4 VSPH 42/2015-P10-10
KSPH 69 INS 24437/2014 4 VSPH 42/2015-P10-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , IČO: 73868655, bytem Radim 6, 281 03 Radim u Kolína, o odvolání věřitele České dráhy, a.s., IČO: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zastoupeného JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem se sídlem Kořenského 15/1107, 150 00 Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2014, č.j. KSPH 69 INS 24437/2014-P10-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2014, č.j. KSPH 69 INS 24437/2014-P10-2, se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 8 České dráhy, a.s. v celkové výši 62.705,78 Kč neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl pro opožděnost přihlášku pohledávky věřitele č. 8 České dráhy, a.s. (dále jen věřitel; bod I. výroku) a rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 3.10.2014 (A-8), které bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, rozhodl o úpadku dlužníka, stanovil lhůtu pro podání přihlášek věřitelů do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku a poučil věřitele o následcích zmeškání této lhůty. Věřitelé tedy mohli své pohledávky do insolvenčního řízení přihlásit nejpozději dne 3.11.2014, avšak přihláška věřitele byla předána až dne 12.11.2014, tedy opožděně. Vzhledem k tomu, že se k opožděně podané přihlášce nepřihlíží, rozhodl soud o jejím odmítnutí.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se věřitel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Namítal, že přihláška pohledávky byla podána již dne 31.10.2014, tedy 4 dny před koncem lhůty pro podávání přihlášek, avšak jeho chybou byla podána ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který ji však včas přeposlal Krajskému soudu v Praze. Tvrdil, že zaměstnankyně jeho právního zástupce dne 5.11.2014 zkontrolovala insolvenční rejstřík, v němž byla jeho přihláška uveřejněna s doručenkou ze dne 31.10.2014. Nepředpokládala, že se skutečnosti uvedené v rejstříku mohou přepisovat, a proto si nepořídila scan nebo printscreen webové stránky k prokázání této skutečnosti. Věřitel navrhoval, aby soud vyžádal od poskytovatele hostingových služeb, příp. od vlastníka domény justice.cz sdělení stavu insolvenčního rejstříku v uvedený den, neboť jím bude prokázáno včasné doručení přihlášky pohledávky a věřitel, který k těmto informacím nemá přístup, má na takovém sdělení právní zájem. Dále navrhoval doplnění data emailové zprávy, kterou zaměstnankyně Krajského soudu v Ústí nad Labem Lucie Krupičková přeposlala přihlášku Krajskému soudu v Praze, neboť tento údaj v insolvenčním rejstříku chybí. Případně navrhoval výslech této zaměstnankyně, která by svou výpovědí rovněž mohla potvrdit včasné přeposlání přihlášky i to, že doručenka zveřejněná v současné době v insolvenčním rejstříku je druhou v pořadí. K důkazu také označil výslech Mgr. Gabriely Sváčkové. Věřitel uváděl, že podání přihlášky pohledávky nepříslušnému soudu zjistil až dnem doručení napadeného usnesení, kdy také zjistil, že byly změněny informace v insolvenčním rejstříku a byl v nich uveden současný stav (že přihláška byla zveřejněna až dne 13.11.2014) a původní stav již není možné zobrazit. Věřitel také namítal, že mu bylo napadené usnesení doručeno až po vydání usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, do něhož byl zařazen, když dlužník ani insolvenční správce jeho pohledávku nepopřeli. Namítal rovněž, že by bylo přehnaným formalismem, kdyby uvedené skutečnosti nebyly prověřeny a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení by bylo rozhodnuto bez dalšího jen s ohledem na změněné údaje v insolvenčním rejstříku. Namítal, že by tím došlo k výraznému narušení jeho právní jistoty a k jeho nespravedlivému poškození.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona (dále jen IZ) nařizoval jednání, dospěl k závěru, že je odvolání důvodné.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ musí rozhodnutí o úpadku obsahovat také výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání (dle § 173 odst. 1 IZ). Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů (§ 136 odst. 3 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008 sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (R 25/2009) a usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009 sp. zn. I. ÚS 2536/08). V usnesení ze dne 29.2.2012, sen. zn. 29 NSČR 3/2012, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 84/2012, pak dospěl Nejvyšší soud ČR k následujícím právním závěrům: Insolvenčním soudem ve smyslu ustanovení § 2 písm. b) insolvenčního zákona je krajský soud, před nímž probíhá insolvenční řízení vedené na majetek konkrétního dlužníka. Přihláška pohledávky podaná u jiného krajského soudu je ve smyslu ustanovení § 173 odst. 4, věty druhé, insolvenčního zákona přihláškou podanou u jiného než insolvenčního soudu. Přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu.

Jak uvedeno shora, opožděné podání přihlášky má za následek to, že k ní insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 173 odst. 1 věta druhá IZ); v takovém případě insolvenční soud postupuje podle § 185 IZ a přihlášku odmítne rozhodnutím, s jehož právní mocí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí. Shodně se závěry vyjádřenými v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.12.2009, sp. zn. MSPH 88 INS 3697/2008, 29 NSČR 18/2009-P5 (R 64/2010) prostřednictvím usnesení o odmítnutí přihlášky podle § 185 IZ se v insolvenčním řízení deklaruje již dříve nastalá skutečnost, s jejíž existencí spojuje insolvenční zákon ten důsledek, že se nepřihlíží k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce.

Dle názoru odvolacího soudu se však-jinak pravidelný-postup podle § 185 IZ může aplikovat, jen dokud opožděně přihlášená pohledávka není zjištěna ve smyslu § 201 IZ. Byla-li však již opožděně přihlášená pohledávka (byť nesprávně) zařazena do seznamu přihlášených pohledávek (§ 189 odst. 1 věta druhá IZ) a následně byla na přezkumném jednání (řádně) přezkoumána a zjištěna (§ 201 odst. 1 písm. a/ IZ, § 410 odst. 2 IZ), pak již nelze její (byť opožděně podanou) přihlášku odmítnout a tomuto věřiteli ukončit účast v insolvenčním řízení (§ 185 IZ). Jinak řečeno, účinky zjištění pohledávky (§ 201 odst. 1 písm. a/ IZ, § 410 odst. 2 IZ) se prosadí navzdory opožděnosti její přihlášky (§ 173 odst. 1 IZ), neboť rozhodnutím vydaným podle § 185 IZ již nelze tyto účinky odklidit. Z uvedeného pak nutně plyne, že pro odmítnutí opožděné přihlášky není rozhodující jen to, zda byla přihláška podána ve lhůtě k tomu určené, či nikoliv, ale též to, zda přihlášená pohledávka nebyla v mezidobí již zjištěna.

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že usnesením ze dne 3.10.2014 (A-8), které bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, byl zjištěn úpadek dlužníka, bylo povoleno jeho řešení oddlužením a věřitelé byli vyzváni k přihlašování svých pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 IZ obsahovat má, včetně výzvy k přihlášení pohledávek dle § 136 odst. 2 písm. d), odst. 3 IZ a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty k přihlašování pohledávek tedy připadl na pondělí 3.11.2014.

Ze svazku přihlášky pohledávky věřitele (P10) odvolací soud zjistil, že věřitelova přihláška pohledávky adresovaná Krajskému soudu v Ústí nad Labem ke sp. zn. KSUL 70 INS 24117/2014 byla doručena na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 31.10.2014. Krajský soud v Ústí nad Labem ji pak následně dne 12.11.2014 elektronickou poštou pod pořadovým číslem zprávy 82417/2014 odeslal Krajskému soudu v Praze s průvodním dopisem, který tvořil text těla emailové zprávy z podání 82417/2014, byl adresován ke sp. zn. KSPH 69 INS 24437/2014 a obsahoval text: Dobrý den, přeposílám podání, které došlo do naší datové schránky a náleží Vašemu soudu. S pozdravem Lucie Krupičková zápisové odd. Krajského soudu v Ústí nad Labem . Uvedená emailová zpráva, na kterou věřitel v odvolání poukazoval, tedy byla součástí elektronického podání (poř. č. zprávy 82417/2014), kterým Krajský soud v Ústí nad Labem dne 12.11.2014 přeposlal přihlášku pohledávky věřitele insolvenčnímu soudu, jemuž také byla téhož dne doručena. Ze svazku přihlášky pohledávky č. P10 vyplývá, že přihláška pohledávky byla Krajským soudem v Ústí nad Labem insolvenčnímu soudu podána až dne 12.11.2014. Tvrzení věřitele o včasném přeposlání přihlášky soudu I. stupně Krajským soudem v Ústí nad Labem a jeho námitka, že doručenka v současnosti zveřejněná v insolvenčním rejstříku je druhou v pořadí, nemají žádnou oporu v obsahu spisu. Naopak z emailu, který věřitel připojil k odvolání, vyplývá, že již dne 31.10.2014 měl možnost dozvědět se o tom, že podal přihlášku pohledávky jinému než insolvenčnímu soudu, neboť dne 31.10.2014 ve 13:46 hod. bylo věřiteli na elektronickou adresu, kterou uvedl v přihlášce pohledávky, odesláno potvrzení o doručení podání Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Ze shora učiněných zjištění odvolacího soudu je nesporné, že podáním přihlášky nepříslušnému soudu se věřitel dopustil pochybení, jehož následek spočívající ve zmeškání přihlašovací lhůty nelze důvodně přičítat soudu I. stupně ani Krajskému soudu v Ústí nad Labem, neboť jej svým nesprávným postupem zavinil věřitel.

Pro posouzení věcné správnosti napadeného usnesení je však rozhodné, že přihláška pohledávky věřitele byla ještě před vydáním napadeného usnesení (17.12.2014) přezkoumána na přezkumném jednání konaném dne 5.12.2014 s výsledkem, že byla zjištěna, neboť nebyla popřena insolvenčním správcem ani žádným z věřitelů a ani dlužníkem (B-2 a B-5). Protože přihlášená pohledávka byla již dříve zjištěna, nebylo lze-jak vyloženo shora-postupovat podle § 185 IZ a opožděně podanou přihlášku následně odmítnout.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil ve výroku uvedeným způsobem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 29. června 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová