčnímu soudu až dne 24.9.2015. Měl za to, že podal přihlášku 9 dnů před uplynutím lhůty pro podávání přihlášek, a že Krajský soud v Ostravě porušil svou povinnost stanovenou v § 173 odst. 4 věty druhé IZ, pokud neprodleně nepostoupil přihlášku insolvenčnímu soudu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle § 173 odst. 1 IZ.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajský soud v Ústí nad Labem, jako soud insolvenční, rozhodl o úpadku dlužníků usnesením ze dne 12.8.2014 (A-9), jež bylo téhož dne v 14:35 hod. zveřejněno v insolvenčním rejstříku, povolil jeho řešení oddlužením a stanovil věřitelům lhůtu 30 dnů k podání přihlášek, jež určuje konečný termín pro přihlášení pohledávek do daného insolvenčního řízení. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 11.9.2014.

Z obsahu spisu dále vyplývá, že věřitel přihlášku své pohledávky za dlužníky adresoval a doručil elektronickou poštou dne 2.9.2014 Krajskému soudu v Ostravě, avšak v projednávané věci je insolvenčním soudem Krajský soud v Ústí nad Labem. Podle právních závěrů vyjádřených v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2012, sp. zn. 29 NSČR 3/2012, a publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 84/2012, s nimiž se odvolací soud ztotožňuje, přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu.

Krajský soud v Ostravě odeslal přihlášku P14 věřitele Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím elektronické pošty dne 17.9.2014 (nikoliv 24.9.2014, jak uvedl soud I. stupně), tedy po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek, jež uplynula dne 11.9.2014. Podal-li věřitel svoji přihlášku nepříslušnému Krajskému soudu v Ostravě je zjevné, že se při tomto úkonu dopustil pochybení, jehož následek spočívající ve zmeškání přihlašovací lhůty nelze nijak přičítat ani insolvenčnímu soudu ani Krajskému soudu v Ostravě, jenž vadně podanou přihlášku dle § 173 odst. 4 IZ insolvenčnímu soudu postoupil dne 24.9.2014, ale zavinil ho svým nesprávným postupem výlučně věřitel sám.

Závěr soudu I. stupně o opožděném podání přihlášky věřitelem je tedy věcně správný (byť správně byla odeslána a doručena přihláška pohledávky P14 Krajskému soudu v Ústí nad Labem již 17.9.2014), a jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Protože tedy ohledně přihlášky věřitele nastal dle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tudíž byly dány důvody k jejímu odmítnutí dle § 185 IZ, odvolací soud napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 3. září 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková