4 VSPH 2313/2015-B-54
KSUL 71 INS 31147/2013 4 VSPH 2313/2015-B-54

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Jiřího Brzobohatého, nar. 29.9.1961, bytem Sadová 4852, 430 01 Chomutov, adresou pro doručování: Okrajová 4767, 430 01 Chomutov, zastoupeného Mgr. Annou Vlachovou, bytem Okrajová 4767, 430 01 Chomutov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. září 2015, č.j. KSUL 71 INS 31147/2013-B-37, ve znění opravného usnesení ze dne 6. října 2015, č.j. KSUL 71 INS 31147/2013-B-40,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem napadeným usnesením ze dne 17.9.2015 (B-37) ve znění opravného usnesení ze dne 6.10.2015 (B-40) schválil oddlužení dlužníka Jiřího Brzobohatého plněním splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 26.11.2015 (B-48) vzal odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle § 7 IZ a § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. prosince 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná