4 VSPH 2254/2015-A-16
KSPH 65 INS 25308/2015 4 VSPH 2254/2015-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Barko Invest a. s., IČO: 26701294, sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. listopadu 2015, č.j. KSPH 65 INS 25308/2015-A-7,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze napadeným usnesením ze dne 3.11.2015 (A-7) uložil dlužníku, aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 9.12.2015 (A-12, A-13) vzal odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle § 7 IZ a § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. prosince 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková