4 VSPH 2386/2015-A-11
KSUL 71 INS 28150/2015 4 VSPH 2386/2015-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Bohumila Starczewski, nar. 7.3.1962, IČO 69290245, bytem Čsl. Legií 1131/23, 415 01 Teplice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 28150/2015-A-6 ze dne 19. listopadu 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 28150/2015-A-6 ze dne 19. listopadu 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem odmítl insolvenční návrh, jímž se dlužník Bohumil Starczewski (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že mu byl doručen dne 11.11.2015 (A-1) insolvenční návrh dlužníka, jímž se domáhal na předepsaném formuláři zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Vyšel ze zjištění, že dlužník v insolvenčním návrhu sice v kolonce 7 formuláře popsal svou životní situaci, avšak jinak zcela rezignoval na jeho řádné vyplnění, ohledně svých závazků odkázal na příslušnou přílohu k návrhu na povolení oddlužení, aniž by uvedl konkrétní skutečnosti vypovídající o splatnosti jednotlivých závazků (v jaké výši a od kdy). Tyto údaje nebyly uvedeny ani v připojeném seznamu závazků a nebylo proto možné dovodit závěr o úpadku dlužníka dle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Soud I. stupně uvedl, že nedostatek tvrzení v insolvenčním návrhu nelze nahradit údaji obsaženými v seznamu závazků, neboť jej dlužník k návrhu nepřipojil a nelze tedy učinit závěr o tom, že má dlužník alespoň dva závazky ke dvěma různým věřitelům, jež jsou po lhůtě splatnosti více než 30 dní, a které dlužník není schopen plnit (§ 3 odst. 2 IZ). Soud I. stupně proto postupoval podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční návrh odmítl.

Dlužník ve včas podaném odvolání nesouhlasil se závěry soudu I. stupně, navrhoval odvoláním napadené usnesení změnit tak, že se insolvenční návrh neodmítá a k podanému odvolání připojil seznam závazků, v němž je v kolonce splatnosti jednotlivých závazků doplněn údaj o měsíci a roku jejich splatnosti. Uvedl, že ve formuláři není v kolonce 7 předepsán jasný požadavek k uvedení přesných dat splatnosti závazků dlužníka a tato povinnost nevyplývá ani z pokynů k jeho vyplnění uvedených na příslušných webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Zároveň uvedl, že v kolonkách 17 a 20 formuláře, určených pro konkretizaci jednotlivých závazků dlužníka, uvedl každý závazek vůči věřiteli jednotlivě, uvedl důvod jeho vzniku, identifikoval řádně své věřitele, avšak tyto kolonky neumožňují uvést konkrétní splatnost každého ze závazků. Připustil, že v přehledu závazů uvedl jejich splatnost jen uvedením roku, a nikoliv konkrétního měsíce, avšak tyto údaje vyplývají z dalších listin připojených k insolvenčnímu návrhu. Měl za to, že jej měl soud I. stupně vyzvat k doplnění insolvenčního návrhu, protože tak neučinil, připojil dlužník seznam závazků s uvedením měsíce a roku jednotlivých závazků k podanému odvolání a vyslovil přesvědčení, že soud mohl dospět k závěru o jeho úpadku z již dlužníkem poskytnutých informací.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z § 97 odst. 1 a 5 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami, kterými jsou v případě insolvenčního návrhu podaného dlužníkem zejména seznamy majetku, závazků a zaměstnanců dlužníka uvedené v § 104 IZ. Nezbytnou obsahovou náležitostí insolvenčního návrhu (ať již je podáván dlužníkem nebo jeho věřitelem) je podle § 103 odst. 2 IZ vždy i uvedení konkrétních rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek.

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má: a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže: a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 4 IZ).

O úpadek předlužením dle § 3 odst. 3 IZ se může jednat jen v případě dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem. Jestliže dlužník hodlá navrhnout řešení svého úpadku (hrozícího úpadku) oddlužením, musí tak učinit návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři (§ 391 odst. 3 IZ), a to současně s insolvenčním návrhem (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 IZ). K podání insolvenčního návrhu pak může využít kolonku č. 7 formuláře návrhu na povolení oddlužení, v níž pak musí-v souladu s náležitostmi insolvenčního návrhu vymezenými v § 103 odst. 2 IZ-vyplnit nejen údaj o tom, čeho se insolvenčním návrhem domáhá (zda navrhuje vydat rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku), ale také musí uvést důvod tohoto návrhu, tj. vylíčit rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek či hrozící úpadek osvědčují. Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení jsou samostatná procesní podání se samostatným procesním režimem. Nedostatky insolvenčního návrhu (jímž se dlužník domáhá zjištění svého úpadku) proto nemohou být nahrazeny obsahem či přílohami návrhu, jímž se dlužník domáhá řešení svého úpadku oddlužením.

Z ustálené judikatury plyne, že v insolvenčním návrhu dlužníka, který není podnikatelem, musí být ve smyslu § 103 odst. 2 IZ tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá, tedy konkrétní okolnosti, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (konkrétní datum splatnosti), a tyto závazky není schopen plnit. Insolvenční návrh tak musí obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Dlužník, který označením bodu 7 ve formuláři návrhu na povolení oddlužení projeví navenek úmysl podat návrh na povolení oddlužení zároveň jako insolvenční návrh a který současně rezignuje na uvedení ( popis ) konkrétních rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek , předkládá insolvenčnímu soudu zásadně neprojednatelný insolvenční návrh, jenž má být bez dalšího odmítnut podle § 128 odst. 1 IZ. K tomu viz judikatura Nejvyššího soudu ČR-usnesení ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008 uveřejněné pod č. 91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení ze dne 27.1.2010, sp. zn. 29 NSČR 1/2008 uveřejněné pod č. 88/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení ze dne 20.5.2010, sp. zn. 29 NSČR 22/2009 uveřejněné pod č. 26/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a usnesení ze dne 21.12.2011, sp. zn. 29 NSČR 14/2011 uveřejněné pod č. 44/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Povinnost vylíčit skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka přitom nelze mít za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu (viz citované R 91/2009), ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ a b/ IZ) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné-tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) se nepoužije.

Vrchní soud v Praze z obsahu insolvenčního spisu ověřil, že dlužník podal dne 11.11.2015 (A-1) k insolvenčnímu soudu insolvenční návrh jímž se domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení na předepsaném formuláři pro oddlužení. K insolvenčnímu návrhu připojil listiny a seznamy (A-2) uvedené v § 104 IZ, v kolonce 7 formuláře vylíčil okolnosti, které vedly k jeho současné tíživé situaci, vyplnil i další kolonky formuláře, v nichž popsal rozhodné skutečnosti, v kolonce 17 označil 5 věřitelů a uvedl závazky vůči nim výší, avšak neuvedl jejich splatnost. V připojeném seznamu závazků uvedl shodné údaje o svých věřitelích a splatnost závazků vůči nim označil jen rokem. Z toho plyne, že neuvedl konkrétní datum splatnosti svých závazků jak ve formuláři, tak ani v připojeném seznamu závazků a v souladu s názorem soudu I. stupně má odvolací soud za to, že dlužník nedostál této své povinnosti, neuvedl ve smyslu § 103 odst. 2 IZ takové okolnosti, z nichž bylo možno učinit závěr o úpadku dlužníka dle § 3 odst. 1 a 2 IZ nebo o jeho hrozícím úpadku (§ 3 odst. 4 IZ). Jestliže dlužník v insolvenčním návrhu doručeném insolvenčnímu soudu 11.11.2015 uvedl splatnost některých svých závazků v roce 2015 (u části v roce 2016), nelze bez dalšího dovodit, že jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) IZ po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tedy, že má dlužník vůči vícerým (alespoň dvěma) konkrétním věřitelům pohledávky, které jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit a je v úpadku. Protože konkrétní údaj o splatnosti závazků dlužníka je jednou z nepostradatelných náležitostí insolvenčního návrhu, tento údaj nebylo lze dovodit ani z připojeného seznamu závazků a nelze jej nahrazovat obsahem či přílohami k insolvenčnímu návrhu, nezbylo nežli souhlasit s postupem soudu I. stupně, jenž nepochybil, pokud insolvenční návrh podle § 128 odst. 1 IZ bez dalšího odmítl.

Za této situace dospěl odvolací soud shodně jako soud I. stupně k závěru, že insolvenční návrh dlužníka vykazuje nedostatky, pro které nelze v řízení pokračovat. Protože § 128 odst. 1 IZ pro ten případ vylučuje užití § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), soud I. stupně postupoval správně, když dlužníku neurčil lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a napadeným usnesením jej bez dalšího odmítl. Vady insolvenčního návrhu mohl dlužník odstranit, jen dokud

soud I. stupně nevydal usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 IZ. V odvolacím řízení již nelze tyto nedostatky napravit, odvolací soud však pokládá za vhodné upozornit dlužníka, že ani seznam závazků, doložený dlužníkem v odvolacím řízení, není řádný, pokud neobsahuje konkrétní údaj o datu splatnosti jednotlivých závazků.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 22. prosince 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D. , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná