4 VSPH 2358/2015-A-22
MSPH 88 INS 15712/2015 4 VSPH 2358/2015-A-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky Ph.D., a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenčním řízení dlužnice Sandry Chudomelové, nar. 2.5.1970, bytem Praha 6, Pod Habrovkou 75/6, zahájeném k návrhu INTERFINANZPARTNER, SE, sídlem Praha 2, Vinohradská 2165/48, IČO: 03581381, zast. JUDr. Michalem Fraňo, advokátem, sídlem Praha 2, Jana Masaryka 23, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. září 2015, č.j. MSPH 88 INS 15712/2015-A-13,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. září 2015, č.j. MSPH 88 INS 15712/2015-A-13, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zamítl návrh dlužnice Sandry Chudomelové (dále jen dlužnice) o ustanovení zástupce dle § 30 o.s.ř.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 16.6.2015 podala navrhovatelka INTERFINANZPARTNER, SE (dále jen navrhovatelka) insolvenční návrh, kterým se domáhala prohlášení úpadku dlužnice, a že mu bylo dne 20.7.2015 doručeno vyjádření dlužnice, v němž dlužnice zároveň požádala o ustanovení zástupce dle § 30 o.s.ř. Soud citoval § 30 odst. 1 a § 138 odst. 1 o.s.ř. s tím, že dlužnici dne 18.8.2015 doručil formulář Prohlášení fyzické osoby o majetkových poměrech (dále jen prohlášení) spolu s instrukcemi, jak ho vyplnit ve lhůtě 10 dnů od doručení, že k žádosti dlužnice ze dne 26.8.2015 byla tato lhůta prodloužena do 7.9.2015 a že dlužnice do doby vydání rozhodnutí požadované prohlášení soudu nezaslala a ani se jinak nevyjádřila ke svým majetkovým poměrům. Uzavřel, že dlužnice neuvedla žádné skutečnosti týkající se jejích majetkových poměrů odůvodňujících přiznání osvobození od soudního poplatku a že tedy nejsou splněny předpoklady pro možnost ustanovení zástupce. Proto žádost dlužnice zamítl.

Proti tomuto usnesení soud I. stupně podala dlužnice včas blanketní odvolání (A-17), jež ani přes výzvu soudu I. stupně ze dne 30.10.2015 (A-18) nedoplnila o odvolací důvod a odvolací návrh.

Vrchní soud v Praze přesto přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 30 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků dle § 138, ustanoví předseda senátu na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů (odst. 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Z výše citovaných ustanovení je zřejmé, že při rozhodování o ustanovení advokáta jako zástupce účastníka přihlíží soud jednak k majetkovým a sociálním poměrům žadatele, a dále i k povaze uplatněného nároku, to znamená i ke skutečnosti, zda ve věci nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva půjde tehdy, jestliže je nepochybné, že mu ve věci nemůže být vyhověno.

V daném případě soud I. stupně správně zhodnotil, že dlužnice ničím neosvědčila své majetkové poměry, z nichž by bylo lze dovozovat existenci předpokladů pro osvobození od soudních poplatků dle § 138 o.s.ř., když dlužnice nepředložila seznam svého majetku ani požadované prohlášení. Dlužnice tak nesplnila výslovnou podmínku zákona pro vyhovění žádosti o ustanovení zástupce. Proto soud I. stupně nepochybil, když její žádost o ustanovení zástupce zamítl.

Za situace, kdy soudem I. stupně správně zjištěný skutkový stav věci zůstal nezměněn i za odvolacího řízení, neboť dlužnice ani v odvolacím řízení ničím nedoložila své majetkové a sociální poměry (své odvolání přes výzvu soudu nijak nezdůvodnila), postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16. prosince 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková