4 VSPH 33/2014-A-12
KSPH 35 INS 34655/2013 4 VSPH 33/2014-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Skvrňov 57, 281 44 Zásmuky, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 34655/2013-A-7 ze dne 4. prosince 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 34655/2013-A-7, ze dne 4. prosince 2013 se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze zastavil insolvenční řízení zahájené k návrhu dlužníka Pavla anonymizovano (dále jen dlužník) s návrhem na povolení oddlužení s odůvodněním, že návrh byl podán 3.12.2013 za situace, kdy pod sp. zn. KSPH 35 INS 32825/2013 je projednáván návrh téhož dlužníka, jenž byl podán 19.11.2013. V této skutečnosti shledal překážku věci zahájené, a proto postupoval podle § 83 občanského soudního řádu (o.s.ř.).

Toto rozhodnutí dlužník napadl v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s odůvodněním, podle něhož insolvenční návrh podal pouze jednou a svým podáním jen reagoval na výzvu insolvenčního soudu týkající se doplnění listin ve věci vedené pod sp. zn. KSPH 35 INS 32825/2013. Požadoval, aby insolvenční soud v insolvenčním řízení pokračoval.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že insolvenční soud neměl podmínky pro vydání napadeného usnesení.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení.

Podle § 83 odst. 1 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení (tzv. překážka litispendence).

Podle § 97 odst. 1 IZ insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.

Podle § 107 odst. 1 IZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení.

Jak již uvedl Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí č.j. KSPH 35 INS 34657/2013, 3 VSPH 32/2014-A-12, ze dne 10.1.2014, z výše citovaných ustanovení plyne, že překážka shodné již zahájené věci (litispendence) se v insolvenčním řízení uplatní (jen) v případě, kdy táž osoba podá další insolvenční návrh ohledně téhož dlužníka dříve, než bylo pravomocně rozhodnuto o jeho původním návrhu. V ostatních případech (je-li různými subjekty podáno více insolvenčních návrhů vůči témuž dlužníkovi a o některém z nich nebylo pravomocně rozhodnuto) je uplatnění této překážky vyloučeno speciální úpravou obsaženou v § 107 IZ.

Z insolvenčního rejstříku plyne, že dlužník podal k insolvenčnímu soudu 19.11.2013 na předepsaném formuláři insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení datovaný dne 12.11.2013 a že vyhláškou č.j. KSPH 35 INS 32825/2013 z 19.11.2013 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka s tím, že tímto okamžikem nastaly zákonné účinky spojené s podaným insolvenčním návrhem. Usnesením ze dne 3.12.2013 č.j. KSPH 35 INS 32825/2013-A-6 insolvenční soud vyzval dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu. Dne 3.12.2013 byl doručen insolvenčnímu soudu insolvenční návrh dlužníka s návrhem na povolení oddlužení datovaný dne 12.11.2013, s identickým obsahem jako ve věci projednávané pod sp. zn. KSPH 35 INS 32825/2013. Insolvenční soud vyhláškou č.j. KSPH 35 INS 34655/2013-A-3 oznámil zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka s tím, že tímto okamžikem nastaly zákonné účinky spojené s podaným insolvenčním návrhem.

Z výše uvedených skutečností je zjevné, že dlužník nepodal nový insolvenční návrh, nýbrž reagoval na výzvu soudu k doplnění původně podaného insolvenčního návrhu ve věci KSPH 35 INS 32825/2013. Jeho podání ze dne 3.12.2013 totiž obsahuje návrh obsahově i formálně shodný s insolvenčním návrhem, na jehož základě již insolvenční řízení probíhá.

Podání doručené insolvenčnímu soudu 3.12.2013 proto nemohlo působit procesní účinky spočívající v zahájení insolvenčního řízení, jež od 19.11.2013 probíhá pod sp. zn. KSPH 35 INS 32825/2013 na základě identického insolvenčního návrhu a jehož průběh nebyl napadeným usnesením nikterak dotčen.

Ze shora uvedeného vyplývá, že insolvenční soud měl podání dlužníka ze dne 3.12.2013 založit do spisu vedeného ohledně insolvenčního návrhu doručeného již 19.11.2013 namísto vydání vyhlášky o zahájení nového insolvenčního řízení.

Protože nebyly splněny zákonné předpoklady k tomu, aby napadené rozhodnutí bylo insolvenčním soudem vydáno, odvolací soud je za přiměřeného užití § 219a o.s.ř. zrušil (§ 7 odst. 1 IZ), aniž by ve smyslu § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, neboť pro takový postup nadále nejsou důvody. Soud I. stupně po právní moci tohoto usnesení provede odpovídající změny v insolvenčním rejstříku tak, aby nadále bylo vedeno pouze jedno insolvenční řízení zahájené dne 19.11.2013.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10. února 2014

Mgr. Luboš D ö r f l , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková