4 VSPH 324/2015-B-51
KSHK 42 INS 14873/2011 4 VSPH 324/2015-B-51

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem 543 51 Špindlerův Mlýn-Bedřichov 151, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. ledna 2015, č.j. KSHK 42 INS 14873/2011-B-43,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. ledna 2015, č.j. KSHK 42 INS 14873/2011-B-43, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové zrušil oddlužení dlužnice Heleny anonymizovano (dále jen dlužnice; bod I. výroku) a na majetek dlužnice prohlásil nepatrný konkurs (body II. a III. výroku) s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 15.12.2011 (B-8) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a že mu dne 13.8.2012 insolvenční správce (dále jen správce) oznámil, že dlužnice rozvázala pracovní poměr ke dni 4.7.2012. Uvedl, že na účet majetkové podstaty byly v měsících červenci, srpnu a září 2012 připsány pouze srážky ze starobního důchodu. Ze zprávy správce ze dne 13.3.2013 zjistil, že uspokojení věřitelů za dobu od schválení oddlužení (od ledna do prosince 2012) činilo 0,85 %, přičemž by však mělo činit alespoň 6 %. Z toho uzavřel, že dlužnice neplní podmínky oddlužení, na což jí upozornil přípisem ze dne 8.4.2013 (B-21) spolu s poučením podle § 418 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Následně soud na dny 10.6.2013, 3.4.2014, 15.5.2014 a 23.10.2014 nařizoval jednání, z nichž se dlužnice vždy omluvila. Ze zprávy správce ze dne 22.10.2014 měl soud za zjištěné, že dlužnice nadále neplní podmínky oddlužení, když uspokojení věřitelů od schválení oddlužení, za období od ledna 2012 do září 2014, činilo 0,85 %, přičemž by však po 33 měsících splácení mělo činit (nejméně) 16,5 %. Na den 19.1.2015 nařídil soud I. stupně (další) jednání, k němuž se dlužnice bez omluvy nedostavila, přestože jí bylo doručeno předvolání do vlastních rukou dne 12.11.2014. Správce k tomuto jednání předložil aktuální zprávu o dosavadní činnosti, z níž soud zjistil, že za trvání oddlužení v délce 3 let dlužnice věřitelům uhradila toliko 0,85 % zjištěných pohledávek, a to v úvodní fázi plnění splátkového kalendáře, neboť rozsah plnění zůstal nezměněn již od zprávy, kterou správce podal v srpnu 2012. Soud uzavřel, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Proto podle § 418 odst. 1 písm. a), písm. b) IZ zrušil schválené oddlužení a rozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem, s tím, že byly dány podmínky pro nepatrný konkurs, neboť dlužnice je fyzická osoba, která není podnikatelem (§ 314 odst. 1 IZ).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice včas odvolala (B-44) a žádala o nové posouzení a poskytnutí ještě jedné šance k řešení. Nedostavování se k soudním jednáním v minulosti odůvodňovala svým nepříznivým zdravotním stavem. Nedostavení se k poslednímu nařízenému jednání pak odůvodňovala tím, že neměla finanční prostředky na cestu. Uváděla, že se snaží najít si práci k důchodu, avšak neúspěšně. Tvrdila, že její důchod činí 6.484,-Kč a platí nájemné ve výši 3.500,-Kč. K doplnění odvolání dlužnice dne 2.3.2015 doručila soudu lékařskou zprávu obsahující nález, že s ohledem na celkový zdravotní stav není schopna soustavné výdělečné činnosti (B-47).

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodných skutečností, na nichž soud I. stupně vystavěl napadené usnesení, tedy především to, že dlužnice dlouhodobě, již od srpna 2012, neplní splátkový kalendář, neboť na pohledávky nezajištěných věřitelů nebylo prakticky ničeho plněno (když jediného plnění se od té doby věřitelům dostalo v lednu 2013, kdy mezi ně byla rozdělena částka 35,-Kč) a poměr jejich uspokojení zůstal v nezměněné výši, přičemž tento stav nedoznal změny ani za odvolacího řízení.

Protože správnost zjištění soudu I. stupně postavených na zprávách správce o stavu insolvenčního řízení a na obsahu insolvenčního spisu nebyla odvoláním ani jiným způsobem zpochybněna, je odvolací soud přesvědčen o tom, že postupu soudu I. stupně, jenž rozhodl o zrušení schváleného oddlužení také z důvodu podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ (tedy, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit) a o prohlášení konkursu na majetek dlužnice, nelze vytknout žádné pochybení. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 7. července 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D. , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná