4 VSPH 2240/2015-B-146
KSPL 54 INS 30649/2013 4 VSPH 2240/2015-B-146

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a střední odborné učiliště, s.r.o., sídlem Karlovy Vary, Jana Palacha 932/20, IČO: 2521161, do níž vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Plzni, o odvolání dlužníka a přihlášeného věřitele SACK INVEST, s.r.o., sídlem Praha 2-Nové Město, Vyšehradská 1349/2, IČO: 24136956, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. listopadu 2015, č.j. KSPL 54 INS 30649/2013-B-138

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. listopadu 2015,

č.j. KSPL 54 INS 30649/2013-B-138 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni zamítl návrhy dlužníka Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a střední odborné učiliště, s.r.o. (dále též dlužník nebo odvolatel) ze dne 5.11.2015 (B-133) a přihlášeného věřitele SACK INVEST, s.r.o. (dále též věřitel nebo odvolatel) ze dne 5.11.2015 (B-135), jimiž se odvolatelé domáhali zrušení úkonu insolvenčního správce Ing. Jiřího Hanáka (dále jen správce) spočívajícího ve zpětvzetí popření pohledávky věřitele č. 12 Ing. Jiřího Radosty.

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se na něho obrátili odvolatelé s návrhy na zrušení úkonu, jímž správce učinil zpětvzetí svého popření pohledávky P-12 věřitele č. 12 Ing. Jiřího Radosty. Soud I. stupně vyšel z toho, že úkon zpětvzetí popření správce je obsažen v jeho podání založeném na B-130 spisu a že rozhodnutí, jehož se odvolatelé domáhali, nenáleží mezi rozhodnutí, které soud vydává v insolvenčním řízení. Citoval § 10 a § 11 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a část odůvodnění z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.7.2008, sp. zn. KSUL 44 INS 1893/2008,

1 VSPH 96/2008, 1 VSPH 110/2008 se závěrem, že soud v insolvenčním řízení rozhoduje buď tzv. statutárně ve smyslu § 10 písm. a/ IZ nebo v rámci dohlédací činnosti podle § 10 písm. b/ a § 11 IZ, že rozhodnutí, jehož vydání se odvolatelé domáhali, nespadá do žádné z těchto kategorií, která může insolvenční soud vydat, a že nejde ani o rozhodnutí, jehož vydání by IZ předpokládal. Protože požadované rozhodnutí nemůže být vydáno, soud I. stupně návrhy odvolatelů zamítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se včas odvolali dlužník (B-139) a věřitel (B-140) se shodnou argumentací, že ke zpětvzetí popření správcem nebyl žádný důvod, neboť věřitel č. 12 Ing. Jiří Radosta neprokázal a nedoložil listiny prokazující právní důvod jím přihlášené pohledávky P12 ve výši 1.489.520,89 Kč, ačkoliv byl k tomu vyzván, že uvedenou pohledávku popřel správce i dlužník a že ji odvolatelé zcela popírají. Protože nesouhlasili se zpětvzetím popření správce, navrhovali, aby odvolací soud zrušil zpětvzetí popření nevykonatelné pohledávky a považoval přihlášku P12 věřitele č. 12 za zcela nezjištěnou .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání důvodná nejsou.

Podle § 192 odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

Z citovaného usnesení je patrné, že jak popření přihlášené pohledávky, tak i zpětvzetí takového popření, jsou procesními úkony, v nichž nejsou správce ani účastnící insolvenčního řízení ze zákona jakkoli omezeni a mohou je tedy činit svobodně a nezávisle na procesních úkonech nebo vůli jiných subjektů insolvenčního řízení. Proto ani do popření přihlášené pohledávky správcem, dlužníkem nebo přihlášenými věřiteli anebo do zpětvzetí takového popření nemůže insolvenční soud jakkoli zasahovat, neboť ho k tomu IZ neopravňuje.

V posuzované věci se odvolatelé domáhali toho, aby soud I. stupně zasáhl do výhradního práva správce vzít zpět své dřívější popření.

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že správce podáním ze dne 29.10.2015 (B-130) vzal zpět své popření nevykonatelné pohledávky P12 ve výši 1.489.520,89 Kč věřitele č. 12 Ing. Jiřího Radosty učiněné na přezkumném jednání konaném dne 14.11.2014 s tím, že se tato pohledávka pokládá za zjištěnou ve smyslu § 201 odst. 1 písm. c) IZ a že odvolatelé svými návrhy ze dne 5.11.2015 (B-133, B-135) požadovali, aby soud I. stupně tento procesní úkon správce zrušil.

Jak vyloženo shora, insolvenční soud není povolán k tomu, aby mohl jakkoliv korigovat procesní úkon správce, jakým je zpětvzetí jím dříve učiněného popření přihlášené nevykonatelné pohledávky. Soud I. stupně proto nepochybil, když návrhy odvolatelů jako nepřípustné a bezpředmětné bez dalšího zamítl.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3. prosince 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková