4 VSPH 34/2016-P4-8
KSPL 54 INS 29336/2014 4 VSPH 34/2016-P4-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužnice Jitky anonymizovano , anonymizovano , bytem Horšovský Týn, Nádražní 86, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. prosince 2015, č.j. KSPL 54 INS 29336/2014-P4-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. prosince 2015, č.j. KSPL 54 INS 29336/2014-P4-3, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesení Krajský soud v Plzni vyhověl návrhu, aby na místo dosavadní věřitelky č. 4 CETELEM ČR, a.s. vstoupila nová věřitelka-společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, akciová společnost se sídlem v Paříži, která v České republice podniká prostřednictvím svého odštěpného závodu BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, se sídlem v Praze.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že mu byl doručen návrh společnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, akciová společnost, aby na místo dosavadní věřitelky CETELEM ČR, a.s. vstoupila nová věřitelka-nástupnická společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, která v České republice podniká prostřednictvím svého odštěpného závodu BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, neboť v průběhu insolvenčního řízení dosavadní přihlášená pohledávka přešla na jinou obchodní společnost. Soud dále citoval § 107 odst. 1, 3 a 4 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a uzavřel, že tvrzené skutečnosti o právním nástupnictví po věřitelce CETELEM ČR, a.s. byly ověřeny výpisem z veřejného rejstříku (zapsáno dne 25.6.2015). Proto postupoval pod § 107 odst. 1 o.s.ř. a vyhověl návrhu na vstup nového účastníka do řízení.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. Ve svém odvolání toliko uvedla, že soud při hodnocení procesního nástupnictví postupoval v rozporu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a platnou judikaturou, zejména s ohledem na účelové procesní nástupnictví, které může mít dopad na průtahy v řízení doručováním.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že není opodstatněno.

Podle § 7 insolvenčního zákona (dále jen IZ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 107 o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odst. 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností (odst. 3). Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení (odst. 4).

Z insolvenčního rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 19.12.2014 byla soudu I. stupně doručena přihláška pohledávky původního věřitelky CETELEM ČR, a.s. ve výši 8.660,78 Kč (P4-1) a že dne 7.7.2015 (P4-2) bylo soudu doručeno sdělení BNP Paribas Personal Finance SA jako právní nástupkyně původní věřitelky o tom, že došlo k přeměně původní věřitelky formou přeshraniční fúze sloučením s mateřskou společností, v jejímž důsledku byla původní věřitelka zrušena bez likvidace a nástupnickou obchodní korporací a zároveň i procesním nástupcem se stala BNP Paribas Personal Finance SA.

Z veřejného rejstříku odvolací soud dále zjistil, že původní věřitelka CETELEM ČR, a.s. zanikla bez likvidace v důsledku realizace procesu přeshraniční fúze ke dni 31.5.2015, kdy přešel veškerý majetek, dluhy a práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti CETELEM ČR, a.s., na nástupnickou společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, akciová společnost, která v České republice podniká prostřednictvím svého odštěpného závodu BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, se sídlem Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 03814742, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 77003. Ve sbírce listin pod číslem B 4331/SL62/MSPH je zveřejněn notářský zápis NZ 304/2015, N 255/2015-rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti CETELEM ČR, a.s. o schválení přeshraniční fúze sloučením obchodní společnosti CETELEM ČR, a.s. jako zanikající korporace a obchodní společností BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE jako nástupnické korporace a o schválení projektu přeshraniční fúze sloučením obchodní společnosti CETELEM ČR, a.s. jako zanikající korporace a obchodní společností BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE jako nástupnické korporace, který je přílohou předmětného notářského zápisu. Tento zápis do veřejného rejstříku byl proveden dne 25.6.2015.

Soudu I. stupně, jenž na základě výše uvedených skutečností rozhodl podle § 107 o.s.ř. (postup podle § 18 IZ byl vyloučen, neboť původní věřitelka ztratila způsobilost být účastníkem řízení) o tom, s kým bude v řízení na místo původní věřitelky pokračováno, tak nelze vytknout jakékoliv pochybení, neboť v průběhu insolvenčního řízení nastala právní skutečnost, s níž hmotné právo spojuje přechod práv a povinností (universální právní nástupnictví) a o níž je soud povinen rozhodnout i bez návrhu, jakmile taková skutečnost vyjde v řízení najevo.

Pokud jde o odvolací argumentaci dlužnice, že by snad doručováním písemností novému věřiteli mohly vzniknout průtahy řízení, pak odvolací soud k rozptýlení jejích obav dodává, že v insolvenčním řízení jsou písemnosti věřitelům doručovány zásadně prostřednictvím insolvenčního rejstříku jejich zveřejněním (viz § 71 a § 74 IZ; vyjma těch písemností, u nichž zákon stanoví též zvláštní způsob doručování); navíc procesní nástupkyně věřitelky podniká v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu se sídlem v Praze, takže veškeré písemnosti jí budou doručovány do její datové schránky.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 1. února 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková