4 VSPH 2428/2015-A-17
KSHK 41 INS 23489/2015 4 VSPH 2428/2015-A-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužnice Lávka, o.p.s., sídlem Hradec Králové-Nový Hradec Králové, Čajkovského 1861/46a, IČO 28824636, zast. Mgr. Michalem Marčišinem, advokátem, sídlem Hradec Králové, Gočárova tř. 1013, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. listopadu 2015, č.j. KSHK 41 INS 23489/2015-A-10

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. listopadu 2015, č.j. KSHK 41 INS 23489/2015-A-10, se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové zastavil insolvenční řízení ve věci dlužnice Lávka, o.p.s. (dále jen dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že vyhláškou ze dne 17.9.2015 bylo k návrhu dlužnice zahájeno insolvenční řízení, že usnesením ze dne 23.10.2015 uložil dlužnici povinnost, aby do 5 dnů ode dne jeho právní moci zaplatila zálohu na náklady řízení ve výši 50.000,-Kč a že ji současně poučil o následcích nesplnění výzvy včetně možnosti zastavení řízení. Usnesení o uložení povinnosti nabylo právní moci dne 11.11.2015. Protože dlužnice vyměřenou zálohu nezaplatila, postupoval soud I. stupně podle § 108 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení dlužnice podala včasné blanketní odvolání (A-11).

Usnesením ze dne 27.11.2015 (A-12) soud I. stupně vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení usnesení doplnila své odvolání o náležitosti uvedené v § 205 odst. 1 o.s.ř. tj. uvedením, v čem spatřuje nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se domáhá (odvolací návrh). Usnesení s výzvou bylo právnímu zástupci dlužnice doručeno do datové schránky dne 30.11.2015, podáním doručeným soudu dne 4.12.2015 (A-13) dlužnice požádala o prodloužení lhůty k doplnění jejího odvolání o 14 dnů, vady odvolání však dosud odstraněny nebyly.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přesto přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 108 odst. 1 až 3 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě bylo ze spisu zjištěno, že soud I. stupně usnesením ze dne 23.10.2015 (A-4) uložil dlužnici povinnost, aby do 5 dnů ode dne jeho právní moci zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč a zároveň ji poučil o následcích nesplnění této povinnosti. Toto usnesení bylo doručeno právnímu zástupci dlužnice do datové schránky dne 26.10.2015 a nabylo právní moci dne 11.11.2015. Dlužnice se proti němu neodvolala a vyměřenou zálohu nezaplatila. Soudu I. stupně, jenž za této situace postupoval podle § 108 odst. 3 IZ a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, proto nelze vytknout žádné pochybení; ostatně požadovanou zálohu dlužnice neuhradila ani v době rozhodování odvolacího soudu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 25. ledna 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná