4 VSPH 2181/2015-B-48
KSPH 38 INS 26989/2012 4 VSPH 2181/2015-B-48

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 1236, IČO 66991421, o odvolání insolvenční správkyně dlužníka Indra-Šebesta, v.o.s., sídlem Brno, Cechyňská 16, IČO 26919877, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. října 2014, č.j. KSPH 38 INS 26989/2012-B-41

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. října 2014, č.j. KSPH 38 INS 26989/2012-B-41 se m ě ní tak, že se pořádková pokuta insolvenční správkyni dlužníka Indra-Šebesta, v.o.s. n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze uložil insolvenční správkyni dlužníka Indra-Šebesta, v.o.s. (dále jen správkyně) pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč splatnou do 3 dnů od právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 26.6.2015 byla správkyni uložena povinnost podat soud písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení a že toto rozhodnutí je v právní moci ode dne 21.7.2015. Protože správkyně v určené lhůtě zprávu nepředložila, uložil jí soud I. stupně pořádkovou pokutu podle § 81 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) na spodní hranici zákonného rozpětí.

Proti tomuto usnesení se správkyně včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. Namítala především to, že v tomto případě je uložení pořádkové pokuty příliš přísným opatřením, že dne 19.5.2015 předložila kupní smlouvu soudu ke zveřejnění a dne 3.6.2015 požádala o souhlas s vydáním výtěžku zajištěnému věřiteli, kdy po právní moci tohoto usnesení výtěžek věřiteli vyplatila dne 24.8.2015, jakož i splnila další jí uložené povinnosti. Správkyně si je vědoma zanedbání své povinnosti informovat soud o provedeném výtěžku, která jí byla uložena usnesením, jímž soud I. stupně zároveň mj. vydal souhlas s vydáním výtěžku zajištěnému věřiteli, avšak se domnívá, že nedošlo k porušení natolik zásadnímu, aby vedlo k uložení pořádkové pokuty a že již učinila administrativní opatření k odstranění uvedeného nedostatku.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 81 odst. 2 IZ může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato spočívá smysl uložení pořádkové pokuty ve výchovném působení na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a § 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu dohlédací činnosti dle § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce podle § 32 IZ. Výše uložené pokuty přitom musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Odvolací soud ze spisu ověřil správnost skutkových zjištění soudu I. stupně, že správkyně nesplnila povinnost uloženou jí usnesením o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli ze dne 26.6.2015 (B-40), aby ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho právní moci, předložila písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku. Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že správkyně uloženou povinnost dodatečně splnila podáním ze dne 2.11.2015 (B-42).

Z výše uvedených zjištění je zřejmé, že se jednalo o ojedinělé pochybení správkyně, že správkyně již vykonala, co dříve zanedbala, že pořádková pokuta tak splnila svůj donucovací účel a že v důsledku nečinnosti správkyně nedošlo ke ztížení dalšího postupu v insolvenčním řízení či k jakýmkoliv průtahům ke škodě jeho účastníků.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se pořádková pokuta správkyni neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 237 odst. 2 písm. a) o.s.ř.).

V Praze dne 24. listopadu 2015 JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná