4 VSPH 2226/2015-B-22
KSUL 46 INS 16341/2014 4 VSPH 2226/2015-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Pražská 2532, Žatec, o odvolání insolvenční správkyně Insolvency Project, v.o.s., IČO 28860993, sídlem Dukelská třída 15/16, Hradec Králové-Pražské Předměstí, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 16341/2014-B-15 ze dne 20. října 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 16341/2014-B-15 ze dne 20. října 2015,

-se v bodu II. výroku m ě n í jen tak, že soud ukládá insolvenční správkyni, aby vydala dlužníkovi Petru Kubovskému přebytek výtěžku zpeněžení v částce 20.567,48 Kč,

-se v bodu IV. výroku m ě n í jen tak, že záloha na odměnu insolvenční správkyně z výtěžku zpeněžení činí 9 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli, tj. částku 53.132,32 Kč včetně DPH (43.911,01 Kč + 21 % DPH 9.221,31 Kč).

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správkyně Insolvency Project, v.o.s. (dále jen správkyně) vydala zajištěné věřitelce č. 3, Hypoteční bance, a.s. (dále jen věřitelka), výtěžek zpeněžení ze zajištění ve výši 487.900,20 Kč (bod I. výroku), uložil správkyni, aby vydala dlužníkovi Petru Kubovskému (dále jen dlužník) přebytek výtěžku zpeněžení v částce 21.567,48 Kč, aby zapsala do upraveného seznamu přihlášek k pohledávce věřitelky, jaká částka na ni byla vyplacena, event. jaká její zbývající část se vypořádá při rozvrhu, aby podala soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku zpeněžení (bod II. výroku), souhlasil s náklady spojenými se zpeněžením nemovitosti max. ve výši 5 % výtěžku zpeněžení vyúčtovanými ve výši 23.400,-Kč (bod III. výroku), rozhodl, že záloha na odměnu správkyně z výtěžku tohoto zpeněžení připadající na věřitelku činí 52.132,32 Kč včetně DPH (bod III. výroku-správně mělo být bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 3.7.2014 (A-10) zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením a že usnesením ze dne 27.8.2014 (B-6) schválil způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře. Připomněl, že správkyně dne 31.8.2015 navrhla vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení (vymezeného) zajištěného majetku zpeněženého za cenu ve výši 585.000,-Kč, k němuž svědčilo věřitelce právo na uspokojení ze zajištění, přičemž její pohledávka byla uznána v celé přihlášené výši 487.900,-Kč včetně zajištění. Citoval § 298 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška) a vyšel ze zjištění, že odměna správkyně určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na věřitelku činí 9 % z částky určené k vydání věřitelce, tj. v daném případě z částky 487.900,20 Kč, a proto opravil chybu ve výpočtu v návrhu správkyně, který zveřejnil dne 3.9.2015 a proti kterému nebyly podány námitky. Odkazoval na § 298 odst. 4 IZ s tím, že náklady na správu jsou ve výši 0,-Kč a náklady na zpeněžení ve výši 23.400,-Kč a došel k závěru, že odměna správkyně ze zajištění (z částky 487.900,20 Kč) činí částku 52.132,31 Kč. Proto vydal souhlas s výplatou čistého výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 2 IZ a současně uvedl předpokládanou odměnu správkyně z výtěžku zajištění.

Proti tomuto usnesení (proti bodům II. a IV. výroku) Krajského soudu v Ústí nad Labem se správkyně včas odvolala (B-18) a navrhovala, aby je odvolací soud změnil tak, že jí přizná zálohu na odměnu ve výši 58.387,18 Kč včetně DPH (48.253,87 Kč + DPH 10.133,31 Kč) a uloží jí, aby vydala přebytek výtěžku zpeněžení ve výši 15.312,62 Kč. Rozvedla, že na základě pokynu věřitelky zpeněžila předmět zajištění-bytovou jednotku č. 2532/7 v bytovém domě Žatec čp. 2532, 2533, a podíl 625/15695 na společných částech domu a pozemcích-za částku 585.000,-Kč a že náklady související se zpeněžením činily částku 23.400,-Kč. Vysvětlovala, že navrhovala soudu prvního stupně, aby schválil vydání výtěžku zpeněžení věřitelce ve výši zjištěné zajištěné pohledávky, tj. v částce 487.900,20 Kč, a aby jí přiznala zálohu na odměnu z výtěžku zpeněžení v souladu s § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky ve výši 58.317,18 Kč včetně DPH, avšak soud prvního stupně jí přiznal zálohu na odměnu pouze ve výši 52.132,32 Kč včetně DPH (43.911,01 Kč + DPH 9.221,31 Kč). Nesouhlasila s výpočtem provedeným soudem prvního stupně a měla za to, že nevzal v úvahu § 1 odst. 1 vyhlášky, podle kterého pro účely výpočtu odměny zahrnuje výtěžek zpeněžení i částku připadající na její odměnu. Argumentovala, že soud prvního stupně počítal výši její odměny pouze z částky 487.900,20 Kč určené k vydání věřitelce, ačkoliv správně měl vycházet z této částky zvýšené o odměnu správkyně, tedy z částky 536.154,07 Kč, přičemž odměna 9 % z této částky činí 48.253,87 Kč bez DPH. Domnívala se, že výpočet provedený soudem prvního stupně odporuje § 1 odst. 1 vyhlášky a vedl by k absurdnímu důsledku, že správkyně neobdrží žádnou odměnu za část výtěžku zpeněžení, která přesahuje zjištěnou pohledávku věřitelky, ačkoliv rovněž tato část výtěžku slouží k uspokojení nároků souvisejících se zajištěným majetkem (tj. odměny správkyně) a uzavřela, že takový smysl právní úprava výpočtu odměny insolvenčního správce nemůže mít, neboť by je nemotivovala k dosažení co nejvyššího výtěžku zpeněžení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 167 odst. 1 IZ se zajištění věřitelé v rozsahu zajištění uspokojují ze zpeněžení věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajištěna, nestanoví-li tento zákon jinak. Pro pořadí jejich uspokojení je rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, nedohodnou-li se zajištění věřitelé písemně jinak.

Podle § 298 IZ mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4). Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti (odst. 5). Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3 (odst. 6). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Podle § 38 odst. 1 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle § 1 odst. 1 vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny určené podle odstavce 2 a odstavce 3. Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce.

Podle § 1 odst. 2 vyhlášky odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí Kč 9 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli, je-li menší než 1 mil. Kč, jak je tomu v projednávané věci, neboť věřitelce má být vydána částka 487.900,20 Kč.

Podle § 3 písm. c) vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, 750,-Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1.125,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře a částku určenou podle § 1 odst. 2.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že soud prvního stupně usnesením ze dne 3.7.2014 (A-10) zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správkyni do funkce, a usnesením ze dne 27.8.2014 (B-6) schválil způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře. Věřitelka do insolvenčního řízení dlužníka přihlásila dne 9.7.2014 (přihláškou P3) pohledávku v celkové výši 487.900,20 Kč jako zajištěnou majetkem dlužníka (LV č. 4240, k.ú. Žatec, obec Žatec; LV č. 5104, k.ú. Žatec, obec Žatec), přičemž tato pohledávka byla na přezkumném jednání konaném dne 26.8.2014 (B-5) zjištěna co do pravosti, výše a pořadí. Dne 31.8.2015 (B-10) navrhla správkyně, aby soud prvního stupně udělil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení věřitelce výši 487.900,20 Kč, neboť cena dosažená zpeněžením zajištěného majetku činí 585.000,-Kč a od ní je třeba odečíst náklady spojené se zpeněžením zajištěných věcí ve výši 23.400,-Kč (provize realitní kanceláře) a odměnu správkyně ve výši 48.253,87 Kč + 21 % DPH, tj. 58.387,18 Kč, čímž k rozdělení zůstává částka 503.212,82 Kč. Tento návrh správkyně soud prvního stupně zveřejnil taktéž vyhláškou ze dne 3.9.2015 (B-11), ve které poučil věřitele a dlužníka, že proti němu mohou podat podle § 298 odst. 3 IZ námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění, avšak námitky podány nebyly. Usnesením ze dne 2.10.2015 (B-12) soud prvního stupně vyzval správkyni, aby vysvětlila výpočet částky připadající na její odměnu. Vyjádřením ze dne 6.10.2015 (B-14) správkyně s odkazem na § 1 odst. 1 větu druhou vyhlášky vysvětlovala, že určila základ pro výpočet odměny z částky 536.154,07 Kč. V napadeném usnesení určil soud prvního stupně jako základ pro výpočet odměny správkyně částku 487.900,20 Kč určené k vydání věřitelce a z ní 9 % tvoří částku 43.911,02 Kč + 21 % DPH, tj. částka 53.132,33 Kč.

Odvolací soud je toho názoru, že z dikce § 1 odst. 2 vyhlášky plyne, že základem pro výpočet odměny správkyně je pouze částka 487.900,20 Kč určená k vydání věřitelce, nikoli tato částka zvýšená o částku odměny správkyně, jak se správkyně nesprávně domnívá. Na tomto závěru nic nemění ani (od 1.1.2014 účinný) § 1 odst. 1 věta druhá vyhlášky-jejíž aplikace není nesporná, neboť § 3 písm. c) vyhlášky odkazuje pouze na § 1 odst. 2 vyhlášky-protože taktéž hovoří o výtěžku zpeněžení určeného k vydání věřitelům, kdežto v posuzované věci, v níž došlo ke schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, dosažený výtěžek zpeněžení přesahuje částku určenou k vydání věřitelce a hyperochu nelze považovat za částku, která bude vydána věřitelům, ale po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením a po odečtení částky připadající na odměnu správkyně (§ 298 odst. 2 IZ) bude vrácena dlužníkovi. K odvolací argumentaci odvolací soud pro úplnost dodává, že § 1 odst. 1 vyhlášky ve znění účinném od 1.1.2014 stanoví výpočet odměny insolvenčního správce ze základu určeného z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění po odečtení jen nákladů spojených se správou a zpeněžením (a bez odečtení částky připadající na odměnu), a že insolvenční správce má povinnost při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí (§ 36 odst. 1 IZ), nikoli pouze s ohledem na dosažení co nejvyšší odměny z výtěžku zpeněžení.

Soud prvního stupně postupoval při výpočtu odměny správkyně v souladu s vyhláškou, ale dopustil se matematické chyby ve výpočtu. Jestliže částka určená k vydání věřitelce činí 487.900,20 Kč, má správkyně podle § 1 odst. 2 vyhlášky nárok na odměnu ve výši 9 % z této částky, tj. na částku 43.911,01 Kč, resp. na částku 53.132,32 Kč včetně 21 % DPH, nikoli částku 52.132,32 Kč včetně DPH jak soud prvního stupně nesprávně vypočetl. Výtěžek zpeněžení předmětu zajištění činí částku 585.000,-Kč a po jejím ponížení jednak o náklady spojené se zpeněžením ve výši 23.400,-Kč, tj. 4 % z výtěžku zpeněžení-lze je odečíst i bez souhlasu věřitelky (§ 298 odst. 4 IZ), a jednak o odměnu správkyně ve výši 53.132,32 Kč odvolací soud dospěl k částce 509.467,68 Kč. Po odečtení částky 487.900,20 Kč určené k vydání věřitelce zůstává přebytek výtěžku zpeněžení ve výši 20.567,48 Kč (nikoliv ve výši 21.567,48 Kč), který bude vydán dlužníkovi.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení v napadeném bodě II. výroku a na něm závislém bodě IV. výroku (proti němuž není odvolání samostatně přípustné) podle § 220 odst. 1 písm. a) za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil, jak shora uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3. prosince 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková