4 VSPH 2098/2016-A-11
KSPL 65 INS 23237/2016 4 VSPH 2098/2016-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v  z  JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v  dlužníka ho  !a sídlem "# zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. ! 2016, !KSPL 65 INS 23237/2016-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v ") )  * + * + KSPL 65 INS 23237/2016-A-6, se p o t v r z u j e .

 ;$# <=

Ve výroku "# usnesením Krajský soud v Plzni vyslovil svou místní $ (bod I. výroku) a rozhodl, že po  % postoupena Krajskému soudu v Ústí nad Labem !   $ (bod II. výroku).

V  tohoto usnesení soud I. zejména uvedl, že dne 11.10.2016    &  ' !  * ní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Citoval § 7, § 7a a § 7b + " ' jen IZ), 489:4;< 8 % + ' ! * a vyšel ze "!$=     % "+! " % $  >  :;??= @+ ov, tj. v %  % B!  Ústí nad Labem,  Krajský soud v Plzni není k ! $#>  proto podle § 105 odst. 2 , vyslovil svou místní nep $   "+ = po právní moci %  Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník odvolal (A-7) a požadoval, aby odvolací soud ponechal spis u Krajského soudu v Plzni. Tvrdil, že v  % $ % !   89 , zdržuje se a pracuje na území > "= a  %  ! %  % !  Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Vrchní soud v >""  a  !"!$"E

Podle § 7a písm. a) IZ, ! "+ ! !  +  v " isir.justi ce.cz G 2 KSPL 65 INS 23237/2016

Podle § 7b odst. 1 IZ,  "! $# =!+ % je obecný soud dlužníka.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v "  "= #+   "=  ! se pro "   týkající se  "= -li to možné, ustanovení zákona o " $+ "+ soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí !+=!  " "!

Podle § 88 , " + =#! $# > !  " "+  =  % !+ "+! M  $# !  = jehož $ !   " " % !+  $ byla 

# "+  $  (odst. 1). Je-  $#+ = " " nich (odst. 2).

Podle § 85 odst. 1 , nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické

 %  = !+ %  % $= - % $=  = v jehož obvodu se zdržuje. Má- R" % % $  += ! !! obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

> 4;< , je- " $#!#  $ %# W=! $#!# soud, v !+ % ! %# Wstníka.

K %+ ! F% $G= ! ! "   $ = je % uvést, že není totožný s %+ !F # %G=# ! +  ! % X    ! $ #!=  " R   evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby bude totožný s !! # % $ Tím se rozumí konkrétní místo, v   % %  úmyslem trvale se zde " = "  = " ! %= =  "  ! bydlí.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že dlužník  m návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení a  I. dne 11.10.2016 (A-1) uvedl % $ >  :;??= @+ , aniž by vyplnil jinou  adresu. Uvedenou adresu obsahovalo také razítko, jež   !  + Identickou adresu má dlužník zapsanou  v  ! a také v jako adresu svého sídla. Ani z ++  se domnívat, že by dlužník % $, tj. konkrétní místo, v % úmyslem trvale se zde zdržovat, na adrese W" náležející do obvodu Krajského soudu v Plzni. Odvolací soud k tomu podotýká, že jestliže dlužník ve svém návrhu uvedl % $ Pato 3866, Chomutov=  %#  B!  Plzni nijak Nadto dlužník ani v odvolání neuvedl žádnou adresu náležející G 3 KSPL 65 INS 23237/2016 do % % B!  Plzni, na níž by v % "+! + "bydlel s úmyslem zdržovat se tam trvale.

V " tedy % "!$ !   (odlišná od adresy jeho trvalého pobytu a sídla), na níž by v % !+ "+! bydlel s úmyslem zdržovat se tam trvale, a proto není možné aplikovat ani § 11 odst. [ Jediným prokázaným obecným soudem dlužníka je tak podle § 85 odst. 1 Okresní soud v @+  (podle 17. bodu + 3 k zákonu o soudech a soudcích), a proto podle § 7b odst. 1 IZ ve spojení s § 85 odst. 1 a 4 ;< je p $# projednání dlužníkova + návrhu Krajský soud v Ústí nad Labem, do jehož obvodu náleží daný obecný soud (podle 5. bodu + [ k zákonu o soudech a soudcích).

Krajský soud v Plzni tudíž nepochybil, jestliže vyslovil svou místní $ , a "+   =  %  Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Odvolací soud proto postupoval podle 4 [8\  ! c 

"#( = Proti tomuto rozhodnutí j e         "+ k ]!$$  ^_  B!  Plzni   ! "= "+  + soudu závisí na $ " + % procesního práva, !! $   +# od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu  % $ % !    "+  " % -li být  $rávní otázka posouzena jinak (§ 237, 4[:\4[`9 8 *

q  "+   ! "  !+ "! !'4w8 [X{*| + podání  $ " %  = %  "+  no " $" %'4w` [X{*

V Praze dne 29. listopadu 2016

Mgr. Markéta H u d e k o v á , v .r. > ?

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová