4 VSPH 2372/2015-P51-7
KSHK 42 INS 23422/2015 4 VSPH 2372/2015-P51-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka: Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Radvanice 175, IČO: 02338378, o odvolání věřitele Ing. arch. Tomáše Čejky, bytem Brno, Eliášova 11/700, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. listopadu 2015, č.j. KSHK 42 INS 23422/2015-P51-2

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. listopadu 2015, č.j. KSHK 42 INS 23422/2015-P51-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové odmítl přihlášku pohledávky věřitele Ing. arch. Tomáše Čejky (dále jen odvolatel; bod I. výroku), a konstatoval, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 25.9.2015 byl zjištěn úpadek dlužníka Michala anonymizovano (dále jen dlužník), bylo povoleno jeho oddlužení a věřitelé dlužníka byli vyzváni k přihlášení pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25.9.2015 a lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 26.10.2015. Protože přihláška pohledávky odvolatele byla předána k poštovní přepravě až dne 27.10.2015 (doručena soudu dne 29.10.2015), postupoval soud I. stupně dle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a odmítl ji pro opožděnost.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal, neboť je považuje za nesprávné; požadoval, aby Krajský soud v Hradci Králové přijal přihlášku do insolvenčního řízení . Namítal, že přihlášku pohledávky připravil ve stanovené lhůtě a v této ji chtěl také podat, že ho však v průběhu konce lhůty zastihlo závažné akutní onemocnění se zažívacím ústrojím, které znemožňovalo opustit jeho bytové prostory a protože bydlí sám, nemohl ho nikdo v tomto úkolu zastoupit. Přihlášku pohledávky tak odeslal neprodleně, jakmile mu to jeho zdravotní stav umožnil, avšak došlo k jednodennímu zmeškání lhůty. Odvolatel dále uvedl, že nastaly okolnosti vis maior a tudíž by mu mělo být zmeškání lhůty prominuto.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle § 173 odst. 1 IZ.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu bylo zjištěno, že usnesením ze dne 25.9.2015 (A-8) byl mj. zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky za dlužníkem ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku s tím, že byli řádně poučeni o následcích zmeškání určené lhůty podle § 173 odst. 1 IZ. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne v 13:53 hod. a tímto okamžikem nabylo účinnosti (§ 89 odst. 1 IZ). Zákonná 30 denní lhůta k podávání přihlášek (§ 136 odst. 3 IZ) započala ve smyslu § 57 odst. 1 o.s.ř. běžet následujícího dne a její poslední den připadl na den 26.10.2015. Vzhledem k tomu, že tato lhůta je lhůtou procesně právní, je podle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Přihláška odvolatele však byla předána k poštovní přepravě až dne 27.10.2015 a soudu byla doručena dne 29.10.2015, tj. 1 den po uplynutí přihlašovací lhůty. Závěr soudu I. stupně o opožděném podání přihlášky je proto věcně správný.

Odvolací soud považuje za vhodné uvést, že v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty, byť se jedná o jeden jediný den, přípustné. Za tohoto stavu proto platí, že se k přihlášce odvolatele podané po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku podle § 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží a nemůže v něm tedy být přezkoumávána ani uspokojována.

K odvolací argumentaci odvolací soud dodává, že postup, jaký odvolatel zvolil pro podání přihlášky své pohledávky resp. že tuto podle jeho tvrzení včas vyhotovil a pouze odkládal její doručení insolvenčnímu soudu, jde tak plně k jeho tíži a nelze ho zhojit ani okolnostmi vis maior, neboť odvolatel mohl podat svoji přihlášku již po zahájení insolvenčního řízení (17.9.2015) a nemusel čekat až na vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 25. ledna 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková