4 VSPH 2441/2015-P3-13
KSLB 86 INS 36786/2013 4 VSPH 2441/2015-P3-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové ve věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Železný Brod, Bzí 26, o odvolání věřitelky Hypoteční banka, a.s., sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČO: 13584324, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočka v Liberci ze dne 30. října 2015, č.j. KSLB 86 INS 36786/2013-P3-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 30. října 2015, č.j. KSLB 86 INS 36786/2013-P3-7, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci zamítl návrh věřitelky Hypoteční banka, a.s. (dále jen odvolatelka) na vydání opravného usnesení.

V odůvodnění tohoto usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 25.8.2014 vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky odvolatelky č. P3 ve výši 2.078.004,89 Kč a ukončil její účast v insolvenčním řízení, že své rozhodnutí odůvodnil tím, že přihláška odvolatelky byla vzata zpět v plném rozsahu a že odvolatelka byla současně řádně poučena o možnosti podání odvolání v zákonem stanovené lhůtě. Toto rozhodnutí bylo odvolatelce doručeno dne 26.8.2014. Dne 16.9.2015 pak bylo soudu doručeno podání odvolatelky, jímž se domáhala opravy usnesení ze dne 25.8.2014 s tím, že svým podáním ze dne 5.6.2014 vzala zpět pouze svou dílčí pohledávku č. 1 ve výši 604.683,37 Kč, přičemž její dílčí pohledávky č. 2 ve výši 1.473.321,52 Kč se toto zpětvzetí netýkalo, a že se soud I. stupně dopustil chyby v psaní, když vzal na vědomí zpětvzetí pohledávky odvolatelky ve výši 2.078.004,89 Kč. Soud I. stupně uzavřel, že z odůvodnění usnesení, jímž vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky odvolatelky, vyplývá, že vycházel ze závěru, že přihláška byla vzata zpět v plném rozsahu, že se v daném rozhodnutí nevyskytly chyby v psaní, počtech či jiné nesprávnosti a že tak nejsou splněny podmínky pro vydání opravného usnesení. Proto postupoval podle § 164 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a návrh odvolatelky zamítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil, věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení a přiznal odvolatelce náhradu nákladů odvolacího řízení. Namítala, že přihlásila za dlužníkem Karlem Teplíkem (dále jen dlužník) pohledávku sestávající z dílčí pohledávky č. 1 ve výši 604.683,37 Kč a dílčí pohledávky č. 2 ve výši 1.473.321,52 Kč, že podáním ze dne 5.6.2014 označeném jako Zpětvzetí přihlášené pohledávky č. 1 vzala zpět svoji přihlášku pouze ohledně pohledávky č. 1 (Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru ze dne 19.6.1998, reg.č. 3800/11535-01/98/01-001/00/R), čehož si byl soud I. stupně vědom a přesto vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 2.078.004,89 Kč (v plném rozsahu), čímž se dopustil chyby v psaní. Odvolatelka dále uvedla, že soud nemohl vzít na vědomí zpětvzetí přihlášky její pohledávky ve výši 2.078.004,89 Kč, neboť v tomto rozsahu svou pohledávku zpět nevzala.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postu v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční řízení přiměřeně ustanovení o.s.ř. týkající se sporného řízení a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Podle § 167 odst. 2 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Smyslem § 164 o.s.ř. je umožnit kdykoliv, tj. i po právní moci rozhodnutí, aby soud své rozhodnutí opravil, vyskytnuly-li se v něm chyby v psaní a v počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti. Zákon tu má na zřeteli zjevné nesprávnosti, k nimž došlo při vyhlášení, resp. vydání rozhodnutí nebo ve vyhotovení rozsudku, jako jsou písařské chyby, omyly v součtech, chyby způsobené selháním techniky, která byla použita a jiné podobné nesprávnosti, které jsou snadno rozpoznatelné zejména z porovnání výroku rozhodnutí a jeho odůvodnění. Naopak je zcela nepřípustné, aby opravným usnesením měnil soud uvedeným postupem obsah jinak bezchybného rozsudku, například proto, že si uvědomil nesprávnost svého rozhodnutí. Nelze tak doplňovat odůvodnění rozhodnutí o nové právní závěry a přehodnocovat formulované právní posouzení věci, neboť v takovém případě nelze uvažovat o zřejmé nesprávnosti.

Z obsahu spisu bylo zjištěno, že dne 6.5.2014 byla soudu doručena přihláška pohledávky odvolatelky (P3-1, P3-2), že přihlášená pohledávka sestává ze dvou dílčích pohledávek, a to pohledávky č. 1 ve výši 604.683,37 Kč a pohledávky č. 2 ve výši 1.468.276,69 Kč, že podáním ze dne 5.6.2014 (P3-3) vzala odvolatelka zpět svou pohledávku č. 1 (bez uvedení její výše) z důvodu jejího doplacení ze strany Jaroslavy Teplíkové, že usnesením ze dne 25.8.2014 (P3-5), které nabylo právní moci dne 11.9.2014, vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášené pohledávky odvolatelky č. P3 ve výši 2.078.004,89 Kč a ukončil její účast v insolvenčním řízení; v odůvodnění svého usnesení pak soud I. stupně mj. uvedl, že podáním doručeným mu dne 6.6.2014 vzala odvolatelka zpět svou přihlášku v celém rozsahu. Návrhem ze dne 15.9.2015 (P3-6) se odvolatelka domáhala opravy zjevné chyby v psaní, počtech a zjevné nesprávnosti usnesení o zpětvzetí její pohledávky tak, že soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky odvolatelky č. P3 ve výši 604.683,37 Kč.

Soud I. stupně tak postupoval správně, když návrh odvolatelky na vydání opravného usnesení zamítl, neboť z výše uvedeného je patrné, že se nejedná o zřejmou nesprávnost v psaní a počtech, resp. jinou vadu, jak vyloženo výše. Z obsahu usnesení ze dne 25.8.2014 (P3-5) je patrné, že vzetí na vědomí přihlášky pohledávky odvolatelky č. P3 ve výši 2.078.004,89 Kč je výsledkem právního závěru soudu, který byl v odůvodnění rozhodnutí argumentován, a že oprava usnesení postupem podle § 164 o.s.ř. je tak vyloučena, a to i přes zjevný rozpor mezi obsahem podání odvolatelky (zpětvzetí pohledávky č. 1; P3-3) a obsahem usnesení, jímž bylo zpětvzetí vzato na vědomí. Jestliže se odvolatelka nebránila (zjevně nesprávnému) závěru soudu ohledně rozsahu učiněného zpětvzetí její přihlášené pohledávky řádně a včas podaným odvoláním, jde tato skutečnost toliko k její tíži, neboť pravomocné (byť věcně nesprávné) usnesení ze dne 25.8.2014 (P3-5) nelze reparovat návrhem na vydání opravného usnesení.

Na základě výše uvedeného postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a potvrdil napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti.

S ohledem na to, že se v insolvenčním řízení neuspokojují náklady účastníků řízení vzniklé jim jejich účastí v insolvenčním řízení (§ 170 odst. 1 písm. f/ IZ), nebylo lze o nich rozhodnout ani v tomto v odvolacím řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 4. února 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková