4 VSPH 2142/2016-B-10
KSUL 46 INS 14303/2016 4 VSPH 2142/2016-B-10

USNESENÍ

    ! "#!  $% ! !  Mgr. + ,  ) * ) dlužn&-& Michala anonymizovano , anonymizovano a y anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Obrnice, Nová Výstavba 175, o odvolání dlužn& proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. na 2016, *!!KSUL 46 INS 14303/2016-B-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. jna 2016, XV. výroku z r u š u j e  s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu ízení.

! "

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem schválil oddlužení (dále jen dlužníci)   *  >?) @!AAA%-9* * )?> )&  ) *  KONREO, v.o.s. (dále jen správce; bod II. výroku), uložil dlužn&, aby po dobu 5 let platili *>)?>)&D  z &%  ají   % jakém z )  => ) >   ) ( )   pohledávky,    > > pom )  dlužník&, který jim bude vyplacen plátcem mzdy Revitrans, a.s., F 9 = *F )?+  ) &=  )  výroku)% ) )&  =  D* <= W% ) dlužn&, aby po dobu > ho ve výši 1.125,-9* >>isir.justi ce.cz -2-KSUL 46 INS 14303/2016

1.350,-9* * >?  *  v zákonné s=% -li správce jejím plátcem, a to vždy k poslednímu dni v ) (bod VI. výroku), ) * )Revitrans, a.s., plátci mzdy dlužníka, a F GH-9  = * F  )? + , plátci  ) jmu *  srážky ve stejném rozsahu, v jakém z nich  =>)>   ) ( )    (body VII. a VIII. výroku), uložil další povinnosti a správci (body IX. až XI. a XIII. až XV. výroku)   % & = ) >= = 

V  soud "!  uvedl, že dne 12.10.2016 =   ? * )?  >?) YAY!AZA%Y@ 9*% = ) % = tak )?! [  &zi )&% níž se žádný z )& ) ) *) hlasovací lístek, správce podal zprávu o situaci v  

    % že z mu dlužníka v & *)  * >?) Q^!@AA%-9*% ) * vyživovací povinnosti k  *) *>?)_!ZAA%-9*%) * ) ) ) ) Q!TZZ%@A9*) >) TA &  ) T^ `  )?>   &) )&%     & = ) )% )  s odkazem na § 4AP * <

]  *> * %   >?) @!AAA%-9* D   %  !9  % ) ) podání ze dne 3.10.2016 (B-3), v  * ))  ? u pro % na ortopedické ?F 

*% p)*  (émem,   =  *  800,-9* )  ! H  ? F )  traumatologii v Ústí nad Labem. ]  * =   )   %  ? ) , a proto soud "!  návrh dlužník&   *  >?) @!AAA%-9* zamítl, *  %  )? nebrání % = & &= ) * ! -3-KSUL 46 INS 14303/2016

Toto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem napadli dlužníci * > odvoláním p ) = odvolací soud zrušil a aby =   * ! Argumentovali, že v ) *   návrhem na povolení oddlužení (A-QW) )? *> * % a to splátky ve výši 4.000,-9* D )) V  )    *  ^AA%-9*  ) * >?  *  )naopak v   ? )  >? * )=)Z!AAA%-9*, k  a zálohy na energie ve výši 3.000,-9*! ) v   * vyživovací ) ! ) )%   *  >?) 4.000,-9*  )?>)&))ZA` >&!

Vrchní soud v   napa vy  %  % =} )> > *ívajících v   za následek nesprávné rozhodnutí o žádosti dlužn& o stanovení nižších než zákonných srážek.

Podle § 391 I$  

 * o stanovení nižších  *> * !  musí v  

 > * = & = ) *  ) (odst. 2). Návrh na povolení od \ )<

  )  = @  * e )?> )& > &*   % jakém z nich  =>)>  = )( )   *  *  ) )? )  ) *  

 > )? )    =b )? konkursu. -4-KSUL 46 INS 14303/2016

Podle § 398 odst. 4 IZ dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení

* ) ) >?) * ! *) jen tehdy, lze-) ?  % ) =50 % jejich pohle = ?? % ) )  k D>?)>&% * >?) > &% %  >? > &  > &%   * )&!  > ) >? *  ) * žá )) *

 )   splátkového kalen )  )>? * ) l* !

Smyslem institutu nižších splátek je umožnit dosáhnout osvobození od placení pohledávek v zákonem stanoven >?) )  =    ) ) ) ) ?) v *  !  => s >)   )) @A `    )   > splátek dostal do hmotné nouze.

$ *! QQQ PAAT ]=!%  nouzi, totiž v ustanovení § 2 odst. 2 za osobu nacházející se v hmotné nouzi  %     =*   * > =  

 * ) = dosahuje sám nebo    ) =%  *  =*

>, to vše  >?)  = )>>

Oddlužení je institutem nikoliv toliko ekonomickým, nýbrž též-a to spíše-)    žádosti dlužní& o stanovení jiné výše splátek jen z * % *  % =   %    ??   )& < @ ! a) "$W% = } ) takovém výkladu by ustanovení § 391 odst. 2 IZ upravující možnost požádat o nižší než  t?)    tím, že v ) )  =pohledávek, není v rozporu s uvedenou zásadou. -5-KSUL 46 INS 14303/2016

)  *  úpravou možnosti dlužní&  )? *>  ) i k >> & =? D  )e&% ?  ) D ! % > > a  -vzhledem k >?)  &-byly    * ) <)) 30 %, resp. z 50 %), je  = od  >  YQY "$!  & =%  na ) D*!  =>  >?) = )     otom by nejen jeho oddlužení, avšak též upokojení pohledávek dluž > )&% =  na D* =%

Je  prokázali ? * )%    ) ) )?  í% = )>?) &)   )?>)&!

V  )  

 oddlužení (A-1) v  *!Q4 uvedli, že navrhují%= ) nižší než  *  %   *  ve výši 4.000,-9*% = } se do úpadku dostali v =% *))%%   ) a nutn>*=>> %  =na stanovení nižších než zákonných splátek doplnili podáním ze dne 3.10.2016 (B-3), jímž návrh pod =) spojené s nájmem bytu ve výši 11.000,-9*% ?) &  ) &*=>> !

 % *)? =  > ) )> >  oudu  %  >   * ) nýbrž i prokázat. Z =   Z|^ * ) ozhodování o žádosti o nižší   )vedly k dlužníkovu úpadku, k celkové výši jeho & * výši jeho &% %>? >& a ke snížení svý &   * )&! Aby soud "!  mohl    )%   dispozici žádost  její posouzení z >?) >  )*>)

V srážek, a to srážek ve výši 4.000,-9*! = \    návrhu na povolení oddlužení (A-QW)) =? "!    -6-KSUL 46 INS 14303/2016

 * =  )  % * ? ) !] pouze neztotožnil s  = *)  )*> skutkových )?! $   ) % )  * ) ) ) * * * )  )  * >? =) * ) &  )?> %  = * * =) *  *)     !   )& ?? @A `  ) )?>   ) )  )? *> rážek. S * >  ) ) % z tohoto  výši 18.500,-9*  * ) ) ! vyživovací povinnosti dlužníka k  ) *   v ) ) * u 5.124,-9*! Vzhledem k   )?> YAY!AZA%Y@ 9* >?) > > >  )@  ))?)>?) T_%QZ`))?> ) i dlužníka k manželce   ) ) k 

K  ) ) )?  nezbytn *)) p)*  )?%týkající se zejména podloženého  >jejich výše, které musí dlužníci )?> 

 & a dopravu & je =)>?& dlužník& *%= } výše jejich >%  >% = }  ) % zj)? = > *)!    =><) ) W*= = *= <) ) W =% ) )  ) % = } =) = >> ))>

Z *    %  = )&  v zákonné výši a v ) ti dlužník& v v nižší výši, )* x )*>  > )? * -7-KSUL 46 INS 14303/2016 k )  <W ) )ižší splátky vedly, je takové  !

[     % )) >> %podle § 219a odst. 1 písm. a), b) a odst. 2

! !! ?)  ! !! ) %   v a posoudí ze všech v § 398 odst. 4 IZ uvedených hledisek )?%

# ! $  " Proti tomuto rozhodnutí j e

 % )

  & *   [??  nad Labem, dov   % napadené     nebo procesního prá%)?  od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která  

 = 

  

  ) (§ PZ_% PZ| PYA ! !!W!    * )  ) *  (§ 71 odst. 2 "$W & 

 * =   * = (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 25. listopadu 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v.r. 

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová