4 VSPH 2238/2015-B-74
KSHK 41 INS 2242/2009 4 VSPH 2238/2015-B-74

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Oldřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem Předměřice nad Labem, Průmyslová 161, IČO: 45554200, zast. Mgr. Lubomírem Matějem, advokátem, sídlem Hradec Králové, Gočárova 806, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. října 2015, č.j. KSHK 41 INS 2242/2009-B-68

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. října 2015,

č.j. KSHK 41 INS 2242/2009-B-68, se v bodech I., II., IV. výroku z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným rozvrhovým usnesením Krajský soud v Hradci Králové určil, že pohledávky nezajištěných věřitelů zjištěné v celkové výši 20.055.517,89 Kč budou uspokojeny poměrně do výše 19,1 % z částky 3.830.885,77 Kč (v bodě I. výroku uvedl jednotlivé věřitele a částky, jež jim mají být vyplaceny), uložil insolvenčnímu správci Ing. Janu Slezákovi (dále jen správce) povinnost provést rozvrh ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí a podat o tom soudu písemnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne splnění rozvrhu (body II., IV. výroku), uložil věřitelům povinnost sdělit bankovní spojení příp. adresu pro výplatu příslušných částek (bod III. výroku) a konstatoval, že usnesení bude zveřejněno v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 28.4.2009 mj. zjistil úpadek dlužníka Oldřicha anonymizovano (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs a že usnesením ze dne 2.4.2015 byla schválena konečná zpráva včetně vyúčtování odměny a hotových výdajů správce, dle níž činil výtěžek zpeněžení majetku dlužníka včetně ostatních příjmů 5.808.514,62 Kč, z toho byly uspokojeny pohledávky za majetkovou podstatou ve výši 938.859,98 Kč, odměna správce ve výši 701.826,47 Kč (včetně DPH) a jeho hotové výdaje v částce 68.634 Kč a zajištěnému věřiteli byla vydána částka 264.042,40 Kč. K rozdělení mezi věřitele byla určena částka 3.830.885,77 Kč s tím, že byla ponechána rezerva na úkony související s ukončením konkursu ve výši 4.266 Kč. Dne 22.7.2015 byl soudu doručen rozdělovací návrh správce, podle kterého neuspokojené pohledávky v celkové výši 20.055.517,89 Kč lze uspokojit z částky 3.830.885,77 Kč jen poměrně v rozsahu 19,1 %. Protože rozdělovací návrh shledal soud I. stupně věcně správným, postupoval podle § 307 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a vydal podle něho rozvrhové usnesení.

Jen proti bodu I. výroku usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužník včas odvolal a požadoval, aby jej odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I stupně k dalšímu řízení. Namítal, že nebyly splněny podmínky pro předložení konečné zprávy, neboť výsledek neukončených incidenčních sporů mohl podstatně ovlivnit její závěr, že soud I. stupně nenařídil k jejímu projednání jednání a že dlužníkovi nedoručil předvolání k takovému jednání. Dle dlužníka nemělo být rozvrhové usnesení vydáno s ohledem na neskončené související spory a proto, že nebyly dosud splněny podmínky pro výplatu věřitelů Smart Ctredit, s.r.o., ČSOB, a.s. a Bibby Financial Services, a.s. Namítal, že soud I. stupně nezohlednil jeho návrhy na odložení vydání rozvrhového usnesení a na vydání jen částečného rozvrhu a že písemnosti (rozhodnutí) mu určené nebyly doručovány jeho právnímu zástupci.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 306 IZ po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (odst. 1). Insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny (odst. 2). Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna (odst. 3). Vydání rozvrhového usnesení nebrání, jestliže ohledně některé z pohledávek z upraveného seznamu přihlášených pohledávek nejsou dosud splněny podmínky pro její výplatu nebo jde-li dosud o pohledávku spornou; jde zejména o pohledávky, a) kterých se týká odvolání proti konečné zprávě, b) ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor (odst. 4). Pro zařazení do rozvrhu je u pohledávek vázaných na podmínku rozhodný stav ke dni vydání rozvrhového usnesení (odst. 5).

Jedním z podkladů, z nichž soud při vydání rozvrhového usnesení vychází, je konečná zpráva o zpeněžování majetku z podstaty, která slouží k úplnému přezkoumání správnosti postupu správce při zpeněžování podstaty a při vynakládání prostředků z konkursní podstaty. Tento vztah konečné zprávy a rozvrhového usnesení vyjádřil zákonodárce v § 306 odst. 1 ZKV, v němž je uvedeno, že po právní moci usnesení o schválení konečné zprávy předloží správce rozdělovací návrh, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek, a soud po přezkoumání věcné správnosti návrhu vydá rozvrhové usnesení. Z uvedeného vyplývá, že rozvrhové usnesení lze vydat až po právní moci usnesení o schválení konečné zprávy na podkladě správcova rozdělovacího návrhu, jenž je soud povinen přezkoumat co do jeho věcné správnosti. Jinými slovy řečeno, pokud není usnesení, jímž je schválena konečná zpráva, v právní moci, nelze vydat rozvrhové usnesení, neboť není najisto postavena výše příjmů a nákladů konkursu, jakož i výše částky určené pro rozvrh.

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že dne 24.2.2015 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna konečná zpráva (B-63) spolu s vyhláškou (B-64), kterou soud I. stupně vyrozuměl věřitele o tom, že správce předložil konečnou zprávu o zpeněžování majetku z podstaty a vyúčtování své odměny a výdajů, že konečná zpráva včetně vyúčtování byla dne 24.2.2015 zveřejněna v insolvenčním rejstříku a že věřitelé i dlužník mohou do 15 dnů ode dne, kdy konečná zpráva a vyúčtování byly zveřejněny v insolvenčním rejstříku, podat proti nim námitky (§ 304 odst. 2 IZ). Dále bylo zjištěno, že proti konečné zprávě nebyly podány žádné námitky a že ji proto soud I. stupně postupem podle § 304 odst. 5 IZ (tj. bez nařízení jednání) schválil usnesením ze dne 2.4.2015 (B-65), neboť ji shledal věcně správnou. Citované usnesení bylo dle referátu soudce a vrácených doručenek (B-65a) doručováno jen správci a dlužníkovi, přestože je dlužník v řízení zastoupen advokátem Mgr. Lubomírem Matějem, dle procesní plné moci ze dne 23.9.2013 (§ 25 o.s.ř.) založené na B-53. Protože usnesení o schválení konečné zprávy dosud nebylo v rozporu s § 50b odst. 1, 2 o.s.ř. řádně doručeno zástupci, jejž si dlužník zvolil, nemohlo nabýt právní moci, neboť dlužníkovi dosud neskončila odvolací lhůta (§ 204 odst. 1 o.s.ř). Za této situace je vydání rozvrhového usnesení předčasné, neboť usnesení o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů správce dosud nenabylo právní moci.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., usnesení soudu I. stupně v napadeném bodě I. výroku, jakož i bodech II., IV. výroku, jež jsou na nich závislé, zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud I. stupně především řádně doručí usnesení o schválení konečné zprávy zástupci dlužníka, vyčká nabytí právní moci uvedeného usnesení a o rozdělovacím návrhu správce znovu rozhodne. V novém rozhodnutí se neopomene vypořádat s odvolací argumentací dlužníka, míněno je tím především to, že zaujme přezkoumatelné stanovisko k těm jeho (v řízení opakovaně vznášeným) výtkám, že dosud nebyly skončeny některé spory, jež dle názoru dlužníka brání vydání rozvrhového usnesení.

Právní názor odvolacího soudu je pro soud I. stupně závazný (§ 226 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 18. ledna 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková