4 VSPH 2128/2015-A-34
MSPH 94 INS 6652/2015 4 VSPH 2128/2015-A-34

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 6, Španielova 1300/78, o odvolání Mgr. Jiřího Prokopa, sídlem Beroun, Plzeňská 441/73, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. října 2015, č.j. MSPH 94 INS 6652/2015-A-24

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 5.10.2015 (A-24) zjistil úpadek dlužníka Ladislava anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku), ustanovil Mgr. Jiřího Prokopa insolvenčním správcem (dále též správce; bod II. výroku), konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku), vyzval věřitele dlužníka, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku a aby správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní (bod IV. a V. výroku), nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů (bod VI. a VII. výroku), uložil povinnost dlužníku odevzdat správci seznamy svého majetku a závazků (bod VIII. výroku), uložil správci povinnost předložit zpracovaný seznam přihlášených pohledávek ve stanovené lhůtě (bod IX. výroku) a vyměřil navrhovatelce Jaroslavě Kuthanové soudní poplatek (bod X. výroku).

Jen proti bodu II. výroku napadeného usnesení se správce včas odvolal (A-26), avšak podáním ze dne 16.11.2015 (A-31) vzal své odvolání zpět s tím, že soud I. stupně již rozhodl o jeho odvolání z funkce insolvenčního správce a odvolání se tak stalo bezpředmětné.

Odvolací soud proto odvolací řízení zastavil postupem podle § 207 odst. 2 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. listopadu 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D. , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná