4 VSPH 2454/2015-B-27
KSPL 54 INS 35295/2013 4 VSPH 2454/2015-B-27

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Alexandry Jiříčkové, o odvolání dlužnice Gabriely anonymizovano , anonymizovano , bytem Vančurova 1090, Ostrov, ze dne 9. listopadu 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v insolvenčním řízení dlužnice Gabriely anonymizovano (dále jen dlužnice) vedeném pod sp. zn. KSPL 54 INS 35295/2013 předložil Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí její odvolání ze dne 9.11.2015, jež mu bylo k uvedené spisové značce doručeno dne 13.11.2015. Předložil je jako odvolání směřující proti usnesení č.j. KSPL 54 INS 35295/2013-B-21 ze dne 13.11.2015, kterým byl odmítnut návrh dlužnice na povolení oddlužení.

V odvolání ze dne 2.7.2013 adresovaném ke sp. zn. KSPL 54 INS 35295/2013 dlužnice uvedla, že se odvolává k Vrchnímu soudu v Praze a žádá o nové prošetření případu. Vyjádřila nesouhlas s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 1.10.2015 (B-17), jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně ze dne 3.11.2014 (B-6) o prohlášení konkursu na její majetek. Namítala, že s ní insolvenční správce dostatečně nekomunikuje, že jí zaměstnavatel strhává 7.000,-Kč měsíčně na oddlužení, dlužnice přitom neví, jak je s těmito penězi nakládáno a že nesouhlasí s tím, aby dal insolvenční správce souhlas s prodejem jejího bytu.

Jakkoli toto odvolání bylo podáno ke sp. zn. KSPL 54 INS 35295/2013, není zřejmé, které rozhodnutí jím dlužnice ve skutečnosti napadá, přičemž své odvolání zjevně (jak dovodil soud prvního stupně) nesměřuje proti výše uvedenému usnesení ze dne 13.11.2013 (B-21) o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, když odvolání bylo podáno k poštovní přepravě před vydáním tohoto rozhodnutí a k jehož důvodům se dlužnice nikterak nevyjadřuje, anebo zda napadá některé jiné rozhodnutí vydané v jejím insolvenčním řízení, když v odvolání (patrně) vyjadřuje jakousi svoji nespokojenost s průběhem či výsledky tohoto řízení a dává soudu podněty k výkonu dohlédací činnosti.

Proto soud prvního stupně postupoval podle § 209 o.s.ř. a dlužnici vyzval usnesením ze dne 30.11.2015 (B-23), které jí bylo doručeno dne 4.12.2015, aby ve lhůtě 7 od doručení usnesení doplnila své odvolání o náležitosti vymezené v § 205 odst. 1 o.s.ř. tím, že označí rozhodnutí soudu, které odvoláním napadá, a současně uvede, v čem spatřuje nesprávnost napadaného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod) a čeho se v odvolacím řízení domáhá (odvolací návrh). Současně ji poučil o tom, že v případě neodstranění vytčených nedostatků odvolací soud její odvolání odmítne.

Na tuto výzvu dlužnice nereagovala. Z podaného odvolání tak nelze seznat, které rozhodnutí soudu vlastně dlužnice odvoláním napadá, když svoji argumentaci nesměřuje k žádnému konkrétně označenému rozhodnutí, s jehož důvody (nebo správností postupu soudu jeho vydání předcházejícího) by polemizovala a ohledně něhož by činila nějaký odvolací návrh. Protože tak dlužnice vytčené vady odvolání, pro něž ani nelze identifikovat napadané rozhodnutí a jež tak brání pokračovat v odvolacím řízení, ve stanovené lhůtě neodstranila, odvolací soud postupoval dle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 téhož zákona a její odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. ledna 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková