4 VSPH 35/2018
Í-|r '; brn Jo; euro-umu

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry ]Ěčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Oudoleň 25, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. srpna 2017, č. j KSJ IK 40 INS 5/2017-3-16, takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. srpna 2017, č. j. KSHK 40 INS 5 / 2017-13-16, se mění tak, že se dlužníkovi opatrovník JUDr. Michal Žižlavský, advokát, sídlem Praha 1, Široká 36/5, neustanovuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové ustanovil dlužníku ]iřírnu Holasovi (dále jen dlužník) opatrovníka JUDr. Michala Zižlavského (dále jen opatrovník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že dlužník cca 1 minutu před zahájením přezkumného jednání konaného dne 18.8.2017 telefonický sdělil zástupkyni insolvenční správkyně, že nemá zájem na tom, dostavit se na jednání, a že důvody sdělí soudu dodatečně. Soud I. stupně konstatoval, že žádnou omluvu dlužníka neobdržel a že se dlužník chová tak, že nemá zájem, ač sám návrh na povolení oddlužení podal. Proto postupoval podle 5 29 odst. 1 a 4 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a ustanovil dlužníku pro řízení opatrovníka z řad advokátů.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal (3-17) a požadoval, aby je odvolací soud zrušil avěc vrátil soudu I. stupně kdalšínuu řízení. Namital, že správkyni telefonoval cca 20 min. před zahájením přezkumného jednáni, že jí jasně sdělil, že se nemůže dostavit ze závažných osobních důvodů, že ji požádal o to, aby soud požádala o odročení jednání, a že jí v žádném případě nesdělil, že nemá zájem se jednání zůčastnit. Uvedl, že již vpředešlých písemných podáních soudu sdělil, že pečuje o svoji matku, jejíž zdravotní stav se velmi citelně změnil (ztráta paměti a orientace) a která se již neobejde bez trvalé přitomnosti dlužníka nebo jeho sestry. Z tohoto důvodu se tedy nemohl zůčastrút nařízeného jednání, nebot neměl v daný čas nikoho, kdo by u matky posečkal, přičemž předem domluvený zástup při jejím opatrování byl neočekávaně znemožněn.

Opatrovník ve vyjádření kodvolání uvedl (Eo 21), že pominuly důvody pro to, aby nadále setrvával v této funkci, když je zřejmé, že dlužník může před soudem objektivně samostatně jednat, pouze tak bez ohledu na jeho subjektivní důvody nečiní.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

9.

10.

pokracovani z Fabi 11%, 4M imo :; 201 fInsolvenční správkyně ve vyjádření k odvolání uvedla (B 22), že se neztotožňuje s jeho obsahem v části týkající se způsobu komunikace dlužníka a správkyně a odkázala na své sdělení zaznamenaném v protokolu o jednání ze dne 18.8.2017.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usneseni i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle $ 7 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř. týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení;. ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použiji přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle $ 29 o.s.ř. není-li zastoupena fyzická osoba, která jako účastník řízení nemůže před soudem samostatně jednat, ustanoví jí předseda senátu opatrovníka, je li tu nebezpečí z prodlení. Stejně se postupuje, stanoví li tak zvláštní předpis (odst. 1). Pokud neučiní jiná opatření, může předseda senátu ustanovit opatrovníka také neznámým dědicům zůstavitele, nebyl li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, účastníku, jehož pobyt není znám, jemuž se nedopařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoli jen po přechodnou dobu účastnit řízení, nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat (odst. 3). Opatrovníkem podle odst. 1 až 3 soud jmenuje zpravidla osobu szkou, případně jinou vhodnou osobu, nebrání li tomu zvláštní důvody. Advokáta lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže jím nemůže být jmenován někdo jiný jinou osobu než advokáta lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže s tím souhlasí. Nerozhodl li soud jinak, vystupuje ustanovený opatrovník v řízení před soudem I. stupně, v odvolacím a v dovolacím řízení (odst. 4).

Z citovaného ustanovení jsou patrné zákonné podmínky, jež musejí být splněny, jinak nelze účastníkovi ustanovit opatrovníka.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník podal dne 2. 1. 2017 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (A-l), že svůj návrh doplnil kvýzvě soudu dne 16. 1. 2017 (A l 1), že téhož dne dlužník podal stížnost na jednání soudu (ik 12), že dne 16. 2. 2017 vznesl námitku podjatosti soudců Krajského soudu v Hradci Králové, o níž bylo Vrchním soudem v Praze rozhodnuto usnesením ze dne 2. 5. 2017 (AL-26), že usnesením ze dne 18, 1. 2017 (fl-17) byl mj. zjištěn úpadek dlužníka, nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů na den 21. 4. 2017, že nařízené přezkumné jednání a svolaná schůze věřitelů byly dne 20. 4. 2017 odročeny na neurčito (13 10), a že následně bylo přezkumně jednání nařízeno a schůze věřitelů svolána na den 18. 8. 2017 (P) 12). Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 18. 8. 2017 (13 15) pak vyplývá, že se jej dlužník bez omluvy nezúčastnil, že pouze zástupci správkyně cca 1 minutu před zahájením jednání telefonicky sdělil, že nemá zájem se dostavit, a že důvody sdělí dodatečně soudu; na jednání soud I. stupně konstatoval, že se dlužník chová tak, že nemá zájem, ač sám návrh na povolení oddlužení podal, a vzápětí vyhlásil usnesení, jímž ustanovil dlužníku

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

11.

12.

13.

*r vorm JJ,;LU1D pro přezkumné jednání opatrovníka advokáta ]UDr. Michala Zižlavského.

Ze shora zjištěného skutkového stavu je zjevné, že vdaném případě nebyla splněna žádná z podmínek uvedená v Š 29 o.s.ř. pro ustanovení opatrovníka dlužníku, neboť je zřejmé, že dlužníku nic nebrání v tom, aby mohl před soudem samostatně jednal, což (vyjma jeho osobní účasti na nařízeném přezkumném jednání) doposud aktivně činil. Skutečnost, že se dlužník bez omluvy nedostavil k nařízenému přezkumnému jednání, nemůže opodstatnit postup soudu I, stupně dle 8 29 o.s.ř., avšak je možno ji zohlednit při posuzování návrhu dlužníka na povolení oddlužení ve smyslu Š 395 odst. 2 IZ.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle 5 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. změnil ve výroku uvedeným způsobem, nebot jeho vydání bylo nedůvodné.

Na rámec výše uvedeného odvolací soud opakovaně upozorňuje soud I. stupně na zcela nesprávně zavedenou praxi, kdy o návrhu na povolení oddlužení, jenž byl podán na předepsaném formuláři dne 2. 1. 2017 (A l) společně s insolvenčním návrhem, soud I. stupně nerozhodl podle Š 148 odst. ?) IZ spolu s rozhodnutím o úpadku, které vydal dne 18. 1. 2017 (EL-17), když se v dané věci nejedná o případ, jenž by odůvodúoval postup podle 5 149 odst. 1 IZ. Tyto vady řízení vytýká odvolací soud Krajskému soudu v Hradci Králové pravidelně, např. ve svých rozhodnutích ze dne 26. 3. 2012, sp. zn. KSHK 45 INS 7150/2011, 1 VSPH 360/2012, ze dne 27. 8. 2012, sp. zn. KSHK 45 INS 11567/2011, 1 VSPH 1069/2012, ze dne 15. 11. 2012, sp. zn. KSHK 45 INS 22049/2011, 1 VSPH 1533/2012 nebo ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. KSHK 45 INS 4820/2016, 4 VSPH 2227/2016.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo iná-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, $ 239 a 5 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění vinsolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ); lhůta kpodání dovolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 IZ).

Praha 10. ledna 2018

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Voj%

_?