4 VSPH 2123/2017-B-25
KSCB 25 INS 26805/ 2015 4 VSPH 2123/2017-B-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry J iříčkové v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , IČO 67159206, bytem Tábor, Pražského povstání 2847, o odvolání insolvenčního správce Indra Šebesta, v.o.s., IČO 26919877, sídlem Brno, Čechyňská 361/16, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. Hjna 2017, č.j. KSCB 25 INS 26805/2015-8 18 takto: Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

!

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 6.10.2017, č.j. KSCB 25 INS 26805/2015 8 18 rozhodl o tom, aby insolvenční správce Indra-Šebesta, v.o.s. (dále jen správce) rozdělil mezi nezajištěné věřitele výtěžek zpeněžení podle % 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (dále jen IZ) Spoluvlastnického podílu dlužníka o velikosti 1/2 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor, na LV č. 456 pro katastrální území a obec Jistebnice ve výši 213 996,87 Kč (bod 1. výroku, v němž uvedl jednotlivé věřitele a částky na ně připadající), přiznal správci za toto zpeněžení zálohu na jeho odměnu ve výši 24 453,13 Kč (bod II. výroku) a správci uložil povinnosti uvedené v bodě III. výroku.

Proti tomuto usnesení se správce odvolal podáním ze dne 23.10.2017 (8 19), jež vzal posléze zpět podáním ze dne 2.11.2017 (13-20),

Odvolací soud proto postupoval podle % 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Nad rámec tohoto rozhodnutí-pokud jde 0 distribucí mimořádného příjmu ze zpeněžení dlužníkem zatajeného majetku ve smyslu % 412 odst. 1 písm. b) IZ považoval odvolací soud za vhodné připomenout, že s tímto příjmem měl v oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční Správce naložit bez jakéhokoli rozhodnutí insolvenčního soudu o jeho výplatě nezajištěným věřitelům jako s každou jinou mimořádnou splátkou nad rámec splátkového kalendáře, tedy bez dalšího jej rozdělit v rámci daného distribučního schématu.

P 0 u č e n i : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. prosince 2017Za Správnost vyhotovení: Petr V ta