4 VSPH 48/2016-B-50
KSPA 56 INS 771/2013 4 VSPH 48/2016-B-50

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužníka Bohuslava anonymizovano , anonymizovano , IČO 72395982, bytem Dolní Třešňovec 133 563 01 Lanškroun, místo podnikání 561 25 Rudoltice 51, adresa pro doručování: Restaurant pod Hrází, Rybník 17, 560 02 Česká Třebová, za účasti Vrchního státního zastupitelství, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 771/2013-B-32 ze dne 2. prosince 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích

č.j. KSPA 56 INS 771/2013-B-32 ze dne 2. prosince 2015 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích pod bodem I. výroku shora označeného usnesení zrušil schválené oddlužení Bohuslava anonymizovano (dále jen dlužník), na jeho majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný (body II. a IV. výroku), rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (bod V. výroku) a insolvenčnímu správci Ing. Karlu Kunovi (dále jen správce) uložil povinnost předložit soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka (bod VI. výroku).

V odůvodnění usnesení shrnul soud prvního stupně dosavadní průběh řízení tak, že usnesením ze dne 10.11.2014 (B-10) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, podle něhož měl dlužník mimo odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce hradit i splátky 20 věřitelům, přičemž celková výše nezajištěných závazků dlužníka činila částku 60.861.301,13 Kč. Při jednání konaném dne 2.4.2015, na němž bylo projednáváno neplnění schváleného oddlužení správce uvedl, že věřitelům bylo uhrazeno 29.438,-Kč, dlužné výživné bylo uhrazeno v plné výši, odměna správce byla uhrazena do konce října 2015, od listopadu 2015 hrazena není. Plátce ze smlouvy o důchodu WISANOR, a.s. nikdy neplnil, bylo plněnou pouze 2 x nebo 3 x ze mzdy. Od zaměstnavatele dlužníka, jímž je WISANOR, a.s., neobdržel správce žádné plnění, finanční částky mu předával přímo dlužník bez jakéhokoliv vyúčtování. Dlužník navíc nepřebíral poštovní zásilky, a to ani na korespondenční adrese, kterou sám insolvenčnímu soudu označil. Dlužník se bránil tím, že došlo k poskytnutí části odkupného z pojištění ve výši 51.614,-Kč do majetkové podstaty, WISANOR, a.s. do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka SKEX, a.s. přihlásila pohledávku ve výši 94.700.350,-Kč s příslušenstvím, dlužník očekává uspokojení pohledávky v rozsahu 40-50 % nominální hodnoty. Z tohoto příjmu by WISANOR, a.s. jednorázově uspokojil nezajištěné věřitele dlužníka, jejichž míra uspokojení by tak mohla dosáhnout 40 % zjištěných pohledávek. WISANOR, a.s. měl dlužníka ujistit, že se jeho finanční situace zlepší a uhradí, k čemu se zavázal. Dlužník dále předložil nepodepsané a nedatované potvrzení, že by mu obchodní korporace GWINDOR BETA, a.s., měsíčně poskytovala důchod ve výši 15.000,-Kč měsíčně. Při jednání přítomní věřitelé i státní zastupitelství požadovali zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Soud konstatoval, že za 48 měsíců trvání schváleného oddlužení bylo věřitelům uhrazeno pouze 0,048 % jejich pohledávek, dlužníkem předložená přihláška WISANOR, a.s. do insolvenčního řízení SKEX, a.s. sama o sobě žádné budoucí plnění nedokládá. Nadto dlužník v rozporu s usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nepředkládal správci ani soudu přehledy svých příjmů. Proto soud prvního stupně postupoval podle § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ, schválené oddlužení zrušil a rozhodl o řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích podal dlužník včasné odvolání, jež směřovalo proti bodům I. a II. výroku, jimiž bylo rozhodnuto o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek. V odvolání namítal, že plnění ze smlouvy o důchodu je podloženo pohledávkou WISANOR, a.s. za společností SKEX, a.s. a dává předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu nejméně 40 % jejich pohledávek, oddlužení bylo schváleno s předpokladem uspokojení ve výši nejméně 23 %. Pokud bude úpadek dlužníka řešen konkursem, jeho věřitelům se nedostane žádného plnění, což je v rozporu s jejich společným zájmem. Se správcem je dlužník v častém telefonickém kontaktu, správce tak má přehled o jeho příjmech a dlužník si nebyl vědom toho, že by měl přehledy svých příjmů vytvářet. Do majetkové podstaty přibylo dalších 2.5000.000,-Kč určených k uspokojení pohledávky zajištěného věřitele, v exekuci byly zpeněženy další zajištěné nemovitosti za částku 2.100.000,-Kč, vyplácení ze smlouvy o důchodu je vázáno na uspokojení dárce v insolvenčním řízení SKEX, a.s., dlužník jej nemůže ovlivnit. Závazky dlužníka vůči bankám vznikly hlavně z titulu jeho ručení a jsou bankami současně uplatňovány vůči obligačním dlužníkům a budou v probíhajících insolvenčních či exekučních řízeních uspokojovány. Dlužník rovněž předpokládá, že pohledávka věřitele Vaňka ve výši 24 mil. Kč bude definitivně popřena v probíhajícím incidenčním sporu. Dlužník tedy předpokládá podstatné snížení objemu závazků v horizontu 1,5 roku tak, že by měl v insolvenčním řízení uspokojovat pohledávky patnácti věřitelů v celkovém objemu cca. 30 mil. Kč, což je významné snížení oproti výši dlužníkových závazků, s níž kalkulovalo napadené usnesení. Dlužník dále doplnil, že pokud smlouvu o důchodu ze dne 27.12.2012 podepsal i za WISANOR, a.s., činil tak jako tehdejší předseda představenstva. Vznik jeho závazků souvisí s jeho podnikáním ve společnosti Camurra, s.r.o. jejímž byl jediným jednatelem. Tato společnost investovala do alternativních zdrojů energie, a aby dlužník zachoval její chod, musel si půjčit od pana Vaňka. Pan Vaněk na dlužníka podal 14 trestních oznámení, 13 řízení již bylo ukončeno. Dlužník je v kontaktu s věřiteli i se správcem, snaží se situaci řešit a žádá o poskytnutí časového prostoru pro co nejvyšší uspokojení věřitelů tak, že mu bude umožněno v oddlužení pokračovat.

V dílčí zprávě ze dne 1.2.2016 správce konstatoval, že dlužník v březnu 2015 uhradil částku 22.500,-Kč, v dubnu 2015 částku 2.500,-Kč, v červnu 2015 částku 22.000,-Kč a v říjnu 2015 částku 51.614,-Kč (odbytné z pojistné smlouvy), z čehož byly uhrazeny dlužná odměna a hotové výdaje správce a výživné, pro věřitele tak zbývá částka 29.923,-Kč a očekávaná míra jejich uspokojení tak při zachování dosavadních příjmů majetkové podstaty činí 0,23%. Ve zprávě ze dne 28.12.2015 uvedl, že je dlužníkovi vyplácena mzda v nepostižitelné výši, výsluhu od Ministerstva vnitra ČR ve výši 6.239,-Kč dlužník používá na výživu své dcery. K dlužníkem očekávanému snížení jeho závazků se nemohl vyjádřit; pokud by byl dlužníkův úpadek řešen konkursem, nezajištěným věřitelům by se nedostalo ničeho.

Vrchní státní zastupitelství požadovalo, aby odvolací soud usnesení v napadeném rozsahu jako věcně správné potvrdil, když se za dobu 2 let trvání oddlužení věřitelům nedostalo téměř ničeho, jejich pohledávky prohlášením konkursu nezaniknou a dlužníkovi v případě změny poměrů nic nebrání v opětovném návrhu na povolení oddlužení po skončení konkursu. V současné době v majetkové podstatě finanční prostředky nejsou a není zřejmé, jaký dopad bude mít eventuální plnění z majetkové podstaty s SKEX, a.s. do poměrů dlužníka. Upozornilo na skutečnost, že smlouva o důchodu se společností WISANOR, a.s. ze dne 27.12.2012 byla dlužníkem zřejmě podepsána za obě strany.

Věřitel č. 13 Ladislav Čecháček v podání ze dne 8.2.2016 (B-45) vyjádřil přání, aby byl úpadek dlužníka řešen oddlužením, neboť ze zprávy správce plane, že v případě konkursu se nezajištěným věřitelům nedostane žádného plnění.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Pro posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za rozhodující, že dlužník v průběhu dvou let trvání oddlužení splátkový kalendář řádně neplnil, soudu ani správci neposkytoval přehledy svých příjmů. Ze mzdy dlužníka nelze strhávat ničeho, plnění není poskytováno ani ze smlouvy o důchodu. Od listopadu 2015 dlužník nehradí ani částky na odměnu a hotové výdaje správce, k rozdělení věřitelům je doposud určena toliko částka 29.923,-Kč. Svá tvrzení, že by se v horizontu 1,5 roku měly jeho závazky snížit na částku 30 mil. Kč dlužník nijak neprokázal a i kdyby tomu tak bylo, neosvědčil, že by měl dostatečné příjmy k úhradě (i takto snížených) závazků. Pokud dlužník argumentoval tím, že očekává poskytnutí jednorázového plnění od WISANOR, a.s. poté co tato společnost obdrží významnou částku na pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka SKEX, a.s., odvolací soud jednak z insolvenčního rejstříku zjistil, že pohledávka ve výši 105.161.495,-Kč byla správcem SKEX, a.s. zcela popřena pro pravost, dosud nebyla podána ani žaloba o její určení a nelze tedy predikovat, zda tato pohledávka vůbec bude uspokojována a současně nelze ani odhadnout, zda budou nezajištěné pohledávky v insolvenčním řízení SKEX, a.s. uspokojovány v době před uplynutím pěti let trvání dlužníkova oddlužení. Pokud dlužník předkládal potvrzení vystavené GWINDOR BETA, a.s., toto potvrzení jednak nemá náležitosti předvídané

§ 392 odst. 3 IZ, především však avizovaný příjem ve výši 15.000,-Kč měsíčně neumožňuje uspokojení věřitelů dlužníka alespoň v zákonem předpokládané 30 % výši nezajištěních pohledávek a dále dosud neuhrazené odměny a hotových výdajů správce za dobu do konce trvání oddlužení (i kdyby bylo počítáno se sníženými závazky dle předpokladů dlužníka).

Za daného skutkového stavu dospěl odvolací soud stejně jako soud prvního stupně k závěru, že se dle § 418 odst. 1 písm. b) IZ v řízení ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, když dlužník není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení. Soudu prvního stupně lze přisvědčit i v tom, že dlužník neplní své povinnosti podle § 412 odst. 1 písm. d) IZ, jež mu byly uloženy i usnesením o schválení splátkového kalendáře, přičemž vytčený nedostatek nebyl s to napravit ani v průběhu odvolacího řízení a je zde tedy dán i důvod pro zrušení oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. s) IZ.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a usnesení soudu prvního stupně proto v napadených bodech I. a II. výroku podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové- pobočka v Pardubicích.

V Praze dne 8. února 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná