4 VSPH 465/2016-A-36
KSUL 89 INS 26691/2015 4 VSPH 465/2016-A-36

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenčním řízení dlužníků-manželů Jaroslava anonymizovano , anonymizovano a Hany anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Chomutov, Březenecká 4750, zahájeném k návrhu dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. února 2016, č.j. KSUL 89 INS 26691/2015-A-27,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. února 2016, č.j. KSUL 89 INS 26691/2015-A-27, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem odmítl insolvenční návrh dlužníků-manželů Jaroslava anonymizovano (dále též dlužník) a Hany anonymizovano (dále též dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že mu byl dne 26.10.2015 doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Protože insolvenční návrh mj. neobsahoval listiny dokládající jejich úpadek, vyzval je soud usnesením ze dne 3.11.2015 k doplnění návrhu ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy s tím, že je zároveň poučil, jakým způsobem má být doplnění provedeno; k této výzvě pak dlužníci dne 11.11.2015 předložili darovací smlouvu a prohlášení manželů, avšak seznam závazků s uvedením splatnosti nedoložili. Proto soud svým usnesením ze dne 5.2.2016 opakovaně vyzval dlužníky, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy, předložili mj. seznam závazků s uvedením splatnosti jednotlivých závazků a vyjádřením, zda je uznávají či nikoli. Opakovaná výzva byla dlužníkům doručena vyhláškou dne 11.2.2016, lhůta k doplnění návrhu marně uplynula dne 16.2.2016. Soud I. stupně proto postupoval podle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud zrušil. Namítali, že doložili všechny potřebné dokumenty včetně seznamu majetku a závazků a seznamu zaměstnanců, že uvedli údaje o výši svých závazků a úhradě posledních splátek, a že skutečné datum splatnosti jednotlivých závazků neznají. Dále uvedli, že je jejich návrh srozumitelný a úplný, že byly doloženy všechny zákonem požadované přílohy, a že zastavili podstatnou část svých plateb.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 103 odst. 1 a 2 IZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Podá-li insolvenční návrh dlužník, je dle § 104 IZ povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svých zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu majetku je povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3). Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Podle § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.) se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že se dlužníci návrhem ze dne 7.9.2015 (A-1) domáhali zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 3.11.2015 (A-6) vyzval soud I. stupně dlužníky k doplnění jejich návrhu ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy mj. o řádný seznam závazků s poučením, jakým způsobem je třeba doplnění provést, k této výzvě však dlužníci předložili dne 11.11.2015 toliko darovací smlouvu a prohlášení manželů; proto soud usnesením ze dne 5.2.2016 (A-22) opakovaně vyzval dlužníky k doplnění návrhu ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy mj. o řádný seznam závazků s poučením, jak má být doplnění provedeno. Toto usnesení bylo dlužníkům doručeno vyhláškou dne 11.2.2016, dlužníci však ve stanovené lhůtě svůj návrh nikterak nedoplnili (nepředložili řádný seznam závazků) a podáním doručeným soudu dne 22.2.2016 (po uplynutí lhůty) pouze požádali o prodloužení lhůty.

Dlužníci tedy ani na opakovanou výzvu soudu I. stupně nesplnili povinnost dle § 104 IZ, neboť k insolvenčnímu návrhu nepřipojili řádný seznam závazků opatřený zákonem předepsanými náležitostmi. Ostatně, i kdyby se dlužníci pokusili o odstranění tohoto nedostatku v rámci odvolacího řízení, což však neučinili, neměla by taková skutečnost z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu, neboť v řízení o odvolání se nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly po vydání napadeného usnesení (§ 146 odst. 2 IZ). Postupu soudu I. stupně, jenž za této situace odmítl jejich insolvenční návrh podle § 128 odst. 2 IZ, proto nelze vytknout žádné pochybení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníků důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné upozornit dlužníky na to, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se toto insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby podali nový, řádný insolvenční návrh opatřený všemi zákonem předepsanými náležitostmi včetně potřebných příloh (uvést konkrétní datum splatnosti alespoň u dvou svých závazků).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 11. května 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková