4 VSPH 2100/2016-P13-10
KSHK 35 INS 30226/2014 4 VSPH 2100/2016-P13-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužnice Jitky anonymizovano , anonymizovano , bytem Jinolice 10, o odvolání věřitele č. 11 Happy Konto, s.r.o., IČO 28814053, sídlem U Lesoparku 981, Zeleneč, zastoupeného JUDr. Pavlem Jelínkem, Ph.D., advokátem, sídlem Dražkovice 181, Pardubice, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. dubna 2015, č.j. KSHK 35 INS 30226/2014-P13-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. dubna 2015, č.j. KSHK 35 INS 30226/2014-P13-5, se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele Happy Konto, s.r.o., IČO 28814053, sídlem U Lesoparku 981, Zeleneč, ve výši 589.102,50 Kč, se n e o d m í t á a účast věřitele v insolvenčním řízení n e k o n č í .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové odmítl přihlášku pohledávky P13-1 ve výši 589.102,50 Kč věřitele č. 11 Happy Konto, s.r.o. (dále jen věřitel; bod I. výroku) a konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že věřitel přihlásil dne 13.1.2015 svou pohledávku do insolvenčního řízení dlužnice Jitky anonymizovano (dále jen dlužnice) ve výši 589.102,50 Kč, z toho vykonatelnou ve výši 177.420,-Kč, a že tato pohledávka byla při přezkumném jednání konaném dne 9.2.2015 popřena insolvenční správkyní Ing. Lenkou Jandurovou (dále jen správkyně) v nevykonatelné části ve výši 411.682,50 Kč. Konstatoval, že dne 12.2.2015 bylo věřiteli, jenž se nezúčastnil přezkumného jednání, doručeno v souladu s § 197 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) vyrozumění správkyně o popření jeho nevykonatelné pohledávky s uvedením důvodu popření. Citoval § 198 odst. 1 a § 185 IZ a vyšel ze zjištění, že lhůta k podání určovací žaloby ve vztahu k popřené pohledávce začala věřiteli plynout dne 10.2.2015 a skončila dne 11.3.2015, přičemž věřitel v uvedené lhůtě žalobu nepodal a jeho pohledávka tak zůstala zjištěna ve výši 177.420,-Kč, tj. méně než 50 % přihlášené pohledávky. Proto s odkazem na § 178 odst. 1 větu první IZ a za podmínek isir.justi ce.cz

§ 198 odst. 1 IZ rozhodl podle § 185 IZ o odmítnutí přihlášky věřitele, jehož účast v insolvenčním řízení zároveň ukončil.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal (P13-6) a navrhoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Neztotožnil se s názorem správkyně, že příslušenství jeho pohledávky nebylo přihlášeno jako vykonatelné, neboť příslušenství sleduje osud jistiny, která byla přihlášena (a zjištěna) jako vykonatelná. Akcentoval, že pokud správkyně popřela příslušenství jeho pohledávky, měla sama ve smyslu § 199 odst. 1 IZ podat žalobu, neboť příslušenství je vykonatelné a bylo tak přihlášeno. Odkazoval na § 176 IZ a na strukturu vzorového formuláře k podání přihlášky pohledávky a měl za zřejmé, že vykonatelnost se vyplňuje pouze k údajům uvedeným v jistinách, nikoliv k příslušenství. Rozporoval postup správkyně, která žádným způsobem neargumentovala, že by příslušenství bylo nevykonatelné, že by vykonatelný titul, jehož správnost sama svým postupem ve vztahu k jistině uznala, měl trpět vadami, nebo že byl dán jakýkoli jiný důvod nevykonatelnosti. Dodal, že o vykonatelnosti celé přihlášené pohledávky svědčí též vykonatelný titul, tj. rozhodčí nález ze dne 4.1.2012, sp. zn. R 108/2011, vydaný rozhodcem Martinem Vávrou. Za dané situace nepovažoval za řádné popření správkyně, podle něhož není příslušenství jistiny přihlášeno jako vykonatelné. Domníval se, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby takové popření odvrátil postupem podle § 198 odst. 1 IZ, jinak by pozbylo smyslu rozlišování mezi pohledávkami vykonatelnými a nevykonatelnými. Přesvědčoval, že jeho pohledávka je zjištěna ze 100 % a nebylo důvodu k odmítnutí přihlášky. Připomněl, že na tento výklad upozornil správkyni (přiloženým) návrhem na další postup ze dne 10.3.2015. Nad rámec toho zdůraznil výklad § 178 IZ, že rozhodným pro posouzení toho, zda byla pohledávka zjištěna alespoň z 50 %, je výše, v jaké byla zjištěna jistina, k čemuž odkazoval na usnesení odvolacího soudu sen. zn. 1 VSPH 788/2011, podle něhož je třeba jednotlivé dílčí pohledávky posuzovat samostatně.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) přezkoumal napadené usnesení soudu I. stupně i řízení jeho vydání předcházející podle § 7 IZ a § 212 a § 212a o.s.ř. a shledal odvolání věřitele důvodným.

Podle § 191 odst. 2 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, se při přezkumném jednání pokládá za vykonatelnou každá přihlášená pohledávka, ohledně které věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke dni rozhodnutí o úpadku. Při přezkumném jednání nelze považovat vykonatelnou pohledávku za nevykonatelnou z důvodů, pro které byla popřena. V pochybnostech rozhodne o tom, zda se pohledávka považuje pro účely jejího přezkoumání za vykonatelnou, do skončení přezkumného jednání insolvenční soud; učiní tak usnesením, které se nedoručuje a proti němuž není přípustný opravný prostředek.

V důvodové zprávě k novele IZ provedené zákonem č. 294/2013 Sb. se k § 191 odst. 2 IZ uvádí, že toto ustanovení posiluje právní jistotu přihlašovatelů pohledávek v insolvenčním řízení potud, aby posouzení, zda pohledávka bude popřena jako vykonatelná, nebylo ponecháno na libovůli insolvenčního správce, a aby bylo postaveno najisto, že konečné posouzení, zda pohledávka se přezkoumává jako vykonatelná, je v rukou insolvenčního soudu, který vede přezkumné jednání a jehož rozhodnutí má povahu" rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení. K tomu odvolací soud dodává, že věřitele tedy nelze přinutit k podání žaloby o určení pohledávky, tj. nastolit postup podle § 198 IZ jen tím, že insolvenční správce při popření pohledávky označí tuto za nevykonatelnou, byť věřitel pohledávku přihlásil jako vykonatelnou.

Podle § 201 odst. 1 IZ pohledávka je zjištěna a) jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů, b) jestliže ji nepopřel insolvenční správce a insolvenční soud odmítl její popření přihlášeným věřitelem, c) jestliže insolvenční správce nebo přihlášený věřitel, který ji popřel, vezme své popření zpět, nebo d) rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o její pravost, výši nebo pořadí.

Podle § 201 odst. 2 IZ vykonatelná pohledávka je zjištěna také tehdy, jestliže insolvenční správce nepodal včas žalobu o její popření nebo byla-li taková žaloba zamítnuta anebo řízení o ní skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že věřitel přihlásil dne 13.1.2015 pohledávku v celkové výši 589.102,50 Kč, přičemž jako důvod jejího vzniku uvedl odstoupení ze dne 4.10.2011 od smlouvy o úvěru ze dne 2.9.2011 a rozhodčí nález ze dne 4.1.2012, sp. zn. R 108/2011, vydaný rozhodcem Martinem Vávrou, na jehož základě označil pohledávku jako vykonatelnou. Při přezkumném jednání konaném dne 9.12.2015 správkyně pohledávku věřitele uznala v částce 177.420,-Kč jako vykonatelnou a popřela ji co do pravosti ve výši 411.682,50 Kč, přičemž v upraveném seznamu přihlášených pohledávek označila pohledávku věřitele v rozsahu popřené částky jako nevykonatelnou a uvedla, že co do příslušenství se věřitel (na rozdíl od nákladů řízení) vykonatelnosti přihláškou pohledávky nedovolal, tudíž považovala jeho nárok za nevykonatelný. Jako důvod popření uvedla neplatnost ujednání o smluvních úrocích z prodlení s tím, že nárok na zákonný úrok z prodlení ve výši 33.163,03 Kč byl saturován plněním dlužnice (B-5).

Z uvedeného plyne, že správkyně považovala část pohledávky věřitele za nevykonatelnou, neboť se její vykonatelnosti věřitel nedovolal. Nicméně v rozporu s § 191 odst. 2 in fine IZ soud I. stupně do skončení přezkumného jednání nerozhodl, zda považuje část popřené pohledávky věřitele pro účely jejího přezkoumání za vykonatelnou, tudíž pak platí, že správkyně popřela vykonatelnou pohledávku (jak byla přihlášena) a bylo tedy naopak na ní, aby podle § 199 IZ do 30 dnů od přezkumného jednání podala žalobu o popření pohledávky. Okolnost, že správkyně nesprávně vyrozuměla věřitele, že má podat určovací žalobu, na této skutečnosti nic nemění.

Odvolací soud zdůrazňuje, že s ohledem na shora citované ustanovení § 191 odst. 2 IZ, účinné od 1.1.2014, již není použitelný právní závěr vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.7.2013, sen. zn. 29 NSCR 25/2011, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 105/2013, s právní větou: Věřitel, jehož přihlášenou pohledávku popřel insolvenční správce nebo dlužník jako nevykonatelnou , a který zmeškal lhůtu k podání žaloby o určení pravosti nebo výše pohledávky určenou ve vyrozumění (výzvě) insolvenčního správce dle § 197 odst. 2 IZ, nemá v rámci opravných prostředků proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky, jež se opírá o ustanovení § 198 odst. 1, věty třetí, IZ ve spojení s ustanovením § 185 IZ, k dispozici (jako účinnou) obranu založenou na tvrzení, že výzvu ignoroval proto, že má za to, že přihlášená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou (pro niž platí režim ustanovení § 199 IZ).

Správkyně nepodala žalobu o popření vykonatelné pohledávky. Z toho důvodu je podle § 201 odst. 2 IZ pohledávka věřitele zjištěna, pročež nebylo namístě postupovat podle § 198 odst. 1 a § 185 IZ a rozhodovat o odmítnutí přihlášky.

Odvolací soud proto postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil ve výroku uvedeným způsobem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 29. listopadu 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková