4 VSPH 2330/2015-P6-11
KSPH 62 INS 9379/2015 4 VSPH 2330/2015-P6-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Mladá Boleslav, Zalužanská 1268, o odvolání věřitelky č. 6 ŠkoFIN, s.r.o., sídlem Praha 5, Pekařská 6, IČO: 45805369, zast. Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem, sídlem Praha 1, Perlová 5, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2015, č.j. KSPH 62 INS 9379/2015-P6-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2015, č.j. KSPH 62 INS 9379/2015-P6-3, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl přihlášku věřitelky č. 6 ŠkoFIN, s.r.o. (dále jen odvolatelka) co do částky 223 354,26 Kč (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatelky v rozsahu nezjištěné dílčí pohledávky č. 1 odpovídající částce 223.354,26 Kč v insolvenčním řízení končí (výrok II.)

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že odvolatelka přihlásila svou včasnou přihláškou pohledávky za dlužníkem Miroslavem Macháčkem (dále jen dlužník) v celkové výši 241.588,26 Kč, že na přezkumném jednání konaném dne 28.8.2015 byla dílčí pohledávka odvolatelky č. 1 ve výši 223.354,26 Kč částečně popřena insolvenčním správcem co do pravosti ve výši 158.220 Kč (v popřeném rozsahu byla pohledávka hrazena z pojistného plnění), že tato pohledávka byla tedy zjištěna ve výši 65.134,26 Kč a že ostatní pohledávky odvolatelky (č. 2 a č. 3) byly zjištěny v plné výši tj. ve výši 18.234 Kč. Vyrozumění insolvenčního správce o popření pohledávky bylo zástupci odvolatelky doručeno dne 16.10.2015, přičemž byla zároveň řádně poučena o nutnosti podat v zákonné lhůtě žalobu na určení její popřené pohledávky a o následcích jejího nepodání. Incidenční žaloba však odvolatelkou nebyla podána. Protože po přezkoumání její pohledávky č. 1 skutečná výše činí méně než 50 % přihlášené částky, postupoval soud I. stupně podle § 178 insolvenčního zákona (dále jen IZ) ve spojení s § 185 a § 198 odst. 1 IZ, nepřihlédl k pohledávce ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna, odmítl přihlášku pohledávky č. 1 a odvolatelce v tomto rozsahu ukončil její účast v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. Namítala, že soud I. stupně nemohl vycházet ze skutečnosti, která nastala až po vyhlášení napadeného usnesení, že odvolatelka dne 20.11.2015 vzala svou pohledávku částečně zpět v částce 158 220 Kč a že tato skutečnost by měla mít v dané věci zásadní vliv. Odvolatelce tak nadále zůstává přihlášená pohledávka v částce 65 134,26 Kč a její nová výše nenaplňuje podmínku

§ 178 IZ, jelikož zjištěná výše pohledávky tvoří více než 50 % přihlášené částky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 178 odst. 1 IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna; to neplatí, záviselo-li rozhodnutí insolvenčního soudu o výši přihlášené pohledávky na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Odvolací soud je toho názoru, že citovaná ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ je třeba aplikovat jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku a nikoliv na přihlášku pohledávek jako celek, neboť každá pohledávka je individuálním nárokem specifikovaným konkrétním důvodem a výší, jenž lze uplatnit samostatnou přihláškou. Aby tak věřitelé nemuseli (formálně) činit, tedy aby nemuseli každý svůj nárok samostatně přihlašovat, umožňuje jim předepsaný formulář přihlášky pohledávek (§ 176 IZ), jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti ČR na adrese www.insolvencnizakon.cz, uvést jednotlivě své pohledávky na vložených listech toliko jedné přihlášky a na její závěrečné straně pak mají všechny přihlášené pohledávky sečíst. Z toho však nelze dovozovat, že suma všech přihlášených pohledávek představuje v insolvenčním řízení pohledávku jedinou, neboť pokud by v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které by se podle IZ k některé z přihlášených pohledávek nebo její části nepřihlíželo, mělo by to (nesprávně) následek pro přihlášku jako celek, tedy i pro pohledávky, ohledně nichž taková skutečnost nenastala; takový postup by byl zjevně v rozporu s dikcí ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ.

Z obsahu spisu bylo zjištěno, že odvolatelka přihlásila přihláškou ze dne 16.7.2015 (P6-1) za dlužníkem 3 pohledávky v celkové výši 241.588,26 Kč, a to pohledávku č. 1 ve výši 223.354,26 Kč, pohledávku č. 2 ve výši 11.759,98 Kč a pohledávku č. 3 ve výši 6.474,02 Kč. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 28.8.2015 (B-3) ve shodě s upraveným seznamem přihlášek (B-6) plyne, že pohledávka č. 1 byla ve výši 158.220 Kč (tedy z více než 50 %) popřena co do pravosti (z důvodu jejího uhrazení z pojistného plnění) a že ostatní pohledávky odvolatelky byly zcela zjištěny. Odvolatelka byla o popření svých pohledávek insolvenčním správcem písemně vyrozuměna přípisem ze dne 16.10.2015, který byl doručen jejímu právnímu zástupci dne 19.10.2015 (B-8). Proti popěrnému úkonu insolvenčního správce se však odvolatelka ve stanovené lhůtě (počítané do 15 dnů od doručení vyrozumění, tedy do 3.11.2015) nebránila podáním incidenční žaloby, a jí přihlášenou pohledávku č. 1 resp. její popřenou část proto stíhá následek předvídaný v § 198 odst. 1 věta třetí IZ, totiž že se k ní nepřihlíží. Vzhledem k tomu, že tato pohledávka byla nadto zjištěna v nižší než 50% výši přihlášené částky, nepřihlíží se k ní podle § 178 IZ ani v rozsahu, v jakém byla zjištěna (v částce 65.134,26 Kč).

Na věci nemůže nic změnit ani okolnost, že po uplynutí lhůty k podání incidenční žaloby vzala odvolatelka podáním ze dne 20.11.2015 (P6-4), doručeným soudu téhož dne, zpět část pohledávky č. 1 co do výše 158.220 Kč (v popřené výši), neboť věřitel může účinně vzít zpět svoji přihlášku (§ 184 IZ) ohledně nevykonatelné pohledávky popřené co do pravosti jen po dobu, po kterou se podle IZ k takové pohledávce v insolvenčním řízení přihlíží. K účinnému zpětvzetí přihlášky může dojít jen do doby, než věřiteli marně uplyne lhůta k podání žaloby o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky (§ 198 odst. 1 IZ) a podá-li věřitel včas takovou žalobu, pak do doby, než rozhodnutí insolvenčního soudu o této žalobě nabude právní moci. Odvolatelka tak zůstává nadále přihlášenou věřitelkou se zjištěnou pohledávkou za dlužníkem v celkové výši 18.234 Kč (pohledávka č. 2 a č. 3)

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 1. února 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková