4 VSPH 2237/2015-P3-10
KSPH 69 INS 11036/2015 4 VSPH 2237/2015-P3-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužnice Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Loučeň, Velkostudecká 12, IČO 70731519, o odvolání věřitelky č. 3 MEMFIS.cz, s.r.o., sídlem České Budějovice, Jírovcova 1343/32, IČO 26026074, zast. JUDr. Vlastimilem Skopečkem, advokátem, sídlem Plzeň, B. Smetany 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. srpna 2015, č.j. KSPH 69 INS 11036/2015-P3-3,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 13.8.2015, č.j. KSPH 69 INS 11036/2015-P3-3, odmítl přihlášku věřitelky č. 3 MEMFIS.cz, s.r.o. (dále jen věřitelka; bod I. výroku) a konstatoval, že právní mocí usnesení její účast v řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 11.6.2015 mu byla doručena přihláška pohledávky věřitelky prostřednictvím elektronické pošty (emailovým podáním advokáta) a že podle ID k podané přihlášce je podpis na tomto dokumentu neplatný, neboť dokument byl po podpisu změněn. Soud dále cituje § 42 o.s.ř. se závěrem, že věřitel, jehož přihláška neobsahuje uznávaný (platný) elektronický podpis, byl povinen přihlášku do tří dnů doplnit podáním obsahujícím řádný podpis a protože se tak nestalo, k podání se nepřihlíží. Proto postupoval podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ), přihlášku věřitelky odmítl a ukončil její účast v řízení.

Proti tomuto usnesení věřitelka včas podala blanketní odvolání.

Usnesením soudu I. stupně ze dne 10.9.2015 (P3-6) byla věřitelka mj. vyzvána, aby ve lhůtě 15 dnů doplnila své odvolání o to, v čem spatřuje nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se domáhá (odvolací návrh). Zároveň byla věřitelka poučena o následcích neodstranění vad jejího odvolání. Výzva byla věřitelce doručena resp. jejímu zástupci prostřednictvím datové schránky dne 15.9.2015, avšak zůstala bez odezvy.

Podle § 212a odst. 1 o.s.ř. rozhodnutí soudu I. stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 205 odst. 2 o.s.ř.). Rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odst. 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209 o.s.ř.) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 o.s.ř. žádné odvolací důvody (§ 212a odst. 2 o.s.ř.).

Vrchní soud v Praze již v usnesení ze dne 19.6.2009, sp. zn. KSHK 34 INS 337/2009, 1 VSPH 317/2009-P156 (s odkazem na závěry usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, zn. 29 NSČR 4/2008-P11) vysvětlil, že insolvenční zákon přiznává přihlášce pohledávky v některých situacích stejné účinky jako žalobě a vazbu mezi oběma procesními podáními posiluje. V porovnání s úpravou známou dříve ze zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, totiž úprava obsažená v ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) IZ již se zahájením insolvenčního řízení pojí i ten účinek, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou. Jakkoli nejde o podání (žalobu nebo jiný návrh), jímž se zahajuje insolvenční řízení (tím je insolvenční návrh), lze přihlášku označit za podání, jímž se ohledně přihlašovatele (věřitele) zahajuje řízení o uspokojení tímto podáním přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení. V intencích tohoto výkladu lze z hlediska citovaného § 212a odst. 1, 2 o.s.ř. považovat rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky za rozhodnutí o věci samé, neboť jeho následkem je i nemožnost tento nárok uplatnit žalobou.

Jelikož v odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitelka, ač řádně vyzvána soudem, neuvedla žádné odvolací důvody ani odvolací návrh a pro tyto nedostatky ve smyslu § 212a odst. 2 o.s.ř. nelze napadené usnesení přezkoumat, postupoval odvolací soud dle § 43 odst. 2 za užití § 211 o.s.ř. a odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 27. listopadu 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná