4 VSPH 2097/2015-P6-10
MSPH 94 INS 2004/2015 4 VSPH 2097/2015-P6-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka CM3 & MEKSPED, s.r.o., IČO: 28945875, sídlem Primátorská 296/38,180 00 Praha 8, Libeň, o odvolání věřitele č. 6 SCANIA CZECH REPUBLIC, s.r.o., IČO: 61251186, sídlem Chrášťany 186, 252 19 Rudná, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 2004/2015-P6-3 ze dne 5. října 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 2004/2015-P6-3 ze dne 5. října 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze odmítl přihlášku pohledávky P6/2 věřitele č. 6 SCANIA CZECH REPUBLIC, s.r.o (dále jen věřitel) ve výši 74.070 Kč, přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka CM3 & MEKSPED, s.r.o. (dále jen dlužník) vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 94 INS 2004/2015 (bod I. výroku) a konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele ohledně odmítnuté pohledávky P6/2 ve výši 74.070 Kč končí (bod II. výroku) a že věřitel má nadále zjištěnou pohledávku ve výši 260.179 Kč (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že byl usnesením insolvenčního soudu ze dne 11.5.2015 (A-18) zjištěn úpadek dlužníka, dne 17.2.2015 doručil věřitel insolvenčnímu soudu přihlášku pohledávky P6 a přihlásil pohledávky P6/1-P6/5 celkem ve výši 334.249 Kč včetně zákonného úroku z prodlení z titulu ceny služeb za opravy vozidel a za pronájmy vozidel. Při přezkumném jednání konaném dne 19.8.2015 (B-25), jehož se věřitel nezúčastnil, insolvenční správkyně JUDr. Jiřina Lužová (dále jen správkyně) popřela nevykonatelnou pohledávku věřitele P6/2 v celkové výši 74.070 Kč z důvodu nedostatku věcné aktivní legitimace věřitele ohledně této pohledávky. Vyrozuměním ze dne 31.8.2015 (P6-2) insolvenční správkyně vyzvala podle § 197 insolvenčního zákona (dále jen IZ) věřitele k podání incidenční žaloby. Výzva byla věřiteli doručena do jeho vlastních rukou dne 1.9.2015. Jelikož věřitel nepodal žalobu na určení pravosti přihlášené pohledávky do 18.9.2015, tj. ve lhůtě stanovené podle § 198 odst. 1 IZ, rozhodl insolvenční soud, že k popřené přihlášce pohledávky P6/2 v celkové výši 74.070 Kč se nepřihlíží a podle § 185 IZ přihlášku pohledávky P6/2 odmítl s tím, že po právní moci tohoto usnesení účast věřitele v rozsahu odmítnutí popřené přihlášky pohledávky P6/2 v celkové výši 74.070 Kč v insolvenční řízení končí.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se věřitel včas odvolal, vyjádřil nesouhlas se zamítnutím pohledávky ve výši 74.070 Kč a navrhoval zahrnout ji do insolvenčního řízení . V podaném odvolání a jeho doplnění ze dne 14.10.2015 namítal, že o této pohledávce je vedeno řízení před Okresním soudem v Kladně pod č.j. 110 C 90/2013, ve věci nebylo dosud rozhodnuto a z důvodu zahájení insolvenčního řízení je řízení přerušeno. Pohledávka je zcela oprávněná a nebylo důvodu ji odmítnout.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Ustanovení § 185 IZ pak určuje, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud ze spisu ověřil, že při přezkumném jednání konaném dne 19.8.2015 (B-25) popřela správkyně zcela co do pravosti a výše nevykonatelnou pohledávku věřitele ve výši 74.070 Kč z důvodu nedostatku věcné aktivní legitimace věřitele ohledně této pohledávky a poznamenala popření v upraveném seznamu přezkoumávaných pohledávek (B-27). Jelikož nebyl věřitel na tomto přezkumném jednání přítomen, vyrozuměla jej správkyně podle § 197 odst. 2 IZ ve spojení s § 13 vyhlášky č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení, kterou se provádějí některá ustanovení IZ, o popření přihlášené pohledávky vyrozuměním ze dne 31.8.2015 (P6-2), jež bylo věřiteli doručeno do jeho vlastních rukou podle § 76 odst. 2 IZ dne 1.9.2015 (viz dodejka založená u P6-2),správkyně uvedla důvod popření pohledávky a zároveň věřitele řádně poučila o jeho právu podat žalobu k insolvenčnímu soudu ve lhůtě určené podle § 198 odst. 1 IZ. Věřitel si zásilku převzal, což potvrdil podpisem a otiskem razítka, avšak žalobu ve stanovené lhůtě do 30 dnů od přezkumného jednání nepodal, přičemž tato lhůta neskončila dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění, proto ohledně popřené pohledávky P6/2 nastal podle § 198 odst. 1 IZ věty in fine nezvratný následek, že se k ní nepřihlíží. Soud I. stupně tedy nepochybil, když postupem podle § 185 odst. 1 IZ rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky P6/2 ve výši 74.070 Kč a o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení ohledně přihlášky pohledávky P6/2 ve výši 74.070 Kč.

Pokud jde o odvolací argumentaci spočívající v tom, že o popřené pohledávce probíhá před Okresním soudem v Kladně (nyní však přerušené) řízení vedené pod sp. zn. 110 C 90/2013, je pro posouzení věci bezcenná za situace, kdy věřiteli marně uplynula lhůta určená k podání určovací žaloby, v důsledku čehož nelze k popřené pohledávce v insolvenčním řízení nadále přihlížet.

Na základě svých zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud napadené usnesení věcně správným. Proto je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 7. ledna 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková