4 VSPH 406/2015-A-13
KSPH 67 INS 35200/2014 4 VSPH 406/2015-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , IČO: 71592199, bytem Blinka 2, 280 02 Plaňany, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 35200/2014-A-8 ze dne 12. února 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 35200/2014-A-8 ze dne 12. února 2015 se m ě n í tak, že se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužníku neukládá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze uložil dlužníkovi, jenž se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 30.12.2014 domáhal vydání rozhodnutí o zjištění úpadku a jeho řešení oddlužením, aby do 10 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně cituje § 108 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) konstatoval, že přípisem ze dne 6.1.2015 (A-7) dlužníka upozornil, že má závazky ve výši 231.971,-Kč a nemá vyživovací povinnost, a pokud by nedosahoval na uspokojení alespoň 30 % svých závazků vůči svým nezajištěným věřitelům, bude na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Proto jej vyzval, aby svůj měsíční čistý příjem navýšil alespoň o částku ve výši 9.600,-Kč, případně o příspěvek třetí osoby ve výši alespoň 2.300,-Kč (prostřednictvím darovací smlouvy, smlouvy o důchodu). Na to dlužník reagoval sdělením, že od 1.2.2015 nastoupí do nového zaměstnání u Milana Takáče, kde by měl pobírat mzdu ve výši 8.000,-Kč měsíčně, a že další příjem by měl mít ze smlouvy o výpomoci ve výši 6.000,-Kč, což však ničím nedoložil. Proto soud vyzval dlužníka, aby doložil příslušné smlouvy a zároveň jej poučil, že pokud nebudou doloženy, nebude k jeho nedoloženým tvrzením přihlížet. Dlužník zůstal nečinný. Soud tedy dospěl k závěru, že v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře by po zaplacení odměny insolvenčního správce nezbývalo nic na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů a že bez navýšení jeho příjmu je u dlužníka oddlužení vyloučeno a jeho úpadek bude řešen konkursem.

Protože dlužník vlastní pouze několik méně hodnotných movitých věcí a zastavený nemovitý majetek, rozhodl insolvenční soud o povinnosti zaplatit zálohu ve výši 30.000,-Kč, neboť nelze očekávat, že zpeněžením majetku dlužníka bude alespoň částečně zapravena odměna insolvenčního správce.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podal dlužník včasné odvolání, k němuž připojil listiny, jichž se dovolával v podaném návrhu a navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu I. stupně zrušil.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 108 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odst. 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč (odst. 2). Nebude-li záloha náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odst. 3).

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení (A-1) odvolací soud zjistil, že dlužník má více věřitelů a závazky v celkové výši 231.971,-Kč, z toho nezajištěné závazky ve výši 89.193,-Kč, jež jsou po lhůtě splatnosti 30 dnů a které dlužník není schopen zaplatit v důsledku ztráty zaměstnání. Dále zjistil, že dlužník pozastavil živnostenskou činnost z důvodu absence zakázek, že od 1.2.2015 nastoupí do nového zaměstnání u Milana Takáče, kde by měl pobírat mzdu ve výši 8.000,-Kč měsíčně, a že další příjem by měl mít ze smlouvy o výpomoci ve výši 6.000,-Kč. Dlužník vlastní 1/16 rodinného domu čp. 2 v Blince v hodnotě 75.000,-Kč, jak vyplynulo z dražební vyhlášky soudního exekutora Mgr. Tomáše Pospíchala, Exekutorský úřad v Nymburku sp. zn. 070 Ex.2173/09-46 ze dne 25.11.2014. Dle smlouvy o dílo ze dne 1.2.2015 uzavřené mezi dlužníkem jako zhotovitelem a Milanem Takáčem jako objednatelem, se její účastníci dohodli na ceně díla ve výši 9.900,-Kč včetně DPH měsíčně. Dle smlouvy o výpomoci ze dne 22.12.2014 uzavřené mezi dlužníkem jako oprávněným a Michalem Sadeckým jako povinným činí dohodnutá odměna za výpomoc spočívající v údržbě zahrady a domu částku 6.000,-Kč měsíčně.

Ze shora uvedených zjištění odvolacího soudu by pro účely oddlužení mohly být použity finanční prostředky z obou posledně uvedených smluv v celkové výši 15.900,-Kč včetně DPH, tj. 12.561,-Kč bez DPH. Po odečtení daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 % z této částky by činil čistý měsíční příjem dlužníka 10.676,85 Kč, z něhož by dle kalkulátoru splátek připadlo na měsíční splátku pro oddlužení 3.039,-Kč, což za 60 měsíců trvání splátkového kalendáře činí celkem 182.340,-Kč. Po odečtení odměny a náhrad hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 65.340,-Kč (včetně DPH ve výši 21 %) podle vyhlášky č. 313/2007 Sb. zůstává na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů částka 117.000,-Kč, což je cca 50 % jejich hodnoty.

Odvolací soud tak-na rozdíl od soudu I. stupně-dospěl k závěru, že je zde odůvodněný předpoklad, že dlužník na oddlužení plněním splátkového kalendáře dosáhne, a že lze bez zbytečného odkladu rozhodnout o jeho úpadku a spojit s ním rozhodnutí o povolení oddlužení. Podle § 108 odst. 1 věty poslední IZ tudíž dlužníku nelze uložit povinnost zaplatit zálohu. Odvolací soud proto shledal jeho odvolání důvodným a podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Dlužno dodat, že podle § 136 odst. 4 věty druhé IZ v rozhodnutí o úpadku, s nímž je (bude) spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 14. července 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná