4 VSPH 371/2015-P5-9
KSLB 76 INS 32430/2013 4 VSPH 371/2015-P5-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, anonymizovano a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Ing. Viléma anonymizovano , anonymizovano , IČO 41350456, bytem Vrtky 16, 463 48 Všelibice, o odvolání věřitele č. 5 Ing. Kateřiny Vodseďálkové, anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Koupalištěm 710, 293 06 Kosmonosy, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, č.j. KSLB 76 INS 32430/2013-P5-3 ze dne 27. ledna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, č.j. KSLB 76 INS 32430/2013-P5-3 ze dne 27. ledna 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 5 Ing. Kateřiny Vodseďálkové, anonymizovano (dále jen věřitelka) přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Ing. Viléma anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku) a konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitelky v insolvenčním řízení končí bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 20.3.2014 přihlásila věřitelka do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 1.793.424,66 Kč (P5-1), kterou na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 27.6.2014 (B-26) popřel insolvenční správce (dále jen správce) co do pravosti a pořadí, a že podáním ze dne 27.6.2014 (B-27) doručeným věřitelce dne 1.7.2014 vyrozuměl správce věřitelku o popření její pohledávky. Protože věřitelka v předepsané lhůtě nepodala žalobu na určení popřené pohledávky, podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se k popřeným pohledávkám nepřihlíží. Soud proto podle § 185 IZ odmítl přihlášku pohledávky P5 ve výši 1.793.424,66 Kč a konstatoval, že účast věřitelky v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, se věřitelka včas odvolala a navrhla, aby je odvolací soud zrušil. Nesouhlasila s popřením své pohledávky správcem, neboť ji měla za řádně prokázanou. Uvedla okolnosti jejího vzniku s tím, že v dosud nepravomocně rozhodnutém incidenčním sporu byl soudem shledán neúčinným (a tedy platným) právní úkon dlužníka spočívající v převodu nemovitostí na věřitelku z důvodu ručení. Proto měl správce vzít své popření zpět.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 198 odst. 1 IZ mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka zjištěná co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Z odst. 3 téhož ustanovení pak vyplývá, že vyjde-li v průběhu řízení o této žalobě najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199 téhož zákona.

Podle § 178 IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. Tento postup se ve smyslu § 187 IZ uplatní obdobně i pro část přihlášené pohledávky.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že věřitelka přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka nevykonatelnou pohledávku P5 v celkové výši 1.793.424,66 Kč z titulu půjčky zajištěnou majetkem dlužníka dle smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k nemovitostem ze dne 20.1.2013. Z obsahu protokolu o zvláštním přezkumném jednání konaném dne 27.6.2014 a z upraveného seznamu přihlášených pohledávek (B-26) odvolací soud zjistil, že tuto pohledávku popřel správce co do pravosti a pořadí, neboť mu věřitelka i přes jeho výzvu nedoložila předání finančních prostředků do advokátní úschovy. Protože se věřitelka zvláštního přezkumného jednání nezúčastnila, postupoval správce podle § 197 a 198 IZ za použití § 13 odst. 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb. a vyrozuměl ji o svém popření podáním ze dne 27.6.2014 (B-27) doručeným věřitelce dne 1.7.2014 s poučením o jejím právu podat žalobu o určení pravosti popřených pohledávek, o lhůtě k podání této žaloby a o následcích jejího nepodání.

Jelikož věřitelka určovací žalobu podle § 198 IZ nepodala, soud I. stupně správně dovodil, že důvody k odmítnutí popřených pohledávek jsou dány. K odvolací argumentaci zbývá dodat, že ta by měla své místo především v řádně a včas podané určovací žalobě; pro zpochybnění věcné správnosti napadeného usnesení je však bezcenná.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu potvrdil jako věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 14. srpna 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , anonymizovano , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná