4 VSPH 2099/2016-A-11
KSLB 87 INS 23662/2016 4 VSPH 2099/2016-A-11

USNESENÍ

     ! () &  * " * 446/5, Liberec, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem- -"a v /*-* 23662/2016-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-a v Liberci ze 

   

 ! "  #  $

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem- -" Liberci "

 " * " @ návrhem na povolení oddlužení. Odkazoval na § 97 odst. 1 až 3 * "  E* -* náležitosti * " spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Konstatoval, že v kolonce " H návrhu dlužník uvedl, že má 3 závazky v celkové výši 334.695,-Q" splatnosti delší R   osti. ( *(4 že dlužník v   X 12R  " *4 -  Y 4jelikož v * " -údaj o splatnosti kteréhokoli # @ kolo" 1H" 02[  \* X10] (s  za zcela " 4-^z 4 Y

*   k 4   " 4 *- #4   "ní návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem- -"a v Liberci  E`-7) a 4 -  * F   dalšímu projednán & 4 *  *#  # a *R2 dne 10.11.2015 a na "  qw 1H0xW0{0213-x  kolonce návrhu a je uveden odkaz na li *@isir.justi ce.cz " } 2 KSLB 87 INS 23662/2016 k   & dal, že není osobou s   * z *. Doplnil, že nemá žádný nemovitý majetek, ani nedisponuje movitým majetkem v " 

Vrchní soud v  *(#~

 " "4@ neobsahuje všechny náležitos*-@  *@- "*@4 *   "  "* H 4 -* " návrh podán. Ustanovení § 43 -"   G *

* * * "   X 12R požadavku, - - - * * " - " * "  *4ré

   Y *4 @ @

 "  " " 

4   -@ 4 " e jím * " 

* * #4* * *4 X 104 IZ. V * * *G  " svých pohledávek s uvedením svých dlužn#4-G @ # *# G @ #4  * * *@ #4 *"   o nich uvést, že jsou správné a úplné.

   * *   (viz  (( p * "* * "   *4    Y"   "  * "     zhledem k * "     -, je nutno trvat   * * "* E  - * * * "  G  " *4 eré   Yi konkrétní údaje o *4   návrhu podávaného dlužníkem, ledaže jde o @ * "  4 do povinných rozhodných tvrzení

YY* " E " úpadku akceptovat) údaje o *a o @  - seznamech majetku a #4 by dlužník spolu s * " E  -*  G * to však jen za   * * " } 3 KSLB 87 INS 23662/2016

 sen. zn. 29 NSCR 22/20094 

 @  4 #  #  (4 

 @Y@4 * *   * " * Y | } -@ #

 *  Y" 4 * "* * "  *4

 jeho hrozící úpadek.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník podal dne 17.10.2016 (A-1) * " spojený s návrhem na povolení oddlužení, v jehož  " 7 "*4  domáhá rozhodnut Y majících

 * v úhrnné výši 334.695,-Q"- (  * a o - * *@ #. Pro rozhodnutí o odvolání je v podstatné, že dlužník v * " pouze v kolonce " 17 "* * Q "- 4 4  4 4 T-Mobile Czech Republic, a.s. a q\Q \/% 4 4" výše pohledávek, avšak již neuvedl  *4*"ani * @ # podle § 104 odst. 1 písm. b), odst. 3 IZ, z - posouzení jeho úpadku nezbytné údaje vyplývaly. Odvolací tvrzení dlužníka, že *  *#  # * R2  *   majících " .

Z uvedené  4 "  E  " HG  Y @ @ *  * @ *@Nadto v   X 12x F) *   4 #  # Dlužník "  E* *@ -#G "* *4 *-@4#"*@E  *# R2# *není  *4 *"   Y

 *4 -  @ Ypodle § 3 4  -* * ** " 

)  *   * " 4  "   X10]  4  4  * "*# * " bez dalšího odmítl.

*(     

% &  $ Proti tomuto rozhodnutí j e

 4 * 

  # "  -"a " } 4 KSLB 87 INS 23662/2016

v Liberci

  ru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na (   - procesního 4* (  praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud - ( - 

   má-li být

  jinak (§ 0RH4X0RTX0x2 G

'     " *  v * "  EX H1 "-   "  # -EXHx

V Praze dne 29. listopadu 2016

'() ')*+

; &  o v á , v. r. < =# +&

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová