4 VSPH 299/2015-P14-9
KSUL 81 INS 17082/2014 4 VSPH 299/2015-P14-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , IČO 68444532, bytem a sídlem Karolíny Světlé 561/12, 417 01, Dubí, o odvolání věřitele č. 14 T&C DOMOV, s.r.o., IČO 27124339, sídlem Chudčická 1351/17, 635 00, Brno-Bystrc proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 17082/2014-P14-3, ze dne 9. ledna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 17082/2014-

P14-3, ze dne 9. ledna 2015 se v rozsahu části pohledávky věřitele č. 14

T&C DOMOV, s.r.o. ve výši 8.472,-Kč, p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem odmítl přihlášku pohledávky P14 věřitele č. 14 T&C DOMOV s.r.o. (dále jen věřitel) ve výši 28.583,-Kč přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka Václava anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku) a konstatoval, že právní moci tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 1.8.2014 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení dlužníka nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku ve výši 28.583,-Kč, kterou mu na přezkumném jednání konaném dne 3.9.2014 (B-4) popřeli insolvenční správce (dále jen správce) a dlužník co do pravosti, a že podáním ze dne 22.9.2014 (P14-2), doručeným věřiteli dne 29.9.2014, vyrozuměl správce věřitele o popření jeho pohledávky s poučením o jeho právu podat žalobu u insolvenčního soudu do 30 dnů od zveřejnění usnesení o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku s tím, že tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Protože věřitel v předepsané lhůtě nepodal žalobu na určení popřených pohledávek, podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se k popřeným pohledávkám nepřihlíží. Soud proto podle § 185 IZ odmítl přihlášku pohledávky P14 ve výši 28.583,-Kč a konstatoval, že účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se věřitel včas odvolal jen v rozsahu části pohledávky ve výši 8.472,-Kč a navrhoval, aby odvolací soud usnesení soudu I. stupně změnil tak, že se jeho přihláška v částce 8.472,-Kč neodmítá a jeho účast v tomto rozsahu neukončuje. Zrekapituloval, že z celkem přihlášené pohledávky ve výši 28.583,-Kč byla jeho pohledávka zjištěna ve výši 10.000,-Kč a popřena byla ve výši 18.583,-Kč, avšak z napadeného rozhodnutí plyne, že byla pohledávka popřena v celé výši. Dále uvedl, že soud I. stupně nesprávně pohlížel na jeho přihlášené pohledávky jako na jednu pohledávku, avšak ve skutečnosti šlo o pohledávky dvě, a to o jistinu úvěru s přísl. v celkové výši 8.472,-Kč a o sankční poplatky s přísl. v celkové výši 20.111,-Kč. Poukázal na obsah popření pohledávky správcem tak, jenž neuznává pohledávky z důvodu částečného zániku zaplacením a současně tvrdí, že pohledávka nevznikla. Rozvedl svoji argumentaci týkající se pohledávek vyplývajících z úvěrové smlouvy uzavřené s dlužníkem, které byly směnkou toliko zajištěny. Vysvětloval, že v přihlášce své nároky nesprávně uvedl jako pohledávku jedinou, neboť vyplývaly z jedné úvěrové smlouvy, avšak soud I. stupně pochybil, když jeho nároky neposuzoval samostatně s ohledem judikaturu vztahující se k právní úpravě § 178, § 185, § 198 odst. 1 IZ.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jemu vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 198 odst. 1 IZ mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka zjištěná co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Z odst. 3 téhož ustanovení pak vyplývá, že vyjde-li v průběhu řízení o této žalobě najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199 téhož zákona.

Podle § 178 IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. Tento postup se ve smyslu § 187 IZ uplatní obdobně i pro část přihlášené pohledávky.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka jedinou nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 28.583,-Kč z titulu zajišťovací směnky č. 6003370243 ze dne 12.1.2013, jež je tvořena jistinou ve výši 27.257,-Kč a přísl. ve výši 1.326 Kč z titulu 6 % úroku z částky 27.257,-Kč od 9.9.2013 do 2.7.2014. K přihlášce připojil směnku. Z obsahu protokolu o přezkumném jednání konaném dne 3.9.2014 a seznamu přihlášených pohledávek (B-4) odvolací soud zjistil, že takto přihlášenou pohledávku popřel správce a dlužník co do pravosti a výše 18.583,-Kč z důvodu částečného jejího zániku zaplacením a s tím, že ve zbytku nevznikla ; v rozsahu ve výši 10.000,-Kč byla tato pohledávka správcem uznána. Protože se věřitel přezkumného jednání nezúčastnil, správce jej o svém popření vyrozuměl podáním ze dne 22.9.2014 (P14-2) doručeným věřiteli dne 29.9.2014 s poučením o jeho právu podat žalobu o určení pravosti popřených pohledávek proti popírajícímu insolvenčnímu správci a proti dlužníkovi, o lhůtě k podání této žaloby a o následcích jejího nepodání.

Jelikož věřitel žalobu podle § 198 IZ nepodal, a když pohledávka byla zjištěna v rozsahu menším (10.000,-Kč), než 50 % přihlášené částky (28.583,-Kč), soud I. stupně správně dovodil, že důvody k odmítnutí celé přihlášené pohledávky jsou dány, když k přihlášené pohledávce nelze nepřihlédnout ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna (§ 178 IZ).

Odvolací soud nesdílí přesvědčení věřitele, že ve skutečnosti přihlásil pohledávky dvě. Ba právě naopak, z přihlášky (P14-1) se nesporně podává, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení toliko jedinou pohledávku vzniklou ze směnky, kterou k podané přihlášce též připojil, a nikoliv vzniklou z úvěrové smlouvy (tedy z jiného právního důvodu, který tvrdí-opožděně-až odvolání). Právním důvodem směnky jako cenného papíru je totiž směnka sama, a to bez ohledu na to, z jakých event. dílčích nároků sestává směnečná suma. Pro zpochybnění věcné správnosti napadeného usnesení je tedy bezcenné tvrzení věřitele, že se směnečná suma skládala ze dvou samostatných nároků, a to z jistiny úvěru s přísl. a ze sankčních poplatků s přísl., neboť z těchto důvodů vzniku (§ 174 odst. 2 IZ) věřitel své nároky nepřihlásil (srov. kolonka č. 6 přihlášky P14-1).

Odvolací soud proto usnesení v napadeném rozsahu podle § 219 občanského soudního řádu potvrdil jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 14. srpna 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná