4 VSPH 2343/2015-B-47
KSHK 40 INS 18052/2012 4 VSPH 2343/2015-B-47

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužnice Ireny anonymizovano , anonymizovano , bytem O. Číly 1546, 509 01 Nová Paka, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 18052/2012-B-34 ze dne 5. listopadu 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 18052/2012-B-34 ze dne 5. listopadu 2015 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové pod bodem I. výroku shora označeného usnesení zrušil schválené oddlužení Irena anonymizovano (dále jen dlužnice), na její majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku) a rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení shrnul soud prvního stupně dosavadní průběh řízení tak, že usnesením ze dne 11.12.2012 (B-8) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Dlužnice byla v průběhu insolvenčního řízení opakovaně soudem vyzývána k řádnému plnění schváleného splátkového kalendáře, a to výzvami ze dne 23.5.2013, 16.8.2013 a 15.7.2015, v nichž soud dlužnici upozorňoval na možné důsledky neplnění schváleného oddlužení spočívající v prohlášení konkursu na její majetek; soud rovněž opakovaně předvolal dlužnici k jednání o zrušení oddlužení, a to na dny 16.5.2014, 13.2.2015 a naposledy dne 16.10.2015. V podání ze dne 13.10.2015 insolvenční správce JUDr. Jan Malý (dále jen správce) uvedl, že dlužnice uhradila za dobu trvání oddlužení na odměně správci celkem částku 24.187,-Kč (k 30.9.2015), nezajištěným věřitelům, jejichž pohledávky byly zjištěny v celkové výši 173.140,71 Kč nebylo uhrazeno ničeho. Aby dlužnice uhradila věřitelům minimálně 30 % jejich nezajištěných pohledávek, měsíční splátka od října 2015 (včetně) by musela dosahovat výše 3.600,-Kč. Při jednání konaném u soudu prvního stupně dne 16.10.2015 dlužnice toliko uvedla že není zaměstnaná, ale má smluvenu schůzku s člověkem, který nabírá pracovní síly. Proto soud prvního stupně postupoval podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ, schválené oddlužení zrušil a rozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podala dlužnice včasné odvolání, jež směřovalo proti bodům I. a II. výroku, jimiž bylo rozhodnuto o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. V odvolání namítala, že je v současné době evidována na úřadu práce, bylo jí však od ledna 206 přislíbeno zaměstnání v ZPA Nová Paka, a.s., do konce roku 2015 přislíbila soudu zaslat pracovní smlouvu. Do té doby hodlala na oddlužení plnit částku 3.600,-Kč měsíčně dle smlouvy o důchodu uzavřené dne 19.11.2015 se svou matkou Irenou Šankovou na částku 5.000,-Kč měsíčně (B-40). Podání doručeným soudu dne 8.1.2016 dlužnice do spisu založila pracovní smlouvu uzavřenou se ZPA Nová Paka, a.s. ze dne 5.1.2016, uzavřenou na dobu do 1.1.2017.

V dílčí zprávě ze dne 22.12.2015 správce konstatoval, že celková výše nezajištěných pohledávek činí částku 173.140,71 Kč, oddlužení plněním splátkového kalendáře probíhá od ledna 2013, za dobu 35 měsíců dlužnice na účet majetkové podstaty uhradila částku 24.187,-Kč, jež byla použita k úhradě odměny správce. Na odměně správce dlužnice dluží částku 18.248,-Kč, nezajištěným věřitelům nebylo uhrazeno ničeho. Aby dlužnice uhradila alespoň 30 % nezajištěných pohledávek a odměnu a hotové výdaje správce, musela by od ledna 2016 včetně hradit nejméně částku 4.100,-Kč měsíčně. Pokud dlužnice předložila novou pracovní smlouvu, nedovede se vyjádřit k tomu, zda z budoucí mzdy bude možno cokoli srážet na plnění oddlužení.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Při posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za rozhodující, že dlužnice od počátku oddlužení plněním splátkového kalendáře za dobu tří let uhradila toliko částku 24.187,-Kč, jež byla použita na úhradu části dlužné odměny a hotových výdajů správce, nezajištěným věřitelům nebylo uhrazeno ničeho. Přestože dlužnice v odvolacím řízení předložila smlouvu o důchodu ze dne 19.11.2015, ani z této smlouvy do majetkové podstaty nebylo ničeho plněno. Z pracovní smlouvy uzavřené mezi dlužnicí a ZPA Nová Paka, a.s. nelze zjistit, jakou mzdu bude dlužnice od tohoto zaměstnavatele pobírat, zda z ní bude možno provádět srážky pro potřeby oddlužení a v jaké výši. O lehkomyslném a nedbalém přístupu dlužnice k plnění oddlužení svědčí jednak to, že nápravu nezjednala přes opakovaná poučení soudu prvního stupně o možných následcích jejích chování-zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu, nadto se (ač řádně obeslána) bez omluvy nedostavila k nařízenému jednání u odvolacího soudu. Odvolací soud je přesvědčen o tom, že dobrodiní oddlužení náleží jen čestnému a poctivému dlužníku, jenž svým zodpovědným přístupem v průběhu oddlužení prokáže snahu v co nejvyšší míře uspokojit své věřitele a napravit tak stav vyvolaný předchozí nehospodárnou správou svého majetku.

Za daného skutkového stavu dospěl odvolací soud stejně jako soud prvního stupně k závěru, že se dle § 418 odst. 1 písm. b) IZ v řízení ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, když dlužník není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a usnesení soudu prvního stupně proto v napadených bodech I. a II. výroku podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 8. února 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná