4 VSPH 2126/2015-A-22
KSPA 53 INS 13467/2015 4 VSPH 2126/2015-A-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenčním řízení dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice-Staré Čívice, Na Návsi 5, IČO 11171138, zahájeném k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 8. září 2015, č.j. KSPA 53 INS 13467/2015-A-16,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 8.9.2015, č.j. KSPA 53 INS 13467/2015-A-16, zamítl insolvenční návrh dlužníka Františka anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku) a vyslovil, že dlužník nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení podal dlužník blanketní odpor .

Protože v rozporu s § 205 odst. 1 o.s.ř. dlužník neuvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se v odvolacím řízení domáhá, vyzval ho soud I. stupně usnesením ze dne 29.9.2015 (A-18), jež bylo dlužníkovi doručeno do vlastních rukou dne 2.10.2015, aby své podání v potřebném rozsahu doplnil a vady svého odvolání ( odporu ) tak odstranil, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. Na tuto výzvu dlužník nereagoval.

Jelikož dlužník vytčené nedostatky svého podání neodstranil, nezbylo odvolacímu soudu než jeho odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí (odvolacích důvodů a odvolacího návrhu) podle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 téhož zákona odmítnout.

K bodu II. výroku usnesení odvolací soud dodává, že v řízení, jehož se účastní jen dlužník (1 účastník), postrádalo smyslu rozhodovat o náhradě nákladů řízení (to zákon předpokládá jen v řízení s vícero účastníky).

Pravomocné zamítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužník insolvenční návrh znovu podal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. listopadu 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová