4 VSPH 2113/2015-A-15
MSPH 76 INS 24406/2015 4 VSPH 2113/2015-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci dlužníka XA-INVESTOR, a.s., IČO: 25178245, sídlem Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, zahájené na návrh věřitele MIOS TRADE, s.r.o., IČO: 24302261, sídlem Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 24406/2015-A-6 ze dne 5. října 2015

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 24406/2015-A-6 ze dne 5. října 2015 se z r u š u j e a řízení se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze odmítl pro vady insolvenční návrh, jímž se MIOS TRADE, s.r.o. (dále jen navrhovatel) domáhal zjištění úpadku XA-INVESTOR, a.s. (dále jen dlužník) a prohlášení konkursu na jeho majetek.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal (A-7) a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Podáním ze dne 11.11.2015 (A-10) vzal navrhovatel insolvenční návrh zcela zpět.

Podle § 129 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 7 odst. 1 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 222a odst. 1 o.s.ř. vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal svůj insolvenční návrh zpět dříve, než napadené usnesení o jeho odmítnutí nabylo právní moci, postupoval odvolací soud podle § 222a odst. 1 o.s.ř., napadené usnesení zrušil a insolvenční řízení zastavil.

O nákladech řízení před soudy obou stupňů odvolací soud rozhodl podle § 146 odst. 1 věta prvá o.s.ř., když dlužníku v souvislosti s tímto řízením žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 23. listopadu 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková