4 VSPH 378/2016-A-19
MSPH 89 INS 25581/2015 4 VSPH 378/2016-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Počernická 414, 100 00 Praha 10, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 25581/2015-A-11 ze dne 18. prosince 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 25581/2015-A-11 ze dne 18. prosince 2015 se v bodě III. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zjistil úpadek dlužníka Jiřího anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku), povolil jeho řešení oddlužením (bod II. výroku), insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Ing. Kristýnu Fronc Chalupeckou (dále jen správkyně; bod III. výroku), konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), vyzval věřitele ke splnění povinností (body V. a VI. výroku), nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 8.3.2016 (body VII. a VIII.), uložil dlužníkovi povinnost platit správkyni zálohu na její odměnu ve výši 750 Kč a zálohu na náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč, zvýšené o daň z přidané hodnoty, je-li správkyně plátcem této daně, a to za každý měsíc ode dne, kdy nastaly účinky usnesení o úpadku dlužníka, vždy ke každému dvacátému dni v měsíci s tím, že první zálohu odměny a hotových výdajů je dlužník povinen zaplatit správkyni ke dni 20.1.2016 (bod IX. výroku) a uložil správkyni povinnosti (body X. a XI. výroku).

Zároveň soud I. stupně mimo jiné poskytl dlužníkovi poučení týkající se průběhu insolvenčního řízení a jeho povinností v něm s tím, že je povinen zdržet se nadále nakládání s majetkovou podstatou v mezích § 111 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), že je povinen poskytovat správkyni součinnost a dbát jejích pokynů podle § 210 odst. 1 IZ a poučil jej zároveň o následcích neplnění povinností a o jejich důsledcích upravených v § 405 odst. 1 a 2 IZ.

Jen proti bodu III. výroku usnesení Městského soudu v Praze podal dlužník včas odvolání (A-12), jež doplnil (A-14) a domáhal se ustanovení jiného insolvenčního správce kompetentního, který nemá tak vysokou DPH . Měl za to, že správkyně nesplňuje podmínky pro výkon funkce, neboť mu bylo již 23.11.2015 sděleno účtárnou zaměstnavatele, že správkyně požaduje 100% jeho platu, když k 21.12.2015 mu byly strženy z platu finanční částky ve výši 2.418 Kč v rozporu s jeho povinností uvedenou v bodě IX. výroku usnesení vůči správkyni, což dokládal kopií výplatní pásky za období měsíce 11/2015 a uvedl, že mu postupem správkyně vznikají další dluhy na nájmu, zdravotním pojištění, které není schopen plnit.

Vrchní soud v Praze v odvoláním dotčeném bodu III. výroku přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející (§ 212 a § 212a o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 24 odst. 1 IZ insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu. Tato právní úprava upravuje podmínky pro závěr o podjatosti insolvenčního správce shodně s podmínkami stanovenými pro podjatost soudce obsažené v ustanovení § 14 občanského soudního řádu (o.s.ř.).

Podle § 25 odst. 1 IZ insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení reorganizace podle § 148 odst. 2 a je-li v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce, ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem tuto osobu; to neplatí, nesplňuje-li takto určený insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24 a odstavci 3. Ustanovení § 29 tím není dotčeno.

Podle § 26 IZ proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Podle § 31 odst. 1 IZ z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Důvodem pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může být skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, tj. osobou ve vztahu založeném příbuzenským nebo jiným obdobným vztahem, přátelským či nepřátelským nebo vztahem závislosti, věřitelem dlužníka nebo dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, nebo současným nebo bývalým společníkem nebo statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jež dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení. Pokud jde o poměr k věci, rozumí se jím především přímý právní zájem na projednávané věci a to, že insolvenční správce má předem o věci poznatky, které by měl získat až v průběhu řízení a kterou mohou ovlivnit jeho nestrannost. Závěr o podjatosti insolvenčního správce musí být založen na objektivním posouzení, nikoliv subjektivních pocitech zúčastněných.

Dlužník podané odvolání založil na tvrzení, že správkyně vymáhá na dlužníkovi prostřednictvím jeho zaměstnavatele úhradu zálohy na její odměnu a na náhradu hotových výdajů dříve před jejich první splatností ke dni 20.1.2016, stanovené v bodu IX. výroku usnesení a ve výši 100% čisté mzdy dlužníka.

Jelikož dlužník netvrdil žádné relevantní důvody, jež by ve smyslu § 26 IZ mohly být důvodem pro vyloučení správkyně z insolvenčního řízení, tj. že by správkyně nesplňovala podmínky pro své ustanovení nebo že by byla podjatá, a takové skutečnosti se nepodávají ani z obsahu insolvenčního spisu, shledal odvolací soud jeho odvolání neopodstatněným v situaci, kdy ze seznamu insolvenčních správců plyne, že správkyně disponuje povolením k činnosti insolvenčního správce podle § 6 zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

Zároveň odvolací soud s dlužníkem k odvolání připojené výplatní pásky za období měsíce 11/2015 zjistil, že dlužníkem zmiňovaná částka ve výši 2.418 Kč mu byla stržena ze mzdy dle události označené jako exekuce , že žádná platba ve prospěch správkyně nebo majetkové podstaty dlužníka za toto období provedena jeho zaměstnavatelem nebyla a dlužník tedy neprokázal žádné pochybení v postupu správkyně v insolvenčním řízení. Domáhal-li se dlužník ustanovení jiného insolvenčního správce z důvodu správkyní účtované výše DPH, pak odvolací soud dodává, že výši DPH neovlivní žádný insolvenční správce z důvodu, že je dána zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Ze shora uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by důvodně svědčily o vyloučení správkyně z insolvenčního řízení. Veden názory vyjádřenými shora proto odvolací soud usnesení v odvoláním dotčeném bodu III. výroku usnesení soudu I. stupně podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10. května 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková